16. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Členové vědeckého týmu projektu, garant projektu prof. Lenka Vaňková a oba zahraniční experti projektu prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf se setkali při dalším odborném lingvistickém kolokviu, které se konalo 28. května 2014.

Dle stanoveného harmonogramu představila svůj výzkum Dr. Eva Hrdinová, která se zabývá církevní lexikou, tedy odborným jazykem v oblasti náboženství, liturgie a religionistiky. Její bádání na textech tzv. Chrysostomovy liturgie a aplikace translatologické teorie skoposu na překlady náboženských textů vyvrcholilo vydáním monografie „Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu“, která byla na tomto kolokviu prezentována. Kniha k tomuto tématu je dalším publikačním výstupem Dr. Hrdinové v oblasti překladu odborného náboženského textu. Autorka se zabývala překlady pravoslavných a řeckokatolických bohoslužebných textů v relacích církevní slovanština a čeština a němčina. Záměrem této odborné knihy je zprostředkovat čtenářům translatologickou teorii skoposu, která zdůrazňuje při překladu především účel daného textu a upozaďuje doslovnost obsahu i formy. Tato teorie se při převodu liturgických textů zatím neuplatňuje a Dr. Hrdinová prokázala její užitečnost v oblasti odborného diskurzu, kde jsou mnohé texty považovány na statické a neživé. V rámci následné diskuze se členové projektového týmu a zahraniční experti pobavili o nejednoznačnosti v kategorizaci odborných výrazů (termínů) a nastínili možnosti, jak tyto problémy odstranit a při dalších bádáním efektivně řešit.

16. vědecké kolokvium16. vědecké kolokvium16. vědecké kolokvium16. vědecké kolokvium

Druhá část kolokvia se věnovala organizačním záležitostem – došlo k upřesnění publikačních a konferenčních výstupů a k úpravě harmonogramu odborných zahraničních stáží vybraných členů projektového týmu. Všichni členové týmu dostali konkrétní úkoly, na kterých budou pracovat během letního období.

Dalším bodem programu byla diskuze o přípravách a organizačním zajištění mezinárodní projektové konference. Nejnovější informace, pokyny k registraci, abstrakty jednotlivých sekcí a nově také prodloužení termínu registrace účastníků do 10. července 2014 jsou v angličtině a němčině k dispozici na oficiální webové stránce. Členové týmu mají za úkol propagovat konferenci na svých konferenčních výjezdech (Bánská Bystrica, Regensburg atd.). Zahraniční experti projektu se věnují analýze zaslaných abstraktů a rozřazení přihlášených účastníků do jednotlivých sekcí. V následujícím období bude probíhat vyrozumění účastníků o přijetí jejich příspěvků a další přípravné kroky.

Další vědecké kolokvium se uskuteční 25. června 2014 a výsledky svého výzkumu „Lékařské texty z českých archivů a knihoven (14. - 16. století)“ představí garant projektu prof. Lenka Vaňková.