OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Časopis Studia Slavica

Studia Slavica

 • ISSN: 1803-5663

Vydavatel:

Adresa redakce:

 • Katedra slavistiky
  Filozofická fakulta
  Ostravská univerzita
  Reální 5, 701 03 Ostrava
  tel.: 597 091 841, 597 091 840
  fax: 597 460 009
  e-mail:

Recenzovaný vědecký časopis Studia Slavica je společným vydavatelským počinem katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Univerzity v Opolí a navazuje na sborník vydávaný oběma pracovišti od roku 1993. Od roku 2002 vycházejí Studia Slavica pravidelně jedenkrát ročně a od roku 2013 vycházejí každým rokem dvě čísla. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati z oblasti slovanské literární vědy, lingvistiky, kulturologie a translatologie, dokládající současný stav a vývoj v oblasti slovanské filologie. Součástí časopisu jsou také recenze, informace o nových publikacích a kronika. Již od počátku své existence procházely veškeré příspěvky otištěné v Studia Slavica nezávislým recenzním řízením. Příspěvky jsou publikovány ve všech slovanských jazycích včetně anglickojazyčného abstraktu a resumé.

Od roku 2011 je časopis Studia Slavica na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od roku 2015 je zařazen do databáze ERIH PLUS (European Index for Humanities).

Recenzní řízení

Všechny studie a články nabídnuté k publikaci procházejí nezávislým anonymním recenzním řízením. Recenze vypracovávají dva posuzovatelé, z nichž ani jeden není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor (nebo kterýkoliv z kolektivu autorů). Posuzování příspěvků probíhá v režimu double-blind review. Vědecký redaktor periodika má právo ze závažných důvodů článek odmítnout a nepostoupit jej do recenzního řízení (článek nesplňuje požadavky kladené na odborný text nebo výrazně odbočuje od zaměření časopisu) a musí své rozhodnutí zdůvodnit před redakční radou. K posouzení příspěvku vědecký redaktor vybírá odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Posuzovatelé vyplňují do standardizovaného formuláře, své stanovisko – zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí.

obálka sborníku

Obsah jednotlivých ročníků:

Fulltext:

Abstrakty / Abstracts:

Aktuální výtisky Studia Slavica jsou k dostání v Prodejně skript OU na ulici Mlýnské 5, Ostrava 1, 701 03 (budova G).

facebook
social hub