Den s překladem 2020

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XV. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., 10. března 2020 od 9.10 hodin v místnosti č. B308 v budově B Ostravské univerzity (Českobratrská 16, Ostrava 1).


Program dopolední konference:
1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU
Úvodní slovo a předání diplomů a čestných uznání
2.prof. PhDr. Alena Morávková, překladatelka, UK, Praha
Cesta k mistrovi a k Mistrovi
3.PhDr. Marie Jungmannová, překladatelka, Praha
Krása a věrnost překladu
4.Mgr. Zuzana Josková, překladatelka, Praha
Titulkování satelitních přenosů z britských divadel
5.doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D., UK, Praha
Překlad do nemateřského jazyka - nutné zlo, nebo práce jako každá jiná?
 
Odpolední program
od 14.10 hPŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků na katedrách (dílna překladů z angličtiny – budova G, Mlýnská 5, němčiny – KGE, francouzštiny, portugalštiny, italštiny a španělštiny – KRO, ruštiny a polštiny – KSL, latiny – KLA), místnost bude upřesněna na příslušné katedře a také oznámena během dopolední konference. Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 10. března 2020 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2020

Prof. PhDr. Alena Morávková studovala po maturitě (1953) na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové v letech 1953-1958 ruštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a teatrologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1958 absolvovala a získala titul promovaný filolog, roku 1968 získala titul PhDr., roku 1998 se habilitovala a získala docenturu. V roce 2009 byla jmenována profesorkou. Působila v redakci Dilia (1958-1968) a v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd (1968-1972). V letech 1972-1989 byla nuceně ve svobodném povolání. Mezi lety 1990-1994 pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a ve Slovanském ústavu AV ČR. V současné době externě vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (dějiny literatury a divadla, translatologie).

Je autorkou řady článků a statí věnovaných problematice překladu, zejména specifickým problémům překladu dramatu (Specifické problémy překladu dramatu, 1995, Bulgakovův román Mistr a Markétka jako překladatelský problém, 1999) a kritice překladu (Kritika překladu – neuralgický bod). Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku a s referáty se účastní mezinárodních překladatelských konferencí.

Překládá především z ruštiny (Bulgakov, Zamjatin, Arcybašev, Remizov, Brjusov, Dostojevskij, Tolstoj, Turgeněv, Saltykov-Ščedrin, Puškin, Gogol aj.) a ukrajinštiny (Zahrebeľnyj, Mykytenko, Trublajini, Ťuťulyk, Vinhranovskyj aj.), okrajově z francouzštiny (Adamov, Maeterlinck). Zaměřuje se na dramatickou tvorbu (Gogol, Čechov, Švarc, Erdman, Vampilov, Tolstého Světlo v temnotách aj.), klasickou a moderní ruskou prózu a teatrologickou literaturu (Tovstonogov, Efros, Jurskij, Stanislavskij aj.). Zvláštní pozornost věnuje (a to i teoreticky) dílu M. Bulgakova (monografie Křížová cesta Michaila Bulgakova, Paseka, Praha-Litomyšl 1996). Za zmínku nepochybně stojí i díla odborná jako R. Jakobson – Z korespondence (1997), Pražská ukrajinská škola exilových básníků (šest svazků). Dodnes přeložila více než 140 titulů. Členka Obce překladatelů, kde je předsedkyní Klubu rusistů, někdejší členka Obce spisovatelů, PEN klubu, Teatrologické společnosti, Členka České asociace ukrajinistů, předsedkyně pražské sekce Společnosti pro vědu a umění.

PhDr. Marie Jungmannová je absolventkou studia angličtiny a španělštiny na oboru překladatelství-tlumočnictví Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V době studia strávila půl roku na stáži na univerzitě U.N.A.M. v hlavním městě Mexika. Už třicet let se věnuje překládání beletrie a literatury faktu z obou jazyků ve svobodném povolání. K opakovaně překládaným autorům patří Juan Marsé, Javier Moro a Dolores Redondo. V roce 2010 jí bylo uděleno tvůrčí ocenění Obce překladatelů za překlad románu Juana Marsého Dívka se zlatými kalhotkami. Kromě překládání se téměř dvacet let podílela i na výuce angličtiny a španělštiny na státním gymnáziu a připravila mnoho studentů k maturitě z obou jazyků. Za tuto činnost získala cenu Pražský učitel 2017.

Mgr. Zuzana Josková je absolventkou FF UK oboru anglistika a amerikanistika a bohemistika. V diplomové práci se věnovala románovému debutu současné jižanské spisovatelky Dorothy Allison Parchant z Jižní Karolíny, který později přeložila do češtiny. Překládá též pro Českou televizi, divadelní agentury Dilia a Aurapont nebo distribuční společnost Aerofilms, kde připravuje titulky k přímým přenosům divadelních a operních představení. Její překlady divadelních her se v současné době hrají na několika divadelních scénách po celé České republice.

Doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. vyučuje v pražském Ústavu translatologie FF UK odborný překlad (čeština – francouzština) a lingvistické disciplíny. Ve výzkumu se zaměřuje na právní překlad, překlad do cizího jazyka a kontaktovou lingvistiku. Je autorem nebo spoluautorem tří vědeckých monografií a řady odborných článků. V nedávné době ukončil se dvěma dalšími kolegy tříletý projet GAČR, jehož tématem byl překlad do nemateřského jazyka z hlediska sociologického a textově-kvalitativního. Je občasným lektorem letních kurzů právního překladu pořádaných Komorou soudních tlumočníků. Vedle akademické práce se věnuje také komerčnímu překládání neliterárních textů.


Den s překladem 2020 - pozvánka ke stažení soubor pdf 0,19 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2020