Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Čeština pro cizince
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka
Anotace:Navazující magisterské jednooborové studium oboru čeština pro cizince je určeno cizincům-nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského jednooborového studia češtiny/bohemistiky pro cizince, popř. příbuzných, pomezních či podobně zaměřených bakalářských oborů, jako je český jazyk a literatura, dále např. oborů literární věda, slavistika, obecná lingvistika, kulturní studia se zaměřením na bohemistiku/dějiny a kulturu českých zemí apod.
Student jednooborového magisterského oboru čeština pro cizince si během studia rozšíří jazykovědnou erudici o schopnost komplexní textové analýzy, získá poznatky ze
stylistiky, funkčního rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace, rovněž z dějin spisovného jazyka; studium disciplín zaměřených na českou literaturu, historii
a kulturu rozšíří jeho znalosti o témata z českých dějin 20. století, dějin české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. A
Pozornost je soustředěna zejména k práci s textem a písemným výstupům (tvorba různých typů textů, seminární práce, diplomová práce).
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:zhodnocení zaslaných písemných materiálů (viz obsah zkoušky)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč je povinen nejpozději nejpozději do 28. února 2018 zaslat na adresu fakulty spolu s vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzí přihlášky 3 níže uvedené texty v českém jazyce:
 1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše:
  1. dosavadní vysokoškolské studium,
  2. motivaci ke studiu češtiny v NMgr. studiu, včetně zhodnocení své jazykové úrovně,
  3. odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce,
  4. další plány po ukončení studia.
 2. Charakteristika bakalářské práce v českém jazyce (min. rozsah 1 800 znaků, max. rozsah 3 600 znaků), v níž uchazeč popíše její téma, materiál, zvolené metody a závěry.
 3. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).
Kritéria přijímací zkoušky: Jazyková správnost přiložených textů a zájem o obor. Maximum je 100 bodů, minimum pro navržení k přijetí je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Upozornění: nabízený studijní obor je určen pouze cizincům-nerodilým mluvčím!Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .