Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Petr Kadlec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008 - 2012OU, FF, KHI - doktorské studium oboru Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2007 - 2009OU, PdF, Centrum dalšího vzdělávání - pedagogické studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium oboru Historie (Mgr.)

Praxe

2012 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník
2011 - 2012Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, středoškolský pedagog

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty), spoluřešitel
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • IGS FF OU 7/2009:
   Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, člen)
 • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, člen)
 • Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (od 2014, výkonná redakce)

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje v „dlouhém“ 19. století


Vybrané publikace

Závodná, M. a Kadlec, P. Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book. 2018.
Kadlec, P. Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence. Slezský sborník. 2018, 116(1), s. 15-34. ISSN 0037-6833.
Kadlec, P. Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2018, č. 9, s. 33-55. ISSN 1803-7550.
Kadlec, P. Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia. In: XI. sjezd českých historiků: The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians. 13.--15. September 2017 2017-09-13 Olomouc. Ostrava - Brno: University of Ostrava - Masaryk University, 2018. s. 173-180. ISBN 978-80-7599-047-1.
Kadlec, P. Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století: Bilance a perspektivy výzkumu. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2018, 58(2), s. 61-70. ISSN 0323-0562.
Kadlec, P. The state of Czech research on the history of education in the "long" 19th century. Vestnik slavianskikh kul´tur. 2017, č. 45, s. 8-26. ISSN 2073-9567.
Kadlec, P. Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses. Romanian Journal of Population Studies. 2016, roč. 10, č. 10, s. 41-56. ISSN 1843 - 5998.
Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
Kadlec, P. Střední školy a jejich studenti: K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 430 s. ISBN 978-80-7464-253-1.

Všechny publikace

Kadlec, P. a Konečná, Š. Německá hospodářská škola v Novém Jičíně: K historii zemědělského vzdělávání na Moravě před první světovou válkou. Vlastivědný věstník moravský. 2019, 71(2), s. 38-47. ISSN 0323-2581.
Kadlec, P. Biogramy - G. Braun, J. Dassenbacher, J. Januschke, K. Kolb. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, supplementum. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 4. ISBN 978-80-7599-003-7.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2018, č. 2. 2018.
Kadlec, P. Historica. Revue pro histostorii a příbuzné vědy 2018, č. 1. 2018.
Kadlec, P. Österreichische Nationalbibliothek - badatelský pobyt. 2018.
Závodná, M. a Kadlec, P. Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book. 2018.
Kadlec, P. Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes. In: Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 2018.
Kadlec, P. Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918. In: Morava v době převratů a změn 1848-1918. Kroměříž, Květná zahrada: Moravský zemský archiv v Brně. 2018.
Kadlec, P. Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence. Slezský sborník. 2018, 116(1), s. 15-34. ISSN 0037-6833.
Závodná, M. a Kadlec, P. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. 2018.
Závodná, M. a Kadlec, P. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book. 2018.
Kadlec, P. Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2018, č. 9, s. 33-55. ISSN 1803-7550.
Kadlec, P. Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia. In: XI. sjezd českých historiků: The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians. 13.--15. September 2017 2017-09-13 Olomouc. Ostrava - Brno: University of Ostrava - Masaryk University, 2018. s. 173-180. ISBN 978-80-7599-047-1.
Kadlec, P. Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století: Bilance a perspektivy výzkumu. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2018, 58(2), s. 61-70. ISSN 0323-0562.
Kadlec, P., Lisník, L. a Dokoupil, L. Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2018, 11(1), s. 53-68. ISSN 1803-411X.
Kadlec, P. Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska. In: Agrární / zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě. Praha: Národní zemědělské muzeum. 2018.
Kadlec, P. Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Sdružení historiků ČR. 2017.
Kadlec, P. a Holý, M. Dějiny vzdělávání a vzdělávání v ČR: Stav a perspektivy výzkumu [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2017.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 1. 2017.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 2. 2017.
K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov . Přerov: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov, 2017. s. 71-84. ISBN 978-80-87632-46-8.
Kadlec, P. Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Sdružení historiků ČR. 2017.
Kadlec, P. Šimek Jan - Historie školních budov : Od tereziánských reforem po současnost. Praha 2016. 2017.
Kadlec, P. The state of Czech research on the history of education in the "long" 19th century. Vestnik slavianskikh kul´tur. 2017, č. 45, s. 8-26. ISSN 2073-9567.
Kadlec, P. V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním: K otázce cestování učitelů ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Marginalia historica. 2017, č. 8, s. 51-70. ISSN 1804-5367.
Kadlec, P. V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním: K otázce cestování učitelů ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. In: Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Praha: Univerzita Karlova, Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK, Památník národního písemnictví. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.. 2017.
Kadlec, P. Českoslovenští Židé a sčítání lidu v roce 1930. In: Židé a Morava XXII: Židé a Morava XXII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. 11. 2015 2015-11-11 Kroměříž. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2016. s. 77-111. ISBN 978-80-85945-74-4.
Kadlec, P. Fundamental aspects of national identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world wars. In: Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe. Pécs: Institute of History, Faculty of Humanities, University of Pécs. 2016.
Kadlec, P. Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses. Romanian Journal of Population Studies. 2016, roč. 10, č. 10, s. 41-56. ISSN 1843 - 5998.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 1. 2016.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 2. 2016.
Kadlec, P. K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?: Národní identifikace Židů při sčítáních lidu v meziválečném Československu. Hospodářské dějiny / Economic History. 2016, roč. 29, č. 2, s. 153-182. ISSN 0231-7540.
Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
Kadlec, P. Střední školství do roku 1918 a česká historiografie - k bilanci a perspektivám studia jednoho tématu. In: Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století - kontexty, bilance, perspektivy výzkumu. Olomouc: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Kadlec, P., Marek, P., Hýbl, F., Michna, P., Neumeister, P., Červenka, R. a Peluněk, L. Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století: Kontexty, bilance, perspektivy výzkumu [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2016.
Kadlec, P. Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930. In: Židé a Morava XXII.. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2015.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 6, č. 1. 2015.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2015, roč. 6, č. 2. 2015.
Kadlec, P. Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítáních lidu mezi monarchií a republikou (1880-1921). In: Židé a Morava XXI: Židé a Morava XXI. Dvacátý první svazek ediční řady Židé a Morava. Kniha statí ze stejnojmenné konference konaná v Muzeu Kroměřížska dne 12. 11. 2014 2015-11-12 Muzeum Kroměřížska, Kroměříž. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2015. Muzeum Kroměřížska, 2015. s. 27-47. ISBN 978-80-85945-73-7.
Kadlec, P. Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních lidu: Československé sčítací orgány v právních předpisech a nařízeních. Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 287-314. ISSN 0037-6833.
Kadlec, P. Správně se sečteme jedině sami!: K problematice tzv. soukromého sčítání obyvatelstva v českých zemích. Historická demografie. 2015, roč. 39, s. 239-269. ISSN 0323-0937.
Kadlec, P. Studentstvo středních škol v českých zemích druhé poloviny 19. a počátku 20. století ve světle dat rakouské středoškolské statistiky. In: X. sjezd českých historiků: X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.-16. 9. 2011, Svazek IV. 2011-09-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 107-122. ISBN 978-80-7464-352-1.
Kadlec, P. Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, s. 139-171. ISSN 0323-052X.
Závodná, M., Kadlec, P. a Zářický, A. X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.. 2015.
Kadlec, P. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 2.. 2014.
Kadlec, P. Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?: K terminologii a definici pojmů. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 35-59. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji I. ISBN 978-80-7464-457-3.
Kadlec, P. K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou. In: Židé a Morava XX.. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2014.
Kadlec, P. K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 65, s. 372-380. ISSN 0323-2581.
Kadlec, P. Marzena Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na pocatku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn - Czestochowa 2013. 2014.
Kadlec, P. a Dokoupil, L. Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 72-83. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji I. ISBN 978-80-7464-457-3.
Urbanová, S., Dokoupil, L., Kadlec, P. a Ivánek, J. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.. 2014.
Kadlec, P. Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století. Slezský sborník. 2014, roč. 112, s. 23-68. ISSN 0037-6833.
Kadlec, P. Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Ostrava, kongresové centrum GONG: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny; Wydzial Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 2013.
Kadlec, P. Karl Radda, Ludwig Rothe. In: Biografický slovník Slezsk a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě, 2013. s. 124-126. ISBN 978-80-7464-459-7.
Kadlec, P. Miroslav Geršic: Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů. 2013.
Kadlec, P. Střední školy a jejich studenti: K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 430 s. ISBN 978-80-7464-253-1.
Kadlec, P. a Dokoupil, L. Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava, kongresové centrum GONG: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny; Wydzial Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 2013.
Kadlec, P. a Závodná, M. Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice. 2013.
Kadlec, P., Urbanová, S., Zářický, A., Malura, J., Dokoupil, L., Myška, M., Ondruš, J. a Drapala, D. Valašsko - historie a kultura [Konference]. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2013.
Kadlec, P. Vzdělání a společnost "dlouhého" 19. století. In: Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Hlavačka, M. a Řepa, M. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.. 2013.
Kadlec, P. Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty. In: Cyklus přednášek. Hranice: Městské muzeum a galerie v Hranicích, Armáda ČR. 2013.
Kadlec, P. Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. In: Židé a Morava XIX. Devatenáctý svazek ediční řady Židé a Morava. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. 11. 2012. Muzeum Kroměřížska, 2013. s. 83-102. ISBN 978-80-85945-65-2.
Kadlec, P. Facultas philosophica. Universitatis Ostraviensis. 2012.
Kadlec, P. Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011. 2012.
Kadlec, P. Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov, 2012. Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Přerov, 2012. s. 74-89. ISBN 978-80-87362-00-0.
Kadlec, P. PhDr. Bohuš Vybíral. In: Kdysi a nedávno. Texty o dějinách Hranicka 3.. Tichý typ, 2012. s. 85-87. ISBN 978-80-903768-8-5.
Kadlec, P. texty resumé pro překlad do cizích jazyků. In: Facultas philosphica Universitatis Ostraviensis. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 24-201. ISBN 978-80-7464-162-6.
Kadlec, P. a Zářický, A. Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu [Konference]. Valtice, Česká republika. 2012.
Kadlec, P. Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. 2012.
Kadlec, P. Židé a předlitavské vysoké školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století. In: Židé a Morava 18.. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2012.
KADLEC, P. Bednář, Václav - Golda, Milan - Svobodová, Hana: Osudové osmičky 20. století v Hranicích. Hranice 2008.. 2011.
KADLEC, P. Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011, roč. 2, č. 2, s. 199-218. ISSN 1803-7550.
KADLEC, P. Jews and Secondary Schooling in the Czech lands in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century. In: Jews in Pre- Socialist Educated Elites (19.-20. centuries). Budapest: Central European University in Budapest. 2011.
Kadlec, P. Lapáček, Jiří: Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku. Žehušice 2009. 2011.
KADLEC, P. Myška, Milan - Dokoupil, Lumír - Daněk, Radoslav - Zářický, Aleš (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1 (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 167-168. ISBN 978-80-7368-638-3.
KADLEC, P. Německé gymnázium v. In: Sborník Státního okresního archivu v Přerově. Přerov: Státní okresní archiv v Přerově, 2011. Státní okresní archiv v Přerově, 2011. s. 52-68. ISBN 978-80-86388-91-5.
KADLEC, P. Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 207-234. ISSN 0037-6833.
KADLEC, P. Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
KADLEC, P. Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti. In: Židé a Morava XVII. Sedmnáctý svazek ediční řady Židé a Morava. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10. 11. 2010. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2011. s. 158-175. ISBN 978-80-85945-62-1.
KADLEC, P. Z dělnických rodin mezi inteligenci.: K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství 19. a počátku 20. století. Možnosti a dílčí výsledky výzkumu. In: Knob, Stanislav - Rucki, Tomáš (edd.): Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Sborník z konference věnované 95. výročí narození Arnošta Klímy.. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 137-150. ISBN 978-80-7368-970-4.
KADLEC, P. Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství od poloviny 19. století do roku 1918 (1938). Možnosti, limity a dílčí výsledky výzkumu.. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Konference věnovaná 95. výročí narození Arnošta Klímy.. Ostrava: Hornické muzeum a Landek Park. 2011.
Kadlec, P. Počátky gymnaziálního školství v Hranicích: Vznik a vývoj prvního hranického gymnázia do roku 1882. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. s. 5-27. ISBN 978-80-86388-83-0.
Kadlec, P. Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 252-289. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Kadlec, P. Řezníčková, Kateřina: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867-1918. 2010.
KADLEC, P. Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914. 2010.
KADLEC, P. Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti. In: XVII. ročník konference Židé a Morava. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2010.
Kadlec, P. Základy dějin výrobní techniky. 2010.
KADLEC, P. Židé na cestě za vzděláním: Židovští studenti na středních školách Moravy a Slezska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. In: Židé a Morava XVI. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 11. listopadu 2009. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2010. Muzeum Kroměřížska, 2010. s. 89-104. ISBN 978-80-85945-60-7.
Kadlec, P. a GÁBA, P. KADLEC, Petr - GÁBA, Petr: Město a městská společnost v procesu modernizace.. 2009.
Kadlec, P. Myška, M. - Dokoupil, L. - daněk, R. - Zářický, A. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 53-54. ISBN 978-80-7368-704-5.
Kadlec, P. Židé na cestě za vzděláním (židovští studenti na středních školách Moravy a Slezska). In: XVI. ročník konference Židé a Morava. Kroměříž: Muzeum kroměřížska. 2009.
Kadlec, P. Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. s. 61-76. ISBN 978-80-86388-75-5.
Kadlec, P. Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2008. s. 21-23. 11. (23.). ISBN 978-80-7368-477-8.


AutorNázev práceTypRok
Dořák AdamPrvní světová válka ve Valašských Kloboukáchbakalářská 2017 
Konečná ŠárkaStudenti hospodářské školy v Novém Jičíně v počátečním období její existence (1875-1900)bakalářská 2016 


Vzdělání, hospodářství a společnost 1848-1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
rss
social hub