Studia Slavica

ISSN:   1803-5663 (Print)
2571-0281 (Online)

Vydavatel:

 • Ostravská univerzita – Filozofická fakulta
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Adresa redakce:

 • Katedra slavistiky
  Filozofická fakulta
  Ostravská univerzita
  Reální 5, 701 03 Ostrava
  tel.: 597 091 841, 597 091 840
  fax: 597 460 009
  e-mail:

Recenzovaný vědecký časopis Studia Slavica byl do roku 2017 společným vydavatelským počinem katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Univerzity v Opolí a navazoval na sborník vydávaný oběma pracovišti od roku 1993. Od roku 2002 vycházejí Studia Slavica pravidelně jedenkrát ročně a od roku 2013 se periodicita ustálila na dvě čísla ročně. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati z oblasti slovanské literární vědy, lingvistiky, kulturologie a translatologie, dokládající současný stav a vývoj v oblasti slovanské filologie. Součástí časopisu jsou také recenze, informace o nových publikacích a kronika. Již od počátku své existence procházely veškeré příspěvky otištěné v periodiku Studia Slavica nezávislým recenzním řízením. Příspěvky jsou publikovány ve všech slovanských jazycích včetně anglickojazyčného abstraktu a resumé. Od roku 2018 je jediným vydavatelem periodika Studia Slavica Ostravská univerzita.

Časopis Studia Slavica je evidován v následujících databázích:

 • Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus)
 • EBSCO

Recenzní řízení

Všechny studie a články nabídnuté k publikaci procházejí nezávislým anonymním recenzním řízením. Recenze vypracovávají dva posuzovatelé. Posuzování příspěvků probíhá v režimu double-blind review. Vědecký redaktor periodika má právo ze závažných důvodů článek odmítnout a nepostoupit jej do recenzního řízení (článek nesplňuje požadavky kladené na odborný text nebo výrazně odbočuje od zaměření časopisu) a musí své rozhodnutí zdůvodnit před redakční radou. K posouzení příspěvku vědecký redaktor vybírá odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce spjati pracovně, institucionálně nebo osobně. Posuzovatelé vyplňují do standardizovaného formuláře, své stanovisko – zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí.

obálka sborníku

Fulltext:

Obsah jednotlivých ročníků:

Abstrakty / Abstracts:

Aktuální výtisky Studia Slavica jsou k dostání v Prodejně skript OU na ulici Mlýnské 5, Ostrava 1, 701 03 (budova G).


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 05. 2020