FAQ

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Informace o doktorském studijním oboru - Filozofie

Název studijního programu: Filozofie
Název oboru: Filozofie
Standardní doba studia (v letech): 3 roky
Forma studia: prezenční, (kombinovaná)
Titul: Ph.D.

Charakteristika a cíle studijního oboru:

Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům oboru filozofie, případně jiných humanitních a společenskovědních oborů (např. psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, genderových studií apod.). Vzhledem k odborné profilaci členů katedry filozofie, jejích školitelů a složení oborové rady bude studium zaměřeno převážně na současnou filozofii a filozofickou reflexi současné společnosti, speciálně pak například na postmodernismus, feminismus, kognitivní vědy, filozofii jazyka, hermeneutiku či postsekulární studia. Tomu odpovídá i korpus povinných teoretických a metodologických předmětů. Studium předpokládá, že adept se zapojí do vědeckého výzkumu jednotlivých školitelů a do odborné diskuse vědecké komunity v rámci svého tématu (vystoupení na konferencích, apod.), a to na základě výsledků vlastní odborné práce. Důraz na velmi úzkou spolupráci filozofického, religionistického a feministického úhlu pohledu a osvojení si jejich badatelských nástrojů má za cíl prohloubit schopnost doktorandů (budoucích humanitních myslitelů) filozoficko-teoreticky reflektovat současné lidské a společenské problémy a následně myšlenkovou tvorbou i speciálními badatelskými postupy přispívat k řešení těchto problémů v rozmanitých kontextech společenské praxe, kulturního života, vědy, umění, politiky, ve světě práce i oblasti spirituality.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu:

Studium je určeno absolventům magisterského studia oboru Filozofie, případně oborů filozofii blízkých a s ní souvisejících.

Předpokladem přijetí je úspěšná prezentace zamýšleného badatelského zaměření a obhajoba projektu disertační práce. Uchazeč musí prokázat schopnost pracovat s odbornou literaturou a speciálními informačními zdroji z oblasti filozofie na pokročilé úrovni odpovídající stavu bádání na akademické úrovni ve světovém měřítku.

Přednost mají uchazeči s dobrým prospěchem z magisterského studia a ti, jejichž diplomová práce tematicky i úrovní zpracování odpovídala zamýšlenému odbornému zaměření doktorského studia.

Zájemci, kteří nevystudovali obor Filozofie, musí nadto prokázat solidní znalosti dějin filozofie a dobrou orientaci v systematické filozofii a teoretické a metodologické předpoklady pro zamýšlenou badatelskou specializaci.

Průběh studia a povinnosti studenta:

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem, který po projednání se školitelem student vypracuje a školitel jej předloží ke schválení oborové radě.

Student absolvuje povinné předměty (Doktorský seminář I–IV, Teoreticko-metodologická propedeutika I–II, Obhajoba disertační práce a Státní doktorská zkouška), zkoušku z minimálně jednoho cizího jazyka a předměty z nabídky povinně volitelných kurzů.

Student má dále povinnost publikovat studie v odborném recenzovaném periodiku (příp. kapitoly v odborné kolektivní monografii) nebo se aktivně zúčastnit vědecké konference (včetně publikovaného výstupu z ní). Během svého studia musí vykázat minimálně tři takovéto výstupy. V rámci své specializace se předpokládá studentův podíl na výuce katedry (formou předem domluvených seminářů pod vedením školitele nebo přednášejícího).

Profil absolventa:

Absolvent/ka doktorského studia si osvojí takové znalosti a dovednosti v rámci své specializace, které mu/jí umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti filozofické reflexe současné společnosti, tzn. že umí využívat dobré znalosti základní odborné literatury a umí zpracovávat nové speciální poznatky produkované danou vědeckou komunitou, v domácím i světovém rozsahu, a to v rámci minimálně jednoho světového jazyka. Bude schopen/schopna použít speciální odborné metodologické přístupy s důrazem na jejich propojení a tvořivé využití v aplikaci na analyzovaný problém.

Mezi jeho/její kompetence patří nejen schopnost samostatné, metodologicko-teoreticky podložené analytické práce, ale i argumentované reflexe axiologické i duchovní dimenze problémů současnosti.

Umí formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumání, umí účinně formulovat závěry a shrnovat výsledky dosavadních bádání, umí výsledky myšlenkové teoretické reflexe i výstupy odborných badatelských projektů aplikovat na společenskou praxi, například pedagogicky, popularizačně, publicisticky či v konkrétní profesní nebo tvůrčí oblasti.

Absolvent/ka získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách humanitního zaměření, pro vědeckou činnost v rámci výzkumných pracovišť, pro expertní činnost při analýzách a prognózách společnosti, a pro koncepční a strategickou práci ve státní správě a organizacích různého druhu. Absolventi/tky tohoto studia díky své schopnosti analyticko-kritické reflexe vývoje společnosti jsou schopni identifikovat nové problémy, dokáží je začlenit do širšího teoretického a axiologického kontextu a nabídnout jejich inovativní interpretace. Nositelé těchto kompetencí tvoří nezbytnou podmínku a součást fungující demokratické společnosti.

Vlastník zprávy: Bc. Lydie Kaděrová | Aktualizováno: 29. 11. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt