Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Jan Saheb

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

2005-2010Slezská univerzita v Opavě, FPF, doktorský studijní program Historické vědy, obor České a československé dějiny (Ph.D.)
2006Státní rigorózní zkouška v oboru Historie
1999-2005Slezská univerzita v Opavě, FPF, magisterský studijní program Historické vědy, obor Historie (odborná)
1995-1999Gymnázium TGM ve Frýdlantě n. O.

Praxe:

2010-dosudKHI FF OU, externí přednášející
2010-dosudCHSD FF OU, externí spolupracovník
2008-dosudMuzeum Těšínska (historik)

Výzkumná činnost:

  • Granty aktivní:
    • GAČR 13-28086S
      Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník

Výzkumné zaměření:

  • Hospodářské, sociální, vojenské a církevní dějiny raného novověku, problematika raněnovověké šlechty (např. italská aristokracie ve službách Habsburků).


Všechny publikace

Saheb, J. Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova). In: Jež, Radim, Pindur, David a kol.. Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Těšín: Muzeum Těšínska, 2018. s. 177-197. / Cieszyńskie Studia muzealne / Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-905079-6-8.
Saheb, J. a Müller, K. Galerie držitelů Paskova. Paskov: Město Paskov, 2018. 40 s. ISBN 978-80-270-3371-3.
Saheb, J. Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z Moravy přes Evropu do Horního Slezska - příběh Jana Němčického z Němčic. In: XXXI. mezinárodní Komenského kolokvium Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery - lidé, konfese a ideje v pohybu. Uherský Brod: Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě - Filosofický ústav AV ČR v Praze - Unie Comenius. 2018.
Saheb, J. "...Mnoho zlého, hladu, vody pití a velkého strachu pocítiti...". Osudy vrchnostenského úředníka Fridricha Sovineckého z Mohelnice během třicetileté války. In: Mezinárodní věděcká konference Třicetiletá válka v českých zemích. Doba. Události. Lidé. Kultura. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2018.
Vařeka, M., Zářický, A., Caban, P., Suchánek, D., Šmíd, M., Czajkowski, K., Saheb, J., Nováková, L., Tvrdá, K., Bogus, M. A., Spyra, J. J., Czajkowski, M., Marek, P., Županič, J., Jonová, J., Hořčička, V., Horák, V., Pehr, M., Kempná, B. a Richtrová, E. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 268 s. ISBN 978-80-7599-046-4.
Saheb, J. Němčický z Němčic Jan. In: A. Zářický; L. Dokoupil; R. Daněk. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 120-122. Supplementum 4. ISBN 978-80-7599-003-7.
Saheb, J. a Solnický, P. "Poslední století" Tvorkovských z Kravař. In: Petr Tesař. Ad fontes. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Karlu Müllerovi k 60. narozeninám. Opava: Zemský archiv v Opavě - Slezská univerzita, 2018. s. 85-109. ISBN 978-80-7510-276-8.
Saheb, J. Sovinský z Mohelnice Fridrich. In: A. Zářický; L. Dokoupil; R. Daněk. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 165-166. Supplementum 4. ISBN 978-80-7599-003-7.
Saheb, J. Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století. In: M. Vařeka; A. Zářický. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 54-66. ISBN 978-80-7599-046-4.
Saheb, J. Dějiny Paskova. Ostrava: Město Paskov, 2017. 423 s. ISBN 978-80-7225-447-7.
Saheb, J. Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova). In: Dom, palac i zamek w kulturze materialnej Slaska / Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska. Cieszyn: Muzeum Slaska Cieszynskiego - Muzeum Těšínska. 2017.
Saheb, J. Frýdlant nad Ostravicí. In: Maršálek, Petr, Pindur, David a kol.. Frýdlant nad Ostravicí. Pohledy do minulosti. Třinec: Wart, 2017. s. 10-19. ISBN 978-80-905079-6-8.
SLEPIČKA, M., Dokoupil, L., Málková, I., Saheb, J., Přendík, P., SLEPIČKA, J., Gromnica, J., Slepička, J., Dvořák, J., Seďa, R., Orkáčová, M., Barcuch, A. a Müller, K. Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová, 2017. 536 s. ISBN 978-80-906618-6-8.
Saheb, J. Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.: Život nobilitovaného rytíře Jana Němčického z Němčic. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 204 s. ISBN 978-80-7464-989-9.
Saheb, J. Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov. Těšínsko. 2017, roč. 60, s. 1-14. ISSN 0139-7605.
Saheb, J. Moravská epizoda v životě humanisty Ondřeje Dudiče z Hořehovice (1533-1589). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2017, roč. 31, s. 3-11. ISSN 1211-6068.
Saheb, J. Vrátil čes habsburskému dělostřelectvu i celé armádě.: Kariéra Josefa Václava z Lichtenštejna ve službách Habsburků.. In: Bitva u Kolína 1757-2017. Kolín. 2017.
Saheb, J. Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace. In: Nova et vetera. Vlčovice: Římskokatolická farnost Vlčovice. 2017.
Saheb, J. K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2016, roč. 30, s. 14-26. ISSN 1211-6068.
Al Saheb, J. Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545-1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů. Bohemiae Occidentalis Historica. 2016, roč. 2, s. 77-84. ISSN 2336-7547.
Saheb, J. Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském obdob. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, roč. 30, s. 34-42. ISSN 1211-6068.
Saheb, J. Působení rytíře Jana Němčického z Němčic na Vyškovsku.: Skica ze života nižší šlechty před Bílou horou.. In: Vyškovský sborník 12 . Vyškov: Státní okresní archiv Vyškov, 2016. s. 51-90.
Saheb, J. Vzájemné styky českých zemí a Polska v raném novověku (1490-1740). In: Czajkowski, Krzsysztof - Zářický, Aleš. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Šlasku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2016. s. 33-37. Silva Rerum Polonarum/Bohemica 1. ISBN 978-83-945669-0-6.
Saheb, J. Životní osudy "soldáta" Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část. Těšínsko. 2016, roč. 59, s. 1-20. ISSN 0139-7605.
Saheb, J. Životní osudy "soldáta" Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část. Těšínsko. 2016, roč. 59, s. 1-30. ISSN 0139-7605.
Al Saheb, J. Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Ostrava - Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. s. 37-44. Nobilitas in historia moderna, Tomus VI. ISBN 978-80-7464-730-7.
Al Saheb, J. a Müller, K. Galerie držitelů Paskova. 1. vyd. Paskov: Město Paskov, 2015. 37 s. ISBN 978-80-260-7701-5.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 (příspěvek k vojenským dějinám Těšínska). Těšínsko. 2015, roč. 58, č. 1, s. 73-88. ISSN 0139-7605.
Al Saheb, J. Kníže Josef Václav z Lichtenštejna: Připomínka života významného diplomata, vojevůdce a reformátora (1696-1772). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, č. 1, s. 57-67. ISSN 1803-7550.
Al Saheb, J. Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor: Připomínk života významného diplomata, vůdce a reformátora (1696-1772). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, č. 1, s. 57-67. ISSN 1803-7550.
Al Saheb, J. a Pindur, D. Malenovice: Historie a současnost obce pod Lysou horou. 1. vyd. Malenovice: Obec Malenovice, 2014. 599 s. ISBN 978-80-260-6568-5.
Al Saheb, J. Místek na sklonku středověku a v raném novověku (do roku 1648). In: Frýdek-Místek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 83-102. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-314-3.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku: Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava - Rožnov pod Radhoštěm: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 155-164. ISBN 978-80-7464-499-3.
Al Saheb, J. Osídlení a demografický vývoj / Osadnictwo i rozwój demograficzny. In: Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. 1. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2014. s. 49-68. ISBN 978-80-86696-37-9.
Al Saheb, J. Počátky a rozvoj Místku do roku 1434. In: Frýdek-Místek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 42-47. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-314-3.
Al Saheb, J. "...abychom je za poddané přijali a jim živnosti přáli...". Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Żyd szlachcica, Żyd szlachcicem. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej. Tovačov: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Wydział Filologiczno-Historyczny AJD Częstochowa. 2013.
Al Saheb, J. Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien. In: Fürst Gundakar von Liechtenstein und seine Brüder Karl und Maximilian in Südmähren und Niederösterreich. Wilfersdorf: Marktgemeinde Wilfersdorf; Stiftung Fürst Liechtenstein; Kultur- und Tourismusverein Liechtenstein Schloss Wilfersdorf. 2013.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor. In: Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov. Moravský Krumlov: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - PSLi, o.p.s.. 2013.
Al Saheb, J. Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau. In: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. 1. vyd. Ostrava - Vaduz: Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum, 2013. s. 247-266. Documenta Liechtensteiniana SN. Monographica I. ISBN 978-3-9523276-5-4.
Al Saheb, J. Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období: Edice vybraných dokumentů. 1. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013. Studie o Těšínsku 21. 211 s. ISBN 978-80-86696-34-8.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Valašké muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. 2013.
Al Saheb, J. a Jež, R. Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita; PSLi, o.p.s.; HCLi, o.p.s., 2013. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita; PSLi, o.p.s.; HCLi, o.p.s., 2013. s. 39-42. ISBN 978-80-7464-225-8.
Al Saheb, J. ...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR v. v. i.. 2012.
Al Saheb, J. Historiografická reflexe předbělohorské etapy dějin olomouckého biskupství. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2012, roč. 2012, ISSN 1803-411X.
Al Saheb, J. Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540). In: Turzovci. Bytča: Žilinský samosprávny kraj. 2012.
Al Saheb, J. Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540). In: Turzovci. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2012. Žilinský samosprávny kraj, 2012. s. 42-48. ISBN 978-80-971035-7-6.
Al Saheb, J. Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.: Osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského. In: Šľachta na Kysuciach a jej susedia / Šlechta na Kysucích a její sousedé. 1. vyd. Čadca-Český Těšín-Žilina: Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline, 2012. s. 188-201. ISBN 978-80-86696-26-3.
Al Saheb, J. Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského. In: Šľachta na Kysuciach a jej súsedia. Krásno nad Kysucou: Kysucké múzeum v Čadci; Muzeum Těšínska; Považské múzeum v Žilině. 2012.
Al Saheb, J. Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639. Těšínsko. 2012, č. 3, s. 24-27. ISSN 0139-7605.
Al Saheb, J. a Jež, R. Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Valtice: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity v Ostravě; Po stopách Lichtenštejnů o. p. s.; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. 2012.
Al Saheb, J. Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553-1619. Sborník archivních prací. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 3-40. ISSN 0036-5246.
Al Saheb, J. Což tamž do Slezska nenáleží a sem k Moravě přísluší: Státoprávní spor o lenní statek Místek v 16. - 17. století. Historica Olomucensia. 2011, roč. 39, s. 19-30. ISSN 1803-9561.
Al Saheb, J. Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv Opava - SOkA Frýdek-Místek, 2011. Zemský archiv Opava - SOkA Frýdek-Místek, 2011. s. 16-33. ISBN 978-80-86388-90-8.
Al Saheb, J. Hukvaldské panství před Bílou Horou (1553-1619): V kontextu mensy olomouckého biskupství. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7368-995-7.
Al Saheb, J. K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví. In: Církevní dějiny Slezska 18. - 20. století. s. 103-117. ISBN 978-80-7248-655-7.
Al Saheb, J. Proměny uvnitř rytířského stavu v 16. století na příkladu severovýchodní Moravy. In: Šlechtic v Horním Slezsku. Szlachcic na Górnym Ślasku. Ostrava-Katowice: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach, 2011. s. 375-386. Nobilitas in historia moderna 5. ISBN 978-80-7368-936-0.
Al Saheb, J. Protihabsburské stavovské povstání Imricha Tökölyho v Uhrách a obrana moravsko-slezsko-uherské hranice. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 187-205. ISSN 0037-6833.
Al Saheb, J. Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi. Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy. 2011, roč. 23, s. 144-152. ISSN 1804-1116.
Al Saheb, J. Události patnáctileté války v Uhrách (1593-1608) ve světle korespondence olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna. In: Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století. Pardubice: Nakladatelství Univerzita Pardubice, 2011. s. 27-38. ISBN 978-80-7415-047-0.
Al Saheb, J. Vrchnost a její dominium-hukvaldský hrad a panství v době předbělohorské. Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.. 2011, s. 4-17. ISSN 1210-1532.
Al Saheb, J. Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání. In: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení/Kurucké války a jejich odkaz v historii, kultuře a umění. s. 67-78. ISBN 978-80-89564-00-2.
Al Saheb, J. a Müller, K. Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice. In: Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník. s. 111-126.
Brňovják, J., Al Saheb, J., Stibor, J. a Müller, K. Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice: Paměti hornoslezského barokního šlechtice. 1. vyd. Český těšín, Opava, Ostrava: Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska, 2010. Nobilitas in historia moderna 3. 296 s. ISBN 978-80-7368-849-3.
Al Saheb, J. Mezi konfrontací a smírem. K charakteru rekatolizačního postupu na hukvaldském panství v předbělohorském období. Studia Comeniana et Historica. 2010, s. 113-125. ISSN 0323-2220.
Al Saheb, J., Jež, R., Kristian, J. a Pindur, D. Třanovice v proměnách staletí. 1. vyd. Třanovice: Obec Třanovice, 2010. 420 s. ISBN 978-80-254-8364-0.
Al Saheb, J. a Vařeka, M. Urbáře. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 58-75. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.


AutorNázev práceTypRok
Malčok JanRaimondo Montecuccoli (1609-1680) a jeho doktrína v kontextu tzv. vojenské revolucediplomová 2018 
Přibyl OndřejSociální obraz městečka Bouzov ve světle gruntovní knihy z let 1613-1666bakalářská 2019 
Rzymanková AndreaČeské stavovské povstání v historiografii 1. poloviny 17. stoletíbakalářská 2019 
Sekerová DarinaSociální obraz města Ostravy ve světle gruntovní knihy z let 1626-1783bakalářská 2019 
Jeziorek DanielSpráva sirotčího jmění v 16. a 17. století na příkladu města Ostravybakalářská 2018 
Foltisová AnnaSoudní agenda městečka Paskov v 17. stoletíbakalářská 2017 
Karásková KristýnaJosefínské církevní reformy a počátky farnosti sv. Tomáše v Brně (1784-1812)bakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub