Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Teorie a dějiny české literatury
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace:Studium rozšiřuje a prohubuje znalosti, odborné dovednosti a způsobilosti získané a ověřené v magisterském studium. Zájemce o toto studium musí být absolventem bohemistického magisterského studia. Svůj disertační projekt zaměřuje na témata z dějin české literatury, včetně kulturněhistorických přesahů. Studium se zaměřuje zvláště na znalosti metodologie literární vědy; otázky rekonstrukce literárního vývoje; pozornost je věnována textologii a  genologii. Student během studia prokazuje porozumění literárněvědným metodám a školám, zvládá umění mnohostranné interpretace textu, ale též schopnost vést odbornou komunikaci ve dvou světových jazycích.
Profil absolventa:Absolvent je obeznámen s nejnovějšími metodologickými trendy literární vědy. Ve srovnání s  předcházejícím magisterským studiem českého jazyka a literatury je zjevné prohloubení literárněhistorických vědomostí i teoretického myšlení. Absolvent je schopen provést literárněvědnou analýzu a interpretaci, dovede zpracovat větší rozsah faktografických údajů a dat, připravit syntetické práce, chápat literaturu v širších kulturněhistorických kontextech. Výsledky své vědecké činnosti publikuje v odborném tisku.
Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oboru literární vědy se zaměřením na národní literaturu. Znalost dvou světových jazyků mu umožňuje studovat specializovanou odbornou literaturu i pracovat v mezinárodních badatelských týmech a participovat na řešení samostatných výzkumných projektů. Uplatní se na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v literárních archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí., event. jako učitel na gymnáziích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .