Charakteristika centra

Základním badatelským cílem centra je výzkum problematiky sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury (nejen) střední Evropy v období středověku. Pojem kultura je zde chápán v širokém významu v souladu se současnými trendy výzkumu na poli kulturní a sociální antropologie, tj. jakožto celistvý systém (síť) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrn veškerých znalostí, dovedností atd. V souvislosti s takto široce vymezeným badatelským polem, je činnost centra založena na mezioborové spolupráci, do níž jsou zapojeni odborníci zabývající se výzkumem v oblasti filosofie, historie, filologie, dějin umění, pomocných věd historických, literární vědy a dalších oborů.

Vědecká činnost centra je v souladu s naplňováním uvedených badatelských cílů realizována ve třech základních oblastech:

Práce na přípravě moderních kritických edic písemných pramenů, jejichž součástí je vedle samotné textové edice historický, literárně-vědný či odborný komentář zaměřený na komplexní interpretaci editovaného díla, jeho výpovědi a role ve společnosti. V této souvislosti je kladen důraz nejen na formální a obsahovou kritickou analýzu, ale v závislosti na typ pramene i na interpretaci ideového významu umožňující proniknout do světa středověké mentality, včetně přiblížení sociokulturního ukotvení osobnosti autora, jeho narativních strategií a jim odpovídajícímu využití formálních literárních prvků (žánrů, topoi, atd.). To vše pak odkrývá možnost přiblížení očekávání, a tedy i imaginačního světa autora i jeho publika.

Mezioborový výzkum v oblasti „totálních sociálních aktů“, tedy takových situací ve společnosti, jež umožňují studium zhuštěného vyjádření základních hodnotových struktur, podle kterých je sama společnost utvářena, neboť každá societa funguje podle určitých pravidel, jež jsou udržována při životě jejich koncentrovaným symbolickým demonstrováním při výjimečných a slavnostních příležitostech. S tímto směrem výzkumu úzce souvisí i zaměření na aplikaci moderních metodologických přístupů v současné evropské medievistice (historická antropologie, gender history, visual history, mikrohistorie, atd.)

Komparace výsledků vzešlých z výzkumu charakterizovaného v předchozích dvou bodech v rámci středoevropského prostoru, jež si klade za cíl postihnutí kulturního transferu a celkového společenského a kulturního vývoje této oblasti v souvislostech středověké proměny, k níž v Evropě jako celku dochází mezi 6.-15. stoletím. Vedle obecných kulturních a intelektuálních tradic jsou předmětem komparace konkrétní myšlenková, politická, hospodářská, společenská a umělecká témata spadající do naznačeného časového horizontu. V této souvislosti je kladen důraz také na komplexní zpracování středověkých dějin Slezska, jakožto prostoru, jehož geografická poloha a historické vymezení představuje příhodný příklad „země mezi kulturami“.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2017