Workshop Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Během prvních měsíců realizace projektu byly jednotlivé semináře, kolokvia a workshopy věnovány především mapování odborného diskursu jako široké a mnohotvárné výzkumné oblasti, k jejíž analýze lze v tradici germanistické, anglistické a bohemistické přistupovat různým způsobem, s oporou různých metodologií a terminologických systémů. Na výklady prof. Vaňkové a prof. Wolfa proto plynule navázaly v prosinci 2012 prezentace anglistů – dr. Zapletalové, dr. Tomáškové a dr. Hopkinsona, jejichž záměrem bylo představit jednu z nejproduktivnějších teorií analýzy jazyka a komunikace v anglosaské oblasti – systemickou funkční lingvistiku Hallidayovy školy, dále základní pojmy a principy rozvíjející se žánrové analýzy a vývojové etapy a aktuální trendy výzkumu akademického diskursu jako klíčové oblasti diskursu odborného. Teoretické parametry výkladu byly exemplifikovány aktuálními výzkumnými výsledky přednášejících – z analýzy žánrového řetězce konferenčních prezentací a následných odborných článků (dr. Zapletalová), z analýz žánru internetových diskusí (dr. Hopkinson) a internetových prezentací britských, amerických a českých univerzit (dr. Tomášková). Důležitou součástí workshopu byla průběžná i závěrečná diskuse – srovnávání metodologií i významů pojmů, tříbení názorů na možná nosná pojetí výzkumu, z nichž členové Centra čerpají podněty k rozvoji týmového výzkumu.

Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice
Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice
Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice
Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice
Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022