Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk a literatura - Ruská filologie

Studijní programČeský jazyk a literatura
Specializace kombinaceČeský jazyk a literatura (maior)
Ruská filologie (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o českém jazyce a literatuře?

Dvouletý navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura rozšiřuje znalosti studentů v oblastech jako současná česká i světová jazykověda, starší literatura a světová literatura a další literárněvědné a lingvistické disciplíny, a zvyšuje tak jejich dosavadní kvalifikaci v oboru bohemistika. Stranou nezůstane ani rozvíjení publicistických a popularizačních dovedností studentů. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu (Ph.D., tzv. velký doktorát).

Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura nabízí výuku specializovaných předmětů z jazykovědy, literární historie i teorie. Po absolvování povinných a povinně volitelných předmětů završíte dosavadní bohemistické vzdělání, rozhodnete se o další specializaci a prohloubíte své praktické dovednosti, popř. se rozhodnete pro doktorské studium (Ph.D.). V jazykovědné části studia poznáte lingvistické disciplíny, jako je historická lexikologie a etymologie, kvantitativní lingvistika či vývoj myšlení o spisovném jazyce. Získáte přehled o dějinách lingvistiky i současných lingvistických trendech. V literárněvědné části poznáte dějiny literatury v širším, světovém a komparativním kontextu, seznámíte se se starší českou literaturou, regionální literaturou i aktuálními trendy v literární vědě, a to i prostřednictvím přednášek významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě. Vyzkoušíte si redakční práci a procvičíte se v psaní publicistických a odborných textů nejrůznějších žánrů. Dozvíte se rovněž, jaké jsou možnosti propojení lingvistiky s literární vědou a aplikace lingvistických přístupů na analýzu literárních textů.

V rámci pokračující odborné profilace se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka i katedře české literatury a literární vědy ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka a literatury a kultury.

Program Český jazyk a literatura je možné v magisterském stupni studovat samostatně i v kombinaci s dalšími programy a také jako učitelství pro střední školy.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen především absolventům tříletého bakalářského programu Český jazyk a literatura nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specializované lingvistické disciplíny
 • schopen orientace v dějinách lingvistiky i současných lingvistických trendech
 • znát středověkou, renesanční a barokní literaturu
 • mít přehled v regionální literatuře a kultuře
 • schopen orientace v literárních žánrech, včetně pop-literatury
 • umět aplikovat moderní lingvistické metody na analýzu literárních textů
 • schopen redakčně pracovat s textem
 • umět koncipovat publicistické a odborné texty různých žánrů
 • schopen kriticky pracovat se zdroji a využívat je při psaní odborných textů
 • umět prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, akademických pracovištích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • novinář
 • redaktor
 • moderátor
 • PR pracovník
 • tiskový mluvčí
 • jazykový poradce
 • jazykovědný/literárněvědný badatel
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • copywriter
 • korektor
 • editor.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají písemnou zkoušku z českého jazyka a ústní zkoušku z české literatury.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo příbuzného programu (viz též seznam doporučené literatury);
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat;
 3. orientaci v oboru a aktuálním dění v jazykovědě.

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené beletrie a prostudované odborné literatury, který student u ústní části předloží. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, přehled o významných literárněvědných příručkách, stejně jako velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost vyložit literární dílo v širším kontextu.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Písemná část je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo příbuzného programu (viz též seznam doporučené literatury);
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat;
 3. orientaci v oboru a aktuálním dění v jazykovědě.

Ústní část má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené beletrie a prostudované odborné literatury, který student u ústní části předloží. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, přehled o významných literárněvědných příručkách, stejně jako velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost vyložit literární dílo v širším kontextu.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015.
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
KARLÍK, P. NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
MOCNÁ Dagmar - PETERKA Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.