21. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

S počátkem nového semestru se dne 11.02.2015 konalo 21. projektové vědecké kolokvium. Za účasti zahraničních expertů, prof. Satzgera a prof. Wolfa, a také garanta projektu prof. Lenky Vaňkové, byl prezentován referát „Zprostředkování vědy laikům na příkladu populárně naučných knih o meteorologii pro děti a dospělé“, který si připravila Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. Paní doktorka se věnovala podrobné analýze vybraných publikací, které jsou určené jak pro mladší čtenáře, tak i pro dospělé a snaží se jim zprostředkovat odborné informace z oblasti předpovědi počasí, meteorologie a dalších vybraných odborných aspektů při popisu klimatu a podnebí. Svůj výzkum podložila vybranými doklady z daných knih a poukázala nejen na různou míru zastoupení odborné terminologie a její odlišné způsoby vysvětlení laickému čtenáři, ale také se věnovala důležitému vztahu mezi použitými obrázky, fotografiemi, tabulkami, schématy a textem. Dr. Cieślarová ukotvila své závěry také tím, že do zkoumaného korpusu knih o počasí zahrnula i knihy pro dospělé a demonstrovala tak, že vysvětlení odborné problematiky meteorologie může používat různé způsoby a odlišné názorné postupy – například problematika kondenzace vodní páry je dětem přiblížena na příkladu zamlžených brýlí, a dospělé odkazuje na orosenou sklenici piva. Přítomní členové vědecko-výzkumného týmu ocenili závěry detailní analýzy Dr. Cieślarové a také její atraktivní podání v názorné prezentaci, která je k dispozici všem členům projektu v centrálním úložišti dat v Moodle.

Druhá část kolokvia se věnovala organizaci projektových aktivit, plánování posledních odborných stáží a přípravě publikačních výstupů. V rámci diskuze se debatovalo o formě a koncepci konferenčního sborníku, termínech realizace, přípravách pro formátování a tisk a také o možnostech nákupu vhodného elektronického slovníku pro projektové účely. Dle doporučení zahraničních expertů by mohlo pořízení dobrých odborných slovníků přispět ke zkvalitnění vědecko-výzkumné práce v rámci projektu, zejména s ohledem na blížící se datum realizace hlavních publikačních výstupů projektu.

Právě proto, že nyní všichni členové badatelského týmu dle propozic projektu intenzivně pracují na publikačních výstupech, uskuteční se další odborné kolokvium až 19.05.2015. Bude se odehrávat ve slavnostním duchu, protože členům projektového týmu budou předány certifikáty potvrzující účast na přednáškách zahraničních odborníků a oba experti projektu si připraví zhodnocení přínosů projektu a jeho realizace.

21. vědecké kolokvium21. vědecké kolokvium21. vědecké kolokvium