Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Tomáš Krejčík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny středověku, PVH
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1978
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1974FF UJEP Brno, rigorózní řízení (PhDr.)
1992FF UJEP Brno, CSc.
2000Karlova univerzita, Doc.
2013Univerzita Komenského, prof.

Praxe

1974 – 1977JME Brno - podnikový archivář
1977 – 1991Moravské zemské muzeum - odborný pracovník
1991 – 1993Historický ústav ČSAV Brno - odborný pracovník
1993 – dosudOU, FF, KHI - vysokoškolský pedagog
2008 – dosudOU, FF, CHSD - samostatný vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
  • GAČR 404/06/0635
   Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století
  • GAČR 404/08/0259
   Židovská šlechta v českých zemích (spoluřešitel)
  • GAČR: P 405/10/1397
   Regesta z doby Václava IV

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Numismatik
 • Genealogicko-heraldické informace
 • Nobilitas in historia nova
 • Národní komitét historiků
 • Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
 • Moravská genealogická a heraldická společnost (předseda)

Základní výzkumné zaměření:

 • Dějiny šlechty
 • Vývoj peněžně-ekonomických vztahů
 • Pomocné vědy historické


Všechny publikace

Krejčík, T. a Psík, R. Diplomaticko-sfragistický exkurs.. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 148-153. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. a Krejčík, T. Nová šlechta v rakouském Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in Historia Moderna VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.
Krejčík, T. a Psík, R. Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury. In: Ladislav Nekvapil (ed.). Kultura psaní v dějinách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 93-107. ISBN 978-80-7395-956-2.
Krejčík, T. Bankéř a matka představená. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Ostrava - Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. s. 169-176. Nobilitas in Historia moderna VI. ISBN 978-80-7464-730-7.
Krejčík, T. Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert. In: XV. Congresso Internazionale di Numismatica. Taormina. 2015.
Krejčík, T. Erbovní minaitury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna. In: Archivum amicus historic est Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Brno: Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. s. 267-278. ISBN 978-80-86736-40-2.
Krejčík, T. Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin Archivu města Brna. In: Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2015. s. 267-277. ISBN 978-80-86736-40-2.
Krejčík, T. Genealogické a heraldické zájmy Leopolda Johanna Scherschnika v kontextu dobových vzdělaneckých kontaktů. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 167-177. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Krejčík, T. K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě. In: Peníze v proměnách času X. Nové výsledky v numismatických výzkumech.. Mikulov. 2015.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Krejčík, T. WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 231-243. ISBN 978-80-7464-751-2.
Krejčík, T. Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen: Zwischen Kunst und Ökonomie. In: DieLiechtenstein und die Kunst. Vaduz: Lieschtensteinisch-Tschechische Historikerkommission, 2014. Lieschtensteinisch-Tschechische Historikerkommission, 2014. s. 349-366. ISBN 978-3-906393-72-8.
Krejčík, T. Leopold Johann Scherschnik a jeho genelaogické zájmy. In: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí Leopolda Johanna Scherschnika. Książnica Cieszyńska, Cieszyn: Książnica Cieszyńska, Cieszyn. 2014.
Krejčík, T. Opavské úvahy o úloze šlechty. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Krejčík, T. Vybrané aspekty nobilitací důstojníků napoleonských válek. In: Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2014. s. 57-65. ISBN 978-80-86475-10-3.
Krejčík, T. Zur Typologie der Wappenminiaturen.. In: Herold-Jahrbuch. Berlin: Selbstverlag des Herold, 2014. s. 123-148. Neue Folge 19. ISBN 978-3-9804875-8-0.
Krejčík, T. Zwischen Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung in österreichischen Schlesien.. In: XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Oslo. 2014.
Krejčík, T. Bankéř a matka představená. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Tovačov: Ostravská univerzita. 2013.
Krejčík, T. Lichtenštejnové ve svých mincích, medailích a erbech: Mezi uměním a ekonomikou. Časopis Matice moravské. 2013, roč. 132, č. Suppl. 5, s. 317-331. ISSN 0323-052X.
Krejčík, T. Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek. In: Napoleonské války. Děčín: Mšstské muzeum. 2013.
Krejčík, T. a Psík, R. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji. In: Sfragistyčnyj Ščoričnik. Kijev: Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. s. 205-210.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.
Krejčík, T. Pečeti středověkých českých kapitul. In: Proměny církevní heraldiky. Olomouc. 2013.
Krejčík, T. proměny církevní heraldiky [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2013.
Krejčík, T. Stav a perspektivy studia církevních pečetí (úvodní slovo). In: Proměny církevní sfragistiky. Olomouc. 2013.
Krejčík, T. Wappenbriefe und Standeserhöhungensurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers?. In: vide. Opava: Slezsaká univerzita v Opavě. 2013.
Psík, R., Černý, P., Hauziński, J., Hlubek, L., Kováč, P., Kovář, L., Krejčík, T., Měchurová, Z., Moravec, Z., Šmerda, J., Wihoda, M., Zágora, M. a Žemlička, J. Cesta ke Zlaté bule sicilské: Usilování o královskou korunu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2012. 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.
Krejčík, T. Erby a nobilitační listiny. In: Lucemburkové česká koruna uprostřed Evropy. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 2012. s. 439-441. ISBN 978-80-7422-093-7.
Krejčík, T. Lichtenštejnové na svých mincích, medailích a pečetích. Mezi uměním a ekonomikou. In: Lichtenštejnové a umění. Brno: Moravská galerie v Brně. 2012.
Krejčík, T. Mezi urozeností a zásluhou- erbovní 'nobilitační listina jako odměna v lucemburské monarchii. In: Erbové listiny Patents of arms II. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. 2012.
Krejčík, T. Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu. In: Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. zámek Valtice: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny OU , Národoní památkový ústav ÚOP v Brně. 2012.
Krejčík, T. Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu.. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu.. Valtice. 2012.
Krejčík, T. Genealogické a heraldické informace. 2011.
Brňovják, J., Krejčík, T., Fiala, M. a Hrdlička, J. Litterae armorum: Erbovní listiny v Národním archivu v Praze. 1. vyd. Ostrava - Praha: Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Nobilitas in historia moderna IV. 333 s. ISBN 978-80-7368-842-4.
Vorel, P., Zářický, A., Krejčík, T. a Lipovski, R. X. sjezd českých historiků [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Krejčík, T. Der jüdische Adel in Mähren. In: XXIX. International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Stuttgart. 2010.
Krejčík, T. Genealogické a heraldické informace 2009. 2010.
Krejčík, T. Nobilitace duchovenstva v novověku-od osobní kariéry k rodové strategii. In: Pontes ad fontes, církevní dějiny ve světle pomocných věd historických. Brno. 2010.
Krejčík, T. Obrana heraldiky?!. In: Sršatý Prajz Erich Šefčík (1945-2004). Praha: Lidové Noviny, 2010. Lidové Noviny, 2010. s. 163-170. ISBN 978-80-7422-033-3.
Krejčík, T. Peníze v kultuře středověku. Theatrum historiae. 2010, roč. 6, č. 6, s. 179-190. ISSN 1802-2502.
Krejčík, T. Symboilika měst a obcí ve střední Evropě. In: Symbolika měst a obcí ve střední Evropě. Olomouc: KHI,Centrum pro hosp.a soc. dějiny, Zemský archiv Opava. 2010.
Krejčík, T. Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska. Cieszyn. 2009.
Krejčík, T. K nové české heraldické a sfragistické literatuře 1981-2005. Sborník archivních prací. 2009, roč. 2009, č. LIX, s. 241-307. ISSN 0036-5246.
Krejčík, T. Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 165-182. ISBN 978-80-86488-61-5.
Krejčík, T. Museums, Nobility and Entrepreneurs. In: ZÁŘICKÝ, A. (Ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 132-139. ISBN 978-80-7368-683-3.
Krejčík, T. Státní symbolika. In: Přemyslovci Budování českého státu. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 2009. s. 438-440. ISBN 978-80-7106-352-0.
Krejčík, T. Výtvarný vývoj státních znaků po roce 1918. In: Historica 16. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 244. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 137-150. ISBN 978-80-7368-645-1.
Krejčík, T. Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v 18.-19. století. Několik úvah k problematice. In: Šlechtic podnikatelem-podnikatel šlechticem. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 197-205. Nobilitas in historia nova. ISBN 978-80-7368-520-1.
Krejčík, T. a Brňovják, J. Nobilitace ve světle písemných pramenů [Workshop]. Olomouc, Česká republika. 2008.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Nobilitační listiny a nobilitační spisy. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské unicerzity, 2008. s. 64-89. ISBN 978-80-7368-585-0.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Brňovják, J., Zářický, A., Myška, M., Daněk, R., Popelka, P., Krejčík, T., Žouželka, Z. a Šústková, H. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Nobilitas in historia moderna sv. I. 327 s. ISBN 978-80-7368-520-1.
Krejčík, T. a Psík, R. Základy heraldiky. 2008.
Krejčík, T. Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století. In: Historia Culturae XIV. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 66-74. ISBN 978-80-7394-068-3.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století. In: Genealogicko-heraldický hlas. Martin: Slovenská národná knižnica, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost, 2007. Slovenská národná knižnica, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost, 2007. s. 39-46. ISSN 1335-0137.
Krejčík, T. Nobilitace žen v habsburské monarchii. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 119-125. ISBN 978-80-7368-283-5.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Poznání nové šlechty. In: Genealogické a heraldické informace 2007. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2007. Moravská genealogická a heraldická společnost, 2007. s. 113-121. ISSN 1335-0137.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Symbolika měst a obcí ve střední Evropě: Proměny komunální heraldiky, sfragistiky a vexilologie v kontextu politického společenského vývoje středoevropského prostoru v období od počátku 19. století do současnosti [Workshop]. Olomouc, ZAO pobočka Olomouc, Česká republika. 2007.
Krejčík, T. Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století. s. 129-136. ISBN 978-80-969332-9-7.
Krejčík, T. Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.- 18. století. In: Erbové listiny. Venované profesorovi Jozefovi Novákovi. Ed. Milan Šišmiš. s. 132-144. ISBN 80-89023-86-X.
Krejčík, T. Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.-18. století. In: Erbové listiny. Venované profesorovi Jozefovi Novákovi. Ed. Milan Šišmiš. s. 132-144. ISBN 80-89023-86-X.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Nobilitationen der Böhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der Regierung des Kaisers Karl VI. (1712-1740). Aus dem Forschungsprojekt Der neue Adel in den böhmischen Ländern im 18.-19. Jahrhundert. In: Szlachta na Ślasku. Władza, kultura, samoreprezentacja. Wroclaw. 2006.
Krejčík, T. Předmluva. In: Řády a vyznamenání habsburské monarchie. Praha: Elka Press, 2006. s. 10-11. Militaria, sv. 21. ISBN 80-902745-9-5.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Výzkum nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Nejnovější poznatky z historie českých zemí v období 16.-20. století. Waidhofen an der Thaya. 2006.
Krejčík, T. Význam symboliky v erbech právníků v 18. a 19. století. In: Symbol a symbolika v právu. Brno: Eurolex Bohemia, 2006. Eurolex Bohemia, 2006. s. 85-90. ISBN 80-86861-13-9.
Krejčík, T. Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského. In: Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky. s. 303-306. ISBN 80-86829-11-1.
Krejčík, T. Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století. In: Historie-Historica 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity , 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity , 2005. s. 233-242. ISBN 80-7368-044-0.
Krejčík, T. Česká heraldická zastavení v Římě II. GHI. 2004, s. 72-. ISSN 0862-8963.
Krejčík, T. Český výrobek. GHI. 2004, s. 105-. ISSN 0682-8963.
Krejčík, T. Hukvaldy a heraldické památky olomouckých biskupů a arcibiskupů. In: Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14.6.1924-30.3.2004). Ostrava: Ústav pro regionální studia a Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Ústav pro regionální studia a Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 38-48. ISBN 80-7042-663-2.
Krejčík, T. Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a možnosti dalšího zkoumání . In: Studie k sociálním dějinám 11. Praha-Opava: Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. s. 32-50. ISBN 80-86224-48-1.
Krejčík, T. Znak Tomáše kardinála Špidlíka. GHI. 2004, s. 71-. ISSN 0862-8963.
Krejčík, T. K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394.. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. . Brno: K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, 2003. K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, 2003. s. 125-132. ISBN 80-86488-13-6.
Krejčík, T. "Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert. In: Les noblesses de Boh?me et de Moravie au XIX si?cle. Etudes danubiennes XIX, Num. 1-2 (In memoriam Bruno Bernard Heim). GHI, 2003. s. 86-87.
Krejčík, T. Nobilitovaní bankéři 19. století. In: Milý Bore...(Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci) . Brno: Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU a Matice moravská, 2003. Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU a Matice moravská, 2003. s. 129-136. ISBN 80-86488-12-8.
Krejčík, T. Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000. In: Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny - stav a perspektivy. s. 111-122. ISBN 80-968717-4-9.
Krejčík, T. Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.. Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler. 2002, s. 141-150.
Krejčík, T. Encyklopedie Slezska I. (26 hesel). In: Encyklopedie Slezska I. 2. vyd. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2002. ISBN 80-7042-561-X.
Krejčík, T. Encyklopedie Slezska II. (29 hesel). In: Encyklopedie Slezska II. 2. vyd. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2002. ISBN 80-7042-561-X.
Krejčík, T. K nové české heraldické a sfragistické literatuře. In: Historie-Historica č. 9 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 121-130. ISBN 80-7042-618-7.
Krejčík, T. Možnosti studia heraldiky nové šlechty v 19. století . In: Genealogia ac heraldica Bohemica. s. 106-111.
Krejčík, T. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. ISBN 80-7042-620-9.
Krejčík, T. Pečeť a znak obce. In: Město velké pavlovice. Knižnice sborníku Jižní Morava sv. 30. Rediguje PhDr. Emil Kordiovský. s. 412-414. ISBN 80-902863-8-0.
Krejčík, T. Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918. . In: Heraldica viva II.. Pardubice: usp. Petr Vorel., 2002. usp. Petr Vorel., 2002. s. 95-106. ISBN 80-86046-58-3.
Krejčík, T. Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene. In: Erbovní listiny Archivu národního muzea.Documenta Pragensia Monographia, volumen 13 . s. 7-38. ISBN 80-86197-32-8.
Krejčík, T. Heraldické památky doby Lucemburků. Genealogické a heraldické informace 2000. 2001, s. 3-31. ISSN 0862-8963.
Krejčík, T. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 2. (14.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy NŘ 2 (14). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. ISBN 80-7042-583-0.
Krejčík, T. Znak a pečeť města Valtic. In: Město Valtice . s. 385-389. ISBN 80-86181-48-0.
Krejčík, T. Dějiny umění a sfragistika. In: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka (MZA BRNO, Nová řada, sv.8) . Brno: Moravský zemský archiv v Brně , 2000. Moravský zemský archiv v Brně , 2000. s. 109-112. ISBN bez ISBN.
Krejčík, T. Encyklopedie Slezska (Maketa) (47 hesel). In: Encyklopedie Slezska (Maketa). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. ISBN 80-7042-561-X.
Krejčík, T. Heraldické památky. In: Od gotky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 II, . Brno: Kaliopi Chamonikola, 1999. Kaliopi Chamonikola, 1999. s. 623-631. ISBN 80-7027-097-7.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. ČČH. 1999, s. 397-398. ISSN 0862-6111.
Krejčík, T. a Maráz, K. Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. In: Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim. s. 301-314. ISBN 80-85899-42-6.
Krejčík, T. a Maráz, K. K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců. In: Česko-rakouské vztahy ve 13. století. . s. 261-273. ISBN 80-85899-41-8.
Krejčík, T. a Štefan, J. Loštický nález denárů a jeho metrologie. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276. 1998, s. 29-44. ISSN 1212-1134.
Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 365 s. ISBN 80-7042-499-0.
Krejčík, T. Popisy pečetí ve středověkých listinách. In: Historie-Historica 6. . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 5-13. ISBN 80-7042-506-7.
Krejčík, T. a Štefan, J. Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století. In: Peníze v proměnách času: Peníze v proměnách času 1996-10-03 . Ostrava: Marq, 1998. Marq, 1998. s. 35-39. ISBN 80-85988-21-6.
Krejčík, T. Středověké pěší pečeti a jejich typologie. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 141-148. ISBN 80-7042-454-0.
Krejčík, T. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Opava-Ostrava: Optys, 1995. ISBN 80-85819-45-7.
Krejčík, T. Max Planck Institut für Geschichte. 1993.


AutorNázev práceTypRok
Polášek AdamPrvní pozemková reforma v Československu a její dopad na společensko-hospodářské postavení bývalé šlechty (na příkladě vybraných rodů na Moravě)disertační 2015 
Hruboň PavelPapežské listiny pro moravské kláštery v období vrcholného středověku (Na příkladech vybraných moravských řeholních institucí od počátku pontifikátu Inocence III. do roku 1431.)disertační 2013 
Macháň RadimSoužití města a armády na přelomu 19. a 20. století (Sociální postavení důstojníků rakousko-uherské armády v olomoucké aglomeraci v letech 1886-1914)disertační 2010 
Žouželka ZbyněkČeské nobilitace Marie Terezie v letech 1740-1762 (na základě analýzy svazků Salbuchů číslo 174, 192, 204 a 209)disertační 2009 
Foltýnková MartinaSociální postavení úředníků na velkostatcích olomouckého arcibiskupství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. stoletídisertační 2006 
Valníčková IvaGenealogická analýza vypracovaného vývodu doplněného o další příbuzenské vazbydiplomová 2019 
Hasalíková SylvieLéta 1918-1938 v obecních kronikách ve vybraných obcích na Přerovsku a Novojičínskudiplomová 2017 
Maloušková IvanaPozemková reforma v československém Slezsku v letech 1919-1938 na příkladu vybraných velkostatkůdiplomová 2016 
Šlechtová PetraVálečná léta 1939-1941 v korespondenci a deníku hrabat Antonína, Viléma a Ferdinanda Magnisů.diplomová 2013 
Knapiková JanaDeníky urozených dívek. Životní sny i zklamání mladých šlechtičen 19. a počátku 20. století.diplomová 2012 
Lunga VáclavMešní a dobročinné fundace z let 1724 - 1943 jako jeden z projevů zbožnosti farnosti Miloticediplomová 2012 
Šuláková KateřinaDeníky hraběnky Gabriely z Žerotína. Život šlechtičny v polovině 19. století. diplomová 2012 
Mojžíšek VáclavArtikule kroměřížských cechů jako vzor pro ostatní cechy měst olomouckého biskupstvídiplomová 2011 
Řeha TomášEdice rukopisu Beschreibung der Gegend und Garten um Teschendiplomová 2011 
Vogeltanzová VěraČlenky světské nadace šlechtičen Mariánská škola v Brně v letech 1792-1868diplomová 2011 
Dvořáková ZuzanaNově přijatí šlechtici na Moravě v letech 1773-1815diplomová 2010 
Polášek AdamNobilitace vydané Českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)diplomová 2010 
Čápová VeronikaOsudy moravské šlechty v 18. století (na příkladech několika vybraných rodů)diplomová 2009 
Mandát DavidPříspěvky k personálnímu stavu představitelů klášterního duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918diplomová 2009 
Ochodková LucieMoravský královský kvatern Majestátu léta 1700-1716diplomová 2009 
Jarmarová JanaDějiny farnosti Hranice v letech 1850-1918diplomová 2007 
Stošková LucieKnižní pozůstalost valašskomeziříčského děkana Davida J. H. Láníka a její význam pro historický fond piaristické knihovny v Příbořediplomová 2006 
Tomášová VeronikaVývoj místeckého děkanátu v letech 1848-1918diplomová 2006 
Hennhofer DennisVybrané šlechtické rody z Rakouského Slezska a jejich vzájemné genealogické vazby od 17. do 19. stoletíbakalářská 2016 
Hykel TomášRozbor Gruntovní knihy města Štramberka z let 1672-1824bakalářská 2016 
Valníčková IvaGenealogická analýza na příkladu vývodu zvolené osobybakalářská 2016 
Fialková BarboraOsudy rodu Dubských, Zdislavice v 19. stoletíbakalářská 2015 
Hoppová MartinaDějiny farnosti Březová v letech 1900-1945bakalářská 2015 
Mácha VítězslavHabsburské nobilitace v letech 1805-1807bakalářská 2015 
Řezáčová HelenaHistorie farnosti Jinošov v letech 1848-1948 v kontextu s náměšťským panstvímbakalářská 2015 
Davidová TerezaDějiny římskokatolické farnosti v Příboře v letech 1848-1946bakalářská 2014 
Hasalíková SylvieIvan Krška (1932-2009)bakalářská 2014 
Jindrová PetraŠlechtické rody držící Porubu ve 14.-19.stoletíbakalářská 2014 
Merta ZdeněkVojenská symbolika v Republice československé v letech 1918 - 1938bakalářská 2014 
Zapletal MartinHeraldické zhodnocení šlechtického erbovníku z 19. stoletíbakalářská 2014 
Liška MarekRod Barrata Dragonů v 19 stoletíbakalářská 2013 
Maloušková IvanaPrvní pozemková reforma na příkladu velkostatků Razumovských z Vikštejnabakalářská 2013 
Pezda JanKaždodennost poutníka na cestách v 2. pol. 19. stol. na příkladu chalupníka Josefa Střížebakalářská 2013 
Tomaštíková NikolFarní síť kostelů po vzniku Velkého Brna 1919 - 1939bakalářská 2013 
Gilíková KateřinaPovýšování do šlechtického stavu ve Velké Británii a ve Španělsku v 19.stoletíbakalářská 2012 
Slezáková MonikaDějiny farnosti Polešovice v letech 1750 - 1945bakalářská 2012 
Kaloč LukášNávštěvy císaře Františka Josefa I. na Moravě a jejich ohlas v dobovém tiskubakalářská 2011 
Šlechtová PetraRodinné vztahy hrabat Seilernů ve světle jejich korespondence v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2011 
Frélichová DanielaDějiny farnosti v Lipníku nad Bečvou v letech 1848-1914bakalářská 2010 
Kabrhelová AdélaSoupis heraldických památek v bývalém okrese Litomyšlbakalářská 2010 
Kulhavá ZdeňkaSoupis erbovních památek v bývalém okresu Nové Město nad Metujíbakalářská 2010 
Kyselá HanaZpráva o životě Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích v letech 1918 - 1938bakalářská 2010 
Lunga VáclavP. Vincenc Janalík, administrátor farnosti Milotice v letech 1827 - 1855bakalářská 2010 
Bartoníčková LenkaSoupis heraldických památek v bývalém okrese Hořice.bakalářská 2009 
Bartošíková MagdaGenealogický rozbor rodu Serényibakalářská 2009 
Bogačová AnetaTěšínská větev rodu Beessů z Chrostinybakalářská 2009 
Knapiková JanaDenní život na Vizovickém zámku v 19. a 20. stoletíbakalářská 2009 
Stonišová MarianaŽivot a působení Karla Emanuela z Žerotína. (Poslední člen rodu a moravský místodržící.)bakalářská 2009 
Šuláková KateřinaDeníky Jana Jáchyma z Žerotína, jako pramen pro život šlechtice na počátku 18. stoletíbakalářská 2009 
Míchalová JanaHistorie rodu Auerspergů na našem území v průběhu 18. a 19. stoletíbakalářská 2008 
Řezáčová HelenaMožnosti využití písemných pozůstalostí pro poznání života šlechty v 17.-18. století na Moravě.bakalářská 2008 
Čanecký PavelGENEALOGICKÝ ROZBOR ŠLECHTICKÉHO RODU SEDLNICKÝCH Z CHOLTICbakalářská 2007 
Čápová VeronikaNová šlechta na Moravě v letech 1766-1772bakalářská 2007 
Dvořáková ZuzanaMoravská šlechta 17.-19. století ve světle knih Majestátu Desk zemských moravskýchbakalářská 2007 
Hermanová MichaelaSoupis heraldických památek na architektuře v Kroměříži do pol. 20. století (The list of heraldic monuments on the buildings in Kroměříž to the half of the 20th century)bakalářská 2007 
Mandát DavidPříspěvky k personálnímu stavu představitelů katolického duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918bakalářská 2007 
Mojžíšek VáclavPísemné prameny k dějinám cechů na severní Moravě a ve Slezskubakalářská 2007 
Włochová MarkétaBiogramy vybraných nobilitovaných civilních osob z českých zemíbakalářská 2007 
Beloritová MarkétaDějiny farnosti Šenov do roku 1848bakalářská 2006 


Židovská šlechta v českých zemích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2008 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Interaktivní pomůcka pro výuku heraldiky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub