Výzkumné zaměření CHSD

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny integruje odborná vědecká zaměření jednotlivých badatelů do výzkumu aktuálních a v české historiografii doposud málo probádaných problémů, které však mají klíčový význam pro pochopení komplikovaných vztahů soudobé společnosti. Hlavním výzkumným zaměřením Centra pro hospodářské a sociální dějiny je analýza historického procesu modernizace, který představuje klíčový proces přechodu agrární stavovské společnosti v občanskou industriální společnost. V teoretické rovině výzkumu navazují pracovníci Centra pro hospodářské a sociální dějiny jednak na pojetí sociologa Reinharda Bendixe a jednak na kritickou historickou reflexi teorie modernizace z pera Jürgena Kocky, Michaela Mitterauera a Hanse-Uhlricha Wehlera.

Výzkumné cíle:

 • ověření validity teorie o tom, že modernizace je i přes svou globální povahu procesem prosazujícím se regionálně,
 • formulace faktorů vyvolávajících modernizaci a jejich modifikace v průběhu modernizačního procesu samotného,
 • analýza regionálních specifik historického procesu modernizace
 • analýza historického procesu modernizace s důrazem na jeho antropologickou stránku,
 • analýza projevu, průběhu a dopadu procesu modernizace na jednotlivé oblasti společnosti a její struktury.

Dílčí badatelské úkoly pracovníků CHSD:

Pozornost badatelů je zaměřena především na analýzu následujících problémových okruhů:

 • Odborné a teoretické problémy modernizace v dějinách a metodika výzkumu, projevy modernizace v jednotlivých sektorech ekonomiky a jejich interakce;
 • Historicko-demografický výzkum, problematika migrace a úloha minorit, proměny rodiny v historické perspektivě;
 • Formování občanské společnosti, geneze sociálních, právních a technologických inovací, jejich interakce a podíl na změnách sociální struktury, geneze sociálních sítí a infrastruktury v historické perspektivě;
 • Proměna sociální a kulturní struktury společnosti a změny životního stylu, začleňování starých vrstev, vznik nových společenských vrstev, problematika geneze dělnictva a podnikatelstva, participace státu a společenských vrstev na těchto změnách, formování legislativního rámce a jeho proměny v souvislosti se změnami sociálních, ekonomických faktorů a společenské struktury;
 • Otázka vzdělávání a profesionalizace, sociální inkluze a exkluze: gender, etnicita, věk, znalosti. Motivace aktérů vedoucí ke zlepšení sociálních pozic, dopady nástrojů sociální politiky v čase růstu i poklesu ekonomik, vliv krizí na společenskou strukturu, možnosti a  míra adaptability jejích složek;
 • Gender studies, urban studies, kulturní antropologie, multikulturalismus;
 • Ochrana a zachování kulturního dědictví prostřednictvím edukace, metodika a metodologie ochrany kulturního dědictví;
 • Spolkové hnutí, neziskové organizace apod. a jejich proměna v závislosti na změnách ekonomické a sociální struktury společnosti;
 • V centru pozornosti badatelů stojí především ekonomické a sociální projevy historického procesu modernizace na území Rakouského Slezska a Severní Moravy a jeho komparace s obecnými vývojovými trendy. Takto definovaný výzkum také vytváří další možnosti analýzy a prostor pro případnou komparaci s dalšími modernizujícími se regiony.

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 03. 2017


Aktuální výzkumné projekty CHSD

Výzkumné projekty Centra pro hospodářské a sociální dějiny
13-28086S Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska) – 2013–2018, financováno GA ČR