Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ruský jazyk
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace:Cílem studijního programu Učitelství pro střední školy na OU je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních školách. Zároveň dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele také pro 2. st. základních škol. Koncepce je jednotná napříč třemi fakultami připravujícími učitele středních škol - pedagogickou, filozofickou a přírodovědeckou. V rámci studijního programu si student volí vždy dvě specializace, s výjimkou jednooborová specializace Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován profesním praxím. Zároveň se prohlubuje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu.

Společná část SP zahrnuje:
- pedagogicko-psychologické předměty,
- oborové didaktiky,
- reflektované praxe,
- předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce.

Specializace zahrnují:
- oborově-vědní předměty,
- oborově-didaktické předměty.

Studium má studentům zejména poskytnout příležitost
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti obecně-didaktické, oborově-didaktické a psychodidaktické; (prostřednictvím předmětů Obecná didaktika, oborové didaktiky a další oborově-didaktické předměty, Kurikulum, Pedagogická psychologie, praxe);
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční (Pedagogická psychologie, Základy psychopatologie dětí a mladistvých, Inkluzivní speciální pedagogika, Náročné situace ve škole, praxe);
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti pedagogického managementu a legislativy (Obecná didaktika, oborové didaktiky, Inkluzivní speciální pedagogika, příp. Management třídy a školy);
- k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících s profesní a osobnostní kultivací (všechny disciplíny, především však reflektivní zkušenost z praxí);
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti aprobačních oborů;
- k rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (například prostřednictvím předmětu Vedení výuky pomocí ICT);
- k dalšímu rozvoji schopnosti studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí (zejména prostřednictvím bloku povinně-volitelných předmětů zaměřených na internacionalizaci).

Student si volí dvě z následující nabídky 22 specializací:
Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Dějepis, Dějiny výtvarné kultury, Fyzika, Francouzský jazyk, Geografie, Hudební výchova, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Polský jazyk, Pedagogika, Psychologie, Ruský jazyk, Sbormistrovství, Španělský jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Základy společenských věd.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Student prokáže znalost

a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:
- současných teorií vzdělávání a teorií kurikula;
- základních didaktických kategorií: zejm. cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, organizačních forem, učebních úloh;
- podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení;
- zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;
- profesních činností, kompetencí a požadavků na učitele;
- základních kurikulárních dokumentů;
- principů tvorby kurikula a podstaty pedagogical content knowledge;
- procesů a podmínek fungování školy a legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání;

b) v oblasti oborově-didaktické:
- současného stavu oborově-didaktické teorie a praxe;
- základní odborné literatury;
- aktuální učebnicové produkce a dostupných oborových edukačních materiálů a médií;

c) v oblasti diagnostické a intervenční:
- projevů vzdělávacích potřeb studenta, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a postupů řešení pedagogických situací při práci se studenty;
- podpůrných opatření a zásad při vzdělávání žáků s různými druhy postižení;
- preventivních strategií sociálního vyloučení;
- základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch;

d) v oblasti oborové:
- zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru;
- hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu;
- oborové domácí i zahraniční odborné literatury.

Odborné dovednosti
Student dokáže

a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:
- aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce,
- projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny z hlediska didaktické teorie;
- využít teorie kurikula při zpracování tematického celku svého aprobačního předmětu;
- adaptovat, příp. navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru pro vlastní výuku;
- orientovat se v krizových situacích ve výuce.

b) v oblasti oborově-didaktické:
- využít impulzy z odborné literatury a transformovat je do vlastního pedagogického působení;
- ve svém oboru kriticky posoudit kvalitu a vhodnost využití konkrétních vzdělávacích metod pro příslušný věkový stupeň;
- zhodnotit účelnost a adekvátnost využití edukačních médií při prezentaci konkrétních témat.

c) v oblasti diagnostické a intervenční:
- diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků;
- v základních schématech řešit výchovné problémy žáků a náročné pedagogické situace ve výuce;
- identifikovat rizikové charakteristiky studenta a volit přiměřenou prevenci a intervenci;
- rozpoznat projevy základních poruch a duševních nemocí;
- rozpoznat a klasifikovat projevy žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a aplikovat vhodná podpůrná opatření.

d) v oblasti oborové:
- kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundovaná stanoviska v rámci svého oboru.

Obecné způsobilosti související s profesní a osobnostní kultivací

Student
- dokáže reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje v rámci utváření vhodných charakteristik "dobrého" učitele, vč. neustálého rozvoje svých oborově-didaktických kompetencí;
- je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení;
- dokáže realizovat výzkumné šetření;
- dokáže porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru a vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce;
- využívá informační a komunikační technologie jak pro přípravu na výuku, tak ve vlastní výuce.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Jako vstupní znalosti jsou požadovány znalosti, dovednosti a způsobilosti odpovídající výstupním znalostem, dovednostem a způsobilostem bakalářského studijního programu Ruská filologie.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .