Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Irena Bogoczová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 603, budova D
funkce:předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
obor činnosti:chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1850
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2000doc. v oboru srovnávací slovanská filologie, na základě habilitační práce na téma Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, obhájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci
1996CSc. (doktor nauk humanistycznych), na základě obhajoby disertační práce na téma Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, vedoucí práce prof. Władysław Lubaś, obhájeno na Opolské univerzitě v Opolí, 1995, nostrifikováno v oboru filologické vědy, Praha
1985PhDr. na základě studijního prospěchu, FF UJEP, Brno
1980 - 1985VŠ: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor ruština – jugoslavistika, učitelství pro jazykové školy
1976 - 1980SŠ: Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Č. Těšín
1967 - 1976ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Třinec

Praxe

2014 - dosudKatedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997 - 2013Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; interní pracovník, postupně odborný asistent, docent, v letech 2001-2002 vedoucí katedry
1990 - 1997Ústav pro výzkum polského etnika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity; interní vědecký pracovník, externě – odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1988 - 1990Ústav pro jazyk český ČSAV, pracoviště při Pedagogické Fakultě v Ostravě (Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti, odborný pracovník

Další působení

2003 - 2006Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, interní pracovník na dobu určitou, docent
1996 - 1997Instytut Muzykologii i Etnologii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; interní pracovník (adjunkt) na dobu určitou

Výzkum a grantová činnost

2009-2011Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci, GAČR 405/09/0113
2005
(konec realizace)
Specifika církevní komunikace, GAČR 405/03/0547
2005
(konec realizace)
Encyklopedie Slezska a severní Moravy, Výzkumný záměr MŠMT, MSM 179000001
1997
(konec realizace)
Polská národní menšina na Těšínsku v ČR, GAČR 404/95/0289
2000
(konec realizace)
Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace (výstup: Tváře češtiny), GAČR 405/98/0639
1997
(konec realizace)
Mluvená čeština v Čechách a na Moravě, GAČR 405/95/0009

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

2001 - dosudČlenství v redakční radě Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, katedra historie FF OU
2004 - 2008Členství v Českém komitétu slavistů
2007 - dosudČlenství v Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław
1997 - dosudČlenství v Jazykovědném sdružení ČR
2011 - 2014Členství ve Vědecké radě FF OU
3 funkční obdobíČlenství a Akademickém senátu OU
2011 - 2017Členství v oborové radě doktorského studijního programu P7310 Filologie, obor Polský, jazyk na FF OU
2013 - dosudČlenství v oborové radě doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2008 - 2012Členství v Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR – výzkumné záměry pro oblast humanitních a společenských věd
2010 - dosudČlenství ve Vědeckém kruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR
2010 - dosudČlenství v redakční radě Studia Linguistica (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2010 - 2012Členství ve výzkumném kolektivu Słownika gwar śląskich, Instytut Śląski, Opole
2013 - dosudČlenství v redakční radě ČMF

Didaktické zaměření (garance předmětů)

 • slavistika Úvod do studia slovanských jazyků a Staroslověnština, Srovnávací slovanská typologie, Jazyky slovanských národů a etnik, Dějiny jihoslovanských národů a etnik, Srbština a chorvatština
 • bohemistika Dialektologie, Běžně mluvený český jazyk
 • obecná lingvistika Kognitivní a komunikační lingvistika

Badatelské zaměření a oblasti publikační činnosti

 • sociolingvistika,
 • etnolingvistika,
 • jazyková politika,
 • bilingvismus,
 • jazyková interference,
 • jazykový stereotyp,
 • lidová slovesnost,
 • mluvená čeština,
 • těšínské nářečí,
 • slovanská srovnávací jazykověda


Všechny publikace

Bogoczová, I. Język (polski) Zaolzian - teoria i fakty. In: Vyžádaná přednáška. Karviná: Městská knihovna Karviná. 2019.
Bogoczová, I. Kašubština - úspěch, zklamání či důvod k obavám?: Nad publikací Adely Kożyczkowské: Kaszbszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości.. 2019.
Bogoczová, I. Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa. In: Asymilacja na pograniczach. Historia i współczesność. Český Těšín: Centrum studií evropské identity OU, Kongres Polaków w RC, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. 2019.
Bogoczová, I. Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność. In: Etniczność i narodowość w edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 2019.
Raclavská, J., Bogoczová, I. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. Slavia Centralis. 2019, č. 1, s. 56-64. ISSN 1855-6302.
Bogoczová, I. Úvod do studia slavistiky. 2019.
Bogoczová, I. Základy jazykovědy: Studijní opora pro kombinované studium. 2019.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica 2: Slovanské jazyky ve světle termínu. 2018.
Bogoczová, I. České Těšínsko: kousek Polska v ČR?. In: Polské dny v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Bogoczová, I. Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie. Bohemica Olomucensia. 2018, 10(1), s. 32-45. ISSN 1803-876X.
Bogoczová, I. Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti. In: Ondřej Bláha, Jindřiška Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 72-82. ISBN 978-80-244-5281-4.
Bogoczová, I. a Witzlack-Makarevich, K. Die Westteschener Mundart der autochthonen polnischen Minderheit im Teschener Schlesien (Tschechische Republik). Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache. 2018, 26(1), s. 165-181. ISSN 1865-5696.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: Jagna Malejka (ed.). Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 306-318. 6. ISBN 978-83-226-3586-5.
Bogoczová, I. Mowa Polaków na Zaolziu, w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian. In: Język, region, kultura. Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peraferiach. Łódź: Uniwersytet Łódzki. 2018.
Bogoczová, I. Nechybí jiným Slovanům česká spojka aniž?. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 37-53. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Polszczyzna za Olzą. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 152 s. ISBN 978-80-7464-990-5.
Bogoczová, I. Sytuacja językowa na Zaolziu. Cyklus přednášek. 2018.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica 2: Slovanské jazyky ve světle termínu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Bogoczová, I. Czeski Śląsk Cieszyński we obecnej sytuacji społeczno-politycznej. In: Blok vyžádaných přednášek pro zahraniční studenty-slavisty (Humboldtova univerzita, Berlín). Ostravská univerzita: Ostravská univerzita. 2017.
Bogoczová, I. Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034. 2017.
Bogoczová, I. Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.. 2017.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia): Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). 2., doplněné. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-900-4.
Język czeski, jego odmiany i problemy poprawnościowe. In: Vyžádaná přednáška pro akadem. pracovníky Wydziału Polonistyki UJ. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. 2017.
Bogoczová, I. Julia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, 222 s., ISBN 978-80-555-1229-7. 2017.
Bogoczová, I. Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 97-113. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Bogoczová, I., Raclavská, J. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. In: 500 let reformacije. Maribor: Univerza v Mariboru. 2017.
Bogoczová, I. Szkice z dialektologii języka czeskiego (3) Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania. Bohemistyka. 2017, roč. XVII, 2(2), s. 144-162. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie. LingVaria. 2017, roč. 12, č. 24, s. 227-244. ISSN 1896-2122.
Bogoczová, I. Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe - próba ujęcia tematu. Poradnik Językowy. 2017, č. 4 (743), s. 21-36. ISSN 0551-5343.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica (1). 2016.
Bogoczová, I. Čeština na českém Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti. In: Komárkova jazykovědná Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 2016.
Bogoczová, I. Igor Jelínek a kol. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4. 2016.
Bogoczová, I. "Jak oni mówią", czyli o języku potocznym Polaków na Zaolziu. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2016, roč. XI, č. 22, s. 227-247. ISSN 1896-2122.
Bogoczová, I. Jana Raclavská, Pes v jazyce a myšlení (sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky). Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 246 s. ISBN 978-80-7464-785-7. 2016.
Bogoczová, I. Język młodzieży polskich szkół na Zaolziu. W poszukiwaniu odpowiedniego kodu potocznego. In: Vyžádaná přednáška pro pracovníky a doktorandy polonistiky na JU. Kraków: Katedra Współczesnego języka polskiego Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2016.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: VI Światowy Kongres Polonictów. Katowice: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Bogoczová, I. Komplexně a zanalecky o rusínštině (recenze): Dudášová-Kriššáková, J.: Vývin rusínskeho jazyk a dialektológia. Prešovská univerzita, Prešov 2015, 286 s., ISBN 978-80-555-1294-5. 2016.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia. Postscriptum Polonistyczne. 2016, č. 1 (17), s. 213-241. ISSN 1898-1593.
Bogoczová, I. a Raclavská, J. Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze. In: Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Potoczny język Polaków na Zaolziu dziś. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku, Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku, Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 287-305. ISBN 978-83-945669-0-6.
Bogoczová, I. Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich. Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 2016, roč. XI, č. XI, s. 37-55. ISSN 2083-1765.
Bogoczová, I. Specifika jazykové kompetence žáků polských škol na Těšínsku v ČR. In: Vyžádaná přednáška v Jazykovědném sdružení AV ČR. Praha: Jazykovědné sdružení AV ČR. 2016.
Bogoczová, I. Szkice z dialektologii języka czeskiego (2) 2.Tradycje czeskiej dialektologii od jej zarania do II wojny światowej. Bohemistyka. 2016, roč. 16, č. 2, s. 133-147. ISSN 1642-9893.
Nedomová, Z. a Bogoczová, I. Area Slavica [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Gdy twoja mowa cię (nie)zdradza: (...) czyli o wielojęzyczności na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej. Socjolingwistyka. 2015, roč. 29, s. 39-62. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia). In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 2015. s. 131-155. ISBN 978-83-7395-644-5.
Bogoczová, I. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Bogoczová, I. Michala Benešová - Renata Rusin Dybalska - Lucie Zakopalová a kol.: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 300 s., ISBN 978-80-246-2732-8 (recenze). Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. 2015, roč. 84, s. 239-242. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Mluva ve Slezsku. Tradice a současnost. In: Vyžádaná přednáška v Jazykovědném sdružení ĆR. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Slezská univerzita v Opavě. 2015.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Mowa potoczna Zaozian. Język Polski. 2015, roč. 95, s. 250-259. ISSN 0021-6941.
Bogoczová, I. Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici?: Několik příkladů mluvy na českém Těšínsku. Slavia (časopis pro slovanskou filologii). 2015, roč. 84, č. 4, s. 441-445. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś. In: Stopy Poláků ve rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Ostravská univerzita, Univerzita v Czenstochové, Min. kultury PR. 2015.
Bogoczová, I. Slavjanski paraleli. Lemkovski rusinski i jugorusinski ezik (recenze). Slavjanski dialozi. 2015, roč. 8, s. 31-36. ISSN 1312-5346.
Bogoczová, I. Szkice z dialektologii języka czeskiego. 1. Stratyfikacja czeskiego języka narodowego. Bohemistyka. 2015, roč. 2015, s. 311-331. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. 1. vyd. Ostrava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. s. 62-72. ISBN 978-80-7510-165-5.
Bogoczová, I. Uniwersytet Jagielloński Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej. 2015.
Bogoczová, I. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2015.
Bogoczová, I. Vzhledově neodolatelný, ale povahově nesnesitelný, czyli o niektórych czeskich przymiotnikach i przysłówkach. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2015, roč. 50, s. 101-125. ISSN 2392-2435.
Bogoczová, I. Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński. 2015.
Bogoczová, I. Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze). Slovo a slovesnost. 2014, roč. 75, s. 59-64. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-7464-696-6.
Bogoczová, I. Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského. 2014.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF. 2014.
Bogoczová, I. Univerzita v Lublani. 2014.
Bogoczová, I. Wladysław Lubaś (nekrolog). Slavia. 2014, roč. 83, s. 231-233. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců: Příspěvek ke studiu regionálních tvůrců. In: Valašsko. Historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 234-243. ISBN 978-80-7464-499-3.
Bogoczová, I. Bayerová Naděžda. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, 2013. s. 17-18. ISBN 978-80-7464-459-7.
Bogoczová, I. Bugel Oswald. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, 2013. s. 19-20. ISBN 978-80-7464-459-7.
Bogoczová, I. a Fiala, J. Lotko Edvard. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, 2013. s. 83-84. ISBN 978-80-7464-459-7.
Bogoczová, I. Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze). Slavia. 2013, roč. 82, s. 375-378. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców. Studia Slavica. 2012, roč. 16, s. 75-85. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Na marginesie pracy Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Eds. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2011, 352 s., ISBN 978-83-233-3121-5 (recenze). Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2012, roč. 57, s. 229-233. ISSN 0039-3363.
Bogoczová, I. Plánování jazyků a plánování v jazyce. Slavia. 2012, roč. 81, s. 234-239. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet. 2012.
Bogoczová, I. Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností. Časopis pro moderní filologii. 2012, roč. 94, s. 18-30. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych. Socjolingwistyka. 2012, roč. 26, s. 89-105. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.). 2012.
Bogoczová, I. Univerza v Ljuljani, Filozofska fakulteta. 2012.
Bogoczová, I. Univerzitet u Beogradu, Filologičeski fakultet. 2012.
Bogoczová, I. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2012.
Bogoczová, I. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2012.
Bogoczová, I. Bulharský zájem o český nespisovný jazyk. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. 2011, roč. 80, s. 474-477. ISSN 0037-6736.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Bogoczová, I. K situaci spisovného (českého) jazyka. Studia Slavica. 2011, č. XV, s. 181-192. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze). Slovo a slovesnost. 2011, roč. 72, s. 140-145. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém. In: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2011.
Bogoczová, I. Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického. In: Globinska moč besede. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru, 2011. s. 574-582. ISBN 978-961-6656-72-6.
Bogoczová, I. a Radková, L. Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne. In: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. s. 137-147. ISBN 978-83-7395-447-2.
Bogoczová, I. Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. 2011, roč. 21, s. 44-47. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze). Opera Slavica. 2011, roč. 21, s. 56-57. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Běžné (jiho)slovanské paradoxy. Opera Slavica. 2010, roč. 20, s. 43-50. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej. In: Słowo w dialogu międzykulturowym. Kraków: Tertium, 2010. s. 171-186. Język a komunikacja (25). ISBN 978-83-61678-12-0.
Bogoczová, I. Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek). Sapostavitelno ezikoznanije. 2010, roč. 35, s. 136-138. ISSN 0204-8701.
Bogoczová, I. O pociągach, azocie, soli kuchennej i standardyzacji językowej (na przykładzie fenomenu zwanego język serbsko-chorwacki/serbochorwacki).. Studia Slavica. 2010, č. XIV, s. 143-152. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let. Časopis pro moderní filologii. 2010, roč. 92, s. 38-45. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?: Náhled do české jazykové situace. Naučni trudove - Filologija. 2010, roč. 2009, č. 47, s. 66-72. ISSN 0861-0029.
Bogoczová, I. Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky. In: Čeština - jazyk slovanský 4. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 171-179. ISBN 978-80-7368-922-3.
Bogoczová, I. Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka. In: Přednášky pro bohemisty a konzultace. Plovdiv: Plovdivski universitet ?Paisij Chilendarski?, Filologičeski fakultet. 2009.
Bogoczová, I. Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém. In: Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: OU, 2009. OU, 2009. s. 7-12. ISBN 978-80-7368-765-6.
Bogoczová, I. Izmedju idioma, jezika i stila (uvid u jezičnu situaciju na slavenskom, osobito češkom području. Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja. 2009, roč. 21, s. 35-45. ISSN 0353-4642.
Bogoczová, I. K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (my a oni na českém Těšínsku). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. UJEP, 2009. s. 322-327.
Bogoczová, I. K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (My a oni na českém Těšínsku). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2009. UJEP Ústí nad Labem, 2009. s. 322-327. ISBN 978-80-7414-131-7.
Bogoczová, I. a Svobodová, D. K předmětu a způsobu dotazování ve výzkumu reflexe spisovného jazyka. Jazykovědné aktuality. 2009, roč. 46, č. 3 a 4, s. 119-124. ISSN 1212-5326.
Bogoczová, I. Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze). Bohemistyka. 2009, roč. 9, s. 65-67. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. Moser, Ludwig, Karl. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: OU, 2009. OU, 2009. s. 45-46. ISBN 978-80-7368-704-5.
Bogoczová, I. Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků. Studia Slavica XIII. 2009, roč. 13, č. 13, s. 15-24. ISSN 1214-3111.
Bogoczová, I. Ostravská čeština. Tradice a současnost. In: Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrav, 2009. s. 175-182. ISBN 978-80-254-6362-8.
Bogoczová, I. Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu. In: Přednášky pro bohemisty, konzultace. Plovdiv: Plovdivski universitet ?Paisij Chilendarski?, Filologičeski fakultet. 2009.
Bogoczová, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie. 2009.
Bogoczová, I. Význam a prospěšnost dialektologie. Český jazyk a literatura. 2009, roč. 59, s. 113-118. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. a Radková, L. Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. s. 140-149. ISSN 0037-6833.
Bogoczová, I. Jazykové hranice. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 58, s. 209-211. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. a Radková, L. Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců. In: Eurolitteraria&Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 219-226. ISBN 978-80-7372-292-0.
Bogoczová, I. Proč nemluvíme všichni stejně?. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 59, s. 14-18. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Regiony a jejich (nejen jazykové) zvláštnosti. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 58, s. 160-163. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. a Radková, L. Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR. In: Studia Slavica XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 183-196. ISSN 1214-3111.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Bogoczová, I. Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu. In: Komunikacja miedzakulturowa: perspektywy badan interdyscyplinarnych.Jezyk a kumunikacja 19. Krakow: Tertium, 2007. Tertium, 2007. s. 307-316. ISBN 978-83-925728-1-7.
Bogoczová, I. Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk. In: Přednáška pro bohemisty, konzultace. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za sla. 2007.
Bogoczová, I. Současný český substandard. In: Přednášky pro bohemisty, konzultace. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za slavistiko. 2007.
Bogoczová, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (část I). 2007.
Bogoczová, I. Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej. In: Přednášky pro polonisty (slavisty(, konzultace. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lenk? filologijas katedra. 2007.
Bogoczová, I. Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej. In: Přednášky pro polonisty (slavisty), konzultace. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lenk? filologijas katedra. 2007.
Bogoczová, I. Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby. In: Studia Slavica X. Opole-Ostrava: Uniwersytet Opolski, Ostravská univerzita, 2006. Uniwersytet Opolski, Ostravská univerzita, 2006. s. 191-207. ISBN 978-80-7368-381-8.
Bogoczová, I. K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 719-726. ISBN 80-86488-32-2.
Bogoczová, I. Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru. In: Místa bez hranic.Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 168-180. ISBN 80-7198-274-X.
Bogoczová, I. Margarita Mladenova, Češka gramatika s upražnenija.... Slovo a slovesnost 67. 2006, roč. 67, s. 78-80. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn. In: Bildung eines Netzwerkes zur Forderung der Minderheitensprachen Polnisch und Tschechisch in der Grenzregion Těšín/Cieszyn. . vyd. Bolzano: Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen, 2006. s. 7 s.-7 s.. Eurac Research. ISBN ..
Bogoczová, I. Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština. 2006.
Bogoczová, I. Adam Wawrosz (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 7 (19). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 146-146. ISBN 80-7368-098-X.
Bogoczová, I. Bajka, Berger, Dostal,.... In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I-II. 1. vyd. Ostrava: OU Ostrava, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Bogoczová, I. Bláha, Ondřej: Vyjadřování budoucnosti v současné češtině.... 2005.
Bogoczová, I. Błędy interferencyjne uczniów dwujęzycznych, ich postać przyczyny i źródło. In: Dzwonek na lekcje polskiego. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. s. 305-3017. ISBN 9955-20-046-4.
Bogoczová, I. Józef Ondrusz (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 78-79. ISBN 80-7368-098-X.
Bogoczová, I. K času ve slovanských pohádkách o zviřatech. In: Čas v jazyce a literatuře. Ústí n. Labem: UJEP, 2005. UJEP, 2005. s. 444-448. ISBN 80-7044-716-8.
Bogoczová, I. Metody a prostředky přesvědčování. 2005.
Bogoczová, I. Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR. In: Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 159-173. ISBN 80-7368-102-1.
Bogoczová, I. Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR. In: Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 159-173. ISBN 80-7368-102-1.
Bogoczová, I. Parémie slovanských národů. 2005.
Grygerková, M., Bayerová, N., Bogoczová, I., Hubáček, J., Kovalčík, Z., Kvítková, N., Lašťovičková, M., Minářová, E., Vydrová, V. a Zončová, M. Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. M. Grygerková. 218 s. ISBN 80-7368-102-1.
Bogoczová, I. Wawrosz, Adam a Ondrusz, Józef (biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Bogoczová, I. Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe. In: Studia Slavica IX. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 197-207. ISBN 80-7368-126-9.
Bogoczová, I. 87 biogramů/hesel. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I-II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 5-1500. ISBN 80-7368-024-6.
Bogoczová, I. Eva Hoflerová: Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí (recenze). Bohemistyka (PL). 2004, roč. IV, s. 302-303. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. Jazykověda-Linguistica 4. 2004.
Bayerová, N. a Bogoczová, I. Modlitba ve stáří. In: Sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: OU, 2004. s. 357-359. I. Bogoczová. ISBN 80-7042-664-0.
Bogoczová, I. Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny, perspektivy.. Brno: PdF MU Brno, 2004. PdF MU Brno, 2004. s. 324 -329. ISBN 80-210-3568-4.
Bogoczová, I. Vědomosti a postoje. 2004.
Bogoczová, I. Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne). In: Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne): České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 69-74. ISBN 80-244-0628-4.
Bogoczová, I. Knop Alois (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, č. 4 (16) . Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 51-51. ISBN 80-7042-626-8.
Bogoczová, I. Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim. In: Języki mniejszości i języki regionalne . Warszawa: SOW, 2003. SOW, 2003.
Bogoczová, I. Alois Knop (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy16. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 50-51. M. Myška. ISBN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Bedřich Téma (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 15. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 115-116. ISBN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Biogram Téma Bedřich. In: Ostravská univerzita v Ostravě: Biografický slovník Slezska a SM . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. s. 115-116. ISBN 80-7042-620-9.
Bogoczová, I. E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.. 2002, roč. 39, s. 38-40. ISSN 1212-5326.
Bogoczová, I. Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.. In: Ostravská univerzita v Ostravě: Studia Slavica V. . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. s. 91-105. ISBN 80-7042-609-8.
Bogoczová, I. K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.. In: Konference (kolokvium) o bilingvizmu: Bilingvizmus: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. 22.2.2002 FF Univerzity Komenského, Bratislava, SR. Bratislava, SR: FF Univerzity Komenského a Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu., 2002. FF Univerzity Komenského a Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu., 2002. s. 91-99. ISBN 80-88880-51-3.
Bogoczová, I. K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin. In: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 229-233. ISBN 80-86224-40-6.
Bogoczová, I. Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. 2002.
Bogoczová, I. Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.. Slovo a slovesnost. 2002, roč. 63, s. 127-128. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů. In: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). 1. vyd. Ostrava, Olomouc: OU, Votobia, 2001. s. 34 aj.-34 aj.. ISBN 80-7042-597-0 .
Bogoczová, I. Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s. Slovo a slovesnost. 2001, roč. 62, s. 310-311. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?. Český jazyk a literatura. 2001, roč. 52, s. 23-27. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Naše a cizí v době jednotící se Evropy. In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci: Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci 2001-09-20 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 5-8. ISBN 80-7042-589-X.
Bogoczová, I. Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. 2001.
Bogoczová, I. Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2001. Spisy FF OU. 264 s. ISBN 50-7042-593-8.
Bogoczová, I. Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání. Český jazyk a literatura. 2001, roč. 51, s. 162-166. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Vzpomínka na docentku Danu Davidovou. In: Uniwersytet Opolski, Wałbrzych: Bohemistyka 1 . Wałbrzych: Uniwersytet Opolski, Wałbrzych, 2001. Uniwersytet Opolski, Wałbrzych, 2001. s. 98-99. ISBN 83-911312-5-4.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej. In: Uniwersytet Opolski: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo - i zachodniosłowiańskimi . Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, 2001. Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, 2001. s. 91-106. ISBN 83-88796-27-5.
Bogoczová, I. 31 biogramů/hesel. In: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1045-2000). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2001. s. 5-350. ISBN 80-7042-597-0.
Bogoczová, I. Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej. In: Komunikacja w różnych systemach edukacyjnych, Cieszyn: Język w przestrzeni edukacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1840 1998-09-15 . Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000. Uniwersytet Śląski, 2000. s. 189-196. ISBN 83-226-0951-5.
Bogoczová, I. Jan Bystroń. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 2000, s. 26-27. ISSN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Jan Bystroň (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 13. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzota, 2000. s. 26-27. ISBN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Jeden človek, dva jazyky.. 2000.
Bogoczová, I. M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej. Język Polski. 2000, roč. 80, s. 70-76. ISSN 0021-6941.
Bogoczová, I. Stylizace - druhá přirozenost. In: Seminář Soužití a střet. Vícejazyčnost v každodenních rozhovorech a uměleckých textech: skutečnost a stylizace, FF UK Praha: Slovo a slovesnost 1998-11-10 . Praha: Slovo a slovesnost, 2000. Slovo a slovesnost, 2000. s. 18-29. ISBN 0037-7031.
Bogoczová, I. Stylizace - druhá přirozenost. 2000, roč. 61, s. 18-29. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Teksty gwarowe (89. Z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej). 2000, roč. 80, s. 70-75. ISSN 0021-6941.
Bogoczová, I. Tvaroslovné modifikace mluvených projevů. In: Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 103-118. ISBN 80-7042-566-0.
Bogoczová, I., Fic, K., Chloupek, J., Jandová, E., Krčmová, M. a Müllerová, O. Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-566-0.
Bogoczová, I. Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference. 2000.
Bogoczová, I. Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia). In: Regulacyjna funkcia tekstów: Regulacyjna funkcia tekstów 1999-04-27 . Łódź: Uniwersytet Łódź, 2000. Uniwersytet Łódź, 2000. s. 337-341. ISBN 83-7171-371-1.
Bogoczová, I. Wpływ asymetrii ról komunkacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych - Zaolzia na Těšínsku v ČR. In: Regulacyjna funkcja tekstów. 1. vyd. Lódź: Uniwersytet Łódzki, 2000. s. 337-340. ISBN 83-7171-371-1.
Bogoczová, I. Dvojjazyčné dítě v menšinové škole. 1999, roč. 49, s. 230-233. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego. In: Folklorystyka w kontekście nauk humanistycznych, Cieszyn: Folklorystyka na przełomie wieków 1996-11-20 . Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 1999. Uniwersytet Śląski, 1999. s. 158-166. ISBN 83-911105-7-5.
Bogoczová, I. Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko). In: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, 1. diel 1997-09-11 . Banská Bystrica, Slovenská republika: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. s. 221-224. ISBN 80-8055-287-8.
Bogoczová, I. Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska). In: Ostravská univerzita: Linguistica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. s. 17-25. ISBN 80-7042-526-1.
Bogoczová, I. Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996. Kwartalnik Opolski. 1999, roč. 45, s. 144-147. ISSN 0023-592X.
Bogoczová, I. Dana Davidová. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1998, s. 24-25. ISSN 80-7042-516-4.
Bogoczová, I. Dana Davidová (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. s. 24-25. ISBN 80-7042-516-4.
Bogoczová, I. Labocha, J. Gramatyka polska. Składnia. Časopis pro moderní filologii. 1998, roč. 80, s. 40-41. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. Studia Slavica - nový sborník českých a polských slavistů. Opera Slavica. 1998, roč. 8, s. 65-69. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Šwiadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. (Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku.) vroč. 1996. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 95. 224 s. ISBN 80-7042-446-X.
Bogoczová, I. Za Danou Davidovou. Slovo a slovesnost. 1998, roč. 59, s. 319-319. ISSN 0037-7031.
Kadłubiec, K. a Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. 17. ISBN 80-7042-479-6.
Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995) . Ostrava - Český Těšín: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 85-105. ISBN 80-70472-479-6.
Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. In: Polská národní menšina na Těšínsku v ČR (1920-1995). 1. vyd. Ostrava - Český Těšín: Ostravská univerzita, 1997. s. 85-105. ISBN 80-7042-479-6.
Bogoczová, I. Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej. In: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamośią etniczną, narodową i regionalną. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1 . Katowice, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. s. 53-57. ISBN 83-226-0759-8.
Bogoczová, I. Kadłubiec, K. D. Górniczy śmiech. Komizm ludowy. Literatura Ludowa. 1997, roč. 41, s. 53-55. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. Míra interference z čestiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice. Časopis pro moderní filologii. 1997, roč. 79, s. 4-19. ISSN 0862-8459.
Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J. a Jandová, E. Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia, 1997. SFFOU č. 106. 171 s. ISBN 80-7042-478-8.
Bogoczová, I. Polsko-český smíšený pruh. In: Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. s. 100-115. Spisy FF OU. ISBN 80-7042-478-8.
Bogoczová, I. Rola edukacji w kszałtowaniu świadomości językowej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997. Uniwersytet Śląski, 1997. s. 170-178. ISBN 83-907722-1-3.
Bogoczová, I. Socjolinewistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego czesko-polskiego . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997. Uniwersytet Śląski, 1997. s. 160-170. ISBN 83-907722-0-5.
Bogoczová, I. Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska. In: Stosunki językowe na Śląsku dawniej i dziś: Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność 1996-09-23 . Opole, Polsko: Uniwersytet Opolski, 1997. Uniwersytet Opolski, 1997. s. 29-36. ISBN 83-903437-1-1.
Bogoczová, I. Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 59-73. ISBN 80-7042-440-0.
Bogoczová, I. O finale bajki zwierzęcej. Literatura Ludowa. 1996, roč. 40, s. 25-33. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. O niektórych problemach metodologicznych badań socjolingwistycznych pogranicza. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Slovanské studie - Studia slavica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 14-21. ISBN 80-7042-462-1.
odborný asistent na pracovišti Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie. 1996.
Bogoczová, I. Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu. In: Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja: Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja 1996-09-18 . Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 1996. Uniwersytet Śląski, 1996. s. 41-47. ISBN 83-903143-1-4.
Davidová, D. a Bogoczová, I. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny. 1995.
Bogoczová, I. Jazyk - významný etnoidentifikační činitel. Slezský sbornik. 1995, roč. 93, s. 71-73. ISSN 0037-6833.
Bogoczová, I. K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku. Časopis pro moderní filologii. 1994, roč. 76, s. 19-27. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Jazyk a literatura v česko-polském kontextu . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 73-78. ISBN 80-7042-406-0.
Bogoczová, I. Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině. Opera Slavica. 1994, roč. 4, s. 60-60. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Stan języka najmłodszej mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Płaszczyzna leksykalna. Socjolingwistyka. 1994, s. 19-36. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. Badania nad językiem i świadomością językową polskiej młodzieży na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski: Śląsk w badaniach językoznawczych . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1993. Uniwersytet Śląski, 1993. s. 153-158. ISBN 83-907722-0-5.
Bogoczová, I. Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce. Literatura Ludowa. 1993, roč. 37, s. 79-92. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. 77 s. ISBN 80-7042-387-0.
Bogoczová, I. K typologii pohádkových názvů. Slovenský národopis. 1993, roč. 41, s. 161-170. ISSN bez ISSN.
Bogoczová, I. Kompetencja językowa młodzieży częśći Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych). Literatura Ludowa. 1993, roč. 37, s. 55-64. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Socjolingwistyka. 1993, s. 113-130. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Literární věda - Litterarum Studia, sv. 138, č. 1 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1993. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1993. s. 58-74. ISBN 80-7042-386-2.
Bogoczová, I. Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszośći narodowej w CSRF. Kwartalnik Opolski. 1992, roč. 38, s. 10-19. ISSN 0023-592X.
Bogoczová, I. Syntax. In: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. Praha: SPN, 1991. s. 44-103. ISBN 80-7042-032-4.
Bogoczová, I. Syntax. In: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 44-103. ISBN 80-7042-032-4.
Davidová, D. a Bogoczová, I. Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 190 s. ISBN 80-7042-032-4.
Bogoczová, I. Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);. In: Pedagogická fakulta Ostrava: Acta PFO, sv. 121, řada D-27 . Praha: SNP Praha, 1990. SNP Praha, 1990. s. 5-13. ISBN bez ISBN.
Bogoczová, I. Zaolziańsko-wileńskie paralele jezykowe II.


ZkratkaNázev předmětu
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
DEJIHDějiny jihoslovanských národů a etnik
DIALEDialektologie
DIALKDialektologie
GRASLGramatika staroslověnštiny
GRASUGramatika staroslověnštiny
LIKOGKognitivní a komunikační lingvistika
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKS1Konfront. studium polštiny a češtiny 1
NKS2Konfront. studium polštiny a češtiny 2
NOVR1Vývoj ruského jazyka 1
NOVR2Vývoj ruského jazyka 2
NVRJ1Vývoj ruského jazyka 1
NVRJ2Vývoj ruského jazyka 2
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PKTAKomplexní textová analýza
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PSL1Srovnávací slavistika a staroslov. 1
PSL2Srovnávací slavistika a staroslov. 2
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
SLAVIÚvod do studia slovanských jazyků
SLJAZJazyky slovanských národů a etnik
SLTYPSlovanská kontrastivní typologie
SLTYRSlovanská kontrastivní typologie
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SRB1XSrbština a chorvatština 1 (A1)
SRB2XSrbština a chorvatština 2 (A1/A2)
SZN1PSZZ - část - Teorie a praxe překladu
SZN2PSZZ-část-Polský jazyk, lit. a kultura
SZN3PSZZ - část - Písemná část
UJSLAÚvod do studia slovanských jazyků
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
0SR1XSrbština a chorvatština 1 (A1)
0SR2XSrbština a chorvatština 2 (A1/A2)
1JAZAZáklady jazykovědy
1SLAVÚvod do studia slavistiky
2TYPLSlovanská kontrastivní typologie
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3DRU3Slovanská diachronie (Vývoj ruštiny)
3SLA1Slovanská diachronie 1
3SLA2Slovanská diachronie 2
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
5MELZMetody lingvistického zkoumání
5SJKOSlovanská jazykovědná komparatistika
5UEESÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky
6CJSHCizí jazyk - srbština a chorvatština
6JKPLJazyk prizmatem kognitivní lingvistiky
6UNJVÚtvary národního jazyka a jejich vývoj
7DEJIDějiny jihoslovanských národů a etnik
7JASLJazyky slovanských národů a etnik
7LIKOKognitivní a komunikativní lingvistika
8JAZAZáklady jazykovědy
8SLAVÚvod do studia slavistiky
9CJSHCizí jazyk - srbština a chorvatština
9CJUCizí jazyk - ukrajinština
9CPKČesko-polské komparativní studium
9DJDějiny jazykovědy
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9KSKomparativní studium slovanských jazyků
9LEXZp. a met. zkoumání lex. roviny Pj a Čj
9MELZMetody lingvistického zkoumání
9MLZMetody lingvistického zkoumání
9ODPJObhajoba disert. práce - jazykovědná sp.
9SDZJStátní doktorská zkouška - jazykově. sp.
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky
BUL1XZáklady bulharštiny
DUJÚvod do jazykovědy
PKTAKomplexní textová analýza
SNP1PSZZ - část - Teorie a praxe překladu
SNP2PSZZ-část-Ruský jazyk, literatura a kult.
SNP3PSZZ - Písemná část
0BU1XZáklady bulharštiny
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
9ODPLObhajoba disert. práce - lit.vědná sp.
9SDZLStátní doktorská zkouška - lit.věd. sp.


AutorNázev práceTypRok
Muryc JiříObecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínskudisertační 2008 
Hlaváček Ulmannová MonikaJ\c{ezykowe wyra\.{zanie emocji. Psychosomatyczne podstawy polskiej i czeskiej frazeologiidiplomová 2019 
Kotásková LucieCzesko-polski bilingwizm intencyjny i naturalny w rozwoju kompetencji językowej dziecka (teoria i empiria)diplomová 2019 
Kolářík JaromírSituace mluvenosti a psanosti v reálné řečové komunikacidiplomová 2018 
Stefanović MarijaPolskie, czeskie i serbskie s\l{ownictwo zwi\c{azane z mod\c{adiplomová 2018 
Hlawiczková AnnaFonologický systém jablunkovského subdialektu dnes (na pozadí západotěšínské nářeční normy)diplomová 2017 
Parszewska AleksandraMotivovanost slovní zásoby spojené s moderními technologiemi používanými v domácnostidiplomová 2017 
Dlouhá LenkaBěžná mluva v oblasti nářečně různorodé - Zlaté Hory, Jesenickodiplomová 2015 
Kufová RenataAktuální běžná mluva na Jablunkovku. Příspěvek do výzkumu těšínského nářečí v ČRdiplomová 2015 
Kožušková AnetaNářeční slovní zásoba spojená s kopanickými krojidiplomová 2014 
Plesníková LudmilaČesko-slovenský bilingvismus v rodinné komunikacidiplomová 2013 
Slípková IvanaOstrava - "region razovity"? Sonda do jazyka a jazykového povědomí obyvatel Ostravskadiplomová 2013 
Knedlová AdrianaJazykový obraz katolického kněze v současné české próze.diplomová 2012 
Kostková EvaDiglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódudiplomová 2012 
Sucháčková TerezaPříspěvek do výzkumu valašského nářečí. Rovina zvuková a lexikálnídiplomová 2012 
Blažková HanaJazyk Deniku Ostravaka z hlediska dialektologickéhodiplomová 2011 
Kiliánová MarcelaPohádky K.J. Erbena (na pomezí jazyka, literatury a folkloru)diplomová 2011 
Talačová RomanaJazykový obraz sudetského Němce v současné české prózediplomová 2011 
Burszyk Karolina IrenaPolsko-česká jazyková interference ve výslovnosti a pravopisediplomová 2010 
Olejarnik Anna BarbaraPolsko-česká jazyková interference v oblasti flexe a syntaxediplomová 2010 
Simon EvaInterference z nářečí do jazykových projevů školní mládeže v Lanškrouně a v České Třebovédiplomová 2010 
Šrubařová PetraRegionální tvůrci ze Slezska. Jazyk tvorby Františky Pituchovédiplomová 2010 
Baronová HalinaJ\c{ezyk twórczo\'{sci Adama Wawrosza. Wk\l{ad w studium s\l{ownictwa \'{sl\c{askiegodiplomová 2007 
Bolková BarboraČeština a ruština ve vzájmné konfrontaci. Syntaktické inteferenční chyby v jazykových projevech mluvčíchdiplomová 2007 
Caloň TomášMluva města Příbora. Příspěvek do studia běžně mluvené češtinydiplomová 2007 
Muchová BarbaraJ\c{ezyk tw\'orczo\'sci Józefa Ondrusza. Przyczynek do bada\'n \'sl\c{askiego s\l{ownictwa gwarowego.diplomová 2007 
Štěrbová PavlínaTvorba Óndry Lysohorského. Příspěvek do studia slezské slovní zásobydiplomová 2007 
Mrovcová KateřinaMluvená čeština žáků základní školy v Kobeřicích (Opavsko)diplomová 2006 
Zwyrtková AgataPierwsze doświadczenia dziecka dwuj\c{ezycznego z mówion\c{a postaci\c{a j\c{ezyka literackiego (polskiego) - na przyk\l{adzie Śl\c{aska Cieszyńskiego w RCdiplomová 2006 
Andrlová PavlínaJazykové funkce dialektu (na materiálu nářečí středomoravských)diplomová 2005 
Blochová PetraVztah k jazykové normě a míra respektování spisovnosti v mluvených projevech nejmladší generace uživatelů češtinydiplomová 2005 
Čičáková AndreaNářečí v Záhorovicíchdiplomová 2005 
Dočkalová EvaJazyk komunikace s dětmi v nářeční jazykové oblasti (Těšínsko)diplomová 2005 
Katonová TerezaSoučasné Karvinsko z hlediska jazykovéhodiplomová 2005 
Pavlíková AndreaSoučasná středoopavská nářečí z hlediska lexikálníhodiplomová 2005 
Pavlíková LucieDiglosie. Mechanismus střídání spisovného a nářečního kódudiplomová 2005 
Víchová PetraSoučasná mluva středoškolské mládeže z Valašského Meziříčí a okolídiplomová 2005 
Muryc JiříBilingvismus. Projevy a hodnocenídiplomová 2003 
Vávrová AdrianaZákladní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnostbakalářská 2017 
Bělíčková PetraNářeční slovní zásoba spojená s tradičními lidovými řemesly pocházející z Valašskabakalářská 2016 
Kolářík JaromírMluvenost a psanost. Česká teorie a praxebakalářská 2016 
Hlawiczková AnnaNářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovskubakalářská 2015 
Schmidt GabrielaNářeční a profesní slovní zásoba spojená s hutnictvím železa (výzkum jazyka dělníků v Třineckých železárnách)bakalářská 2014 
Zdenkovićová MonikaNářeční jevy v projevech zastupitelů města Šenovabakalářská 2014 
Smetanová VendulaJazykový obraz světa. Dětská vize krásybakalářská 2013 
Chramostová PetraDětská vize domova. Příspěvek do jazykového obrazu světa.bakalářská 2010 
Málková TerezaJazykový obraz světa. Dětská vize cizincůbakalářská 2010 
Slípková IvanaJazykový obraz světa. Dětska vize lékařů (dalšího zdravotnického personálu)bakalářská 2010 
Sucháčková TerezaNářeční slovní zásoba spojená s technologií výroby proutěných košíků. Příspěvek do výzkumu slovní zásoby na Valašskubakalářská 2010 
Ševčíková VeronikaJazykový obraz světa. Dětská vize bohatství a chudobybakalářská 2010 
Blažková HanaDětská vize školy. Příspěvek do jazykového obrazu světa.bakalářská 2009 
Talačová RomanaDětská vize politiky. Příspěvek do jazykového obrazu světa.bakalářská 2009 
Náhlovská VeronikaJazykový obraz světa - dětská vize stáříbakalářská 2008 
Blažek MilanDětská vize dobra a zla. Příspěvek do výzkumu jazykového obrazu světa.bakalářská 2007 
Kusá VeronikaDětská vize lásky a manželství. Příspěvek do výzkumu jazykového obrazu světabakalářská 2007 


Obraz sacrum v jazyce křesťanské mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Situace polského nářečí ve dvou sibiřských lokalitách (region Chakasja, Rusko)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub