Studijní zaměření oddělení polonistiky

1. Základní charakteristika studia polonistiky:

Charakter polonistiky je určen především studijní strukturou, z níž vyplývají základní aktivity, jednak didaktické a jednak pedagogické. Polonistika jako podstatná složka slavistiky vytváří v těsné návaznosti na bohemistiku a také rusistiku na FF OU důležité předpoklady pro moderně pojaté studium slovanských jazyků a literatur, proto je také organizačně začleněna do katedry slavistiky jako její oddělení.

Poslání polonistiky na FF OU posilují mnohostranné styky s Polskem a dále existence polského etnika v dosahu její působnosti. Otevírají se tak badatelské možnosti pro studium jazykové komunikace na jazykově smíšeném území, porovnávání jejího stavu a vývoje v ČR a Polsku, rozvíjení partnerských styků na regionální úrovni (zejména v rámci euroregionů) s řadou polských univerzit, mj. v Krakově, Vratislavi, Katovicích, Opolí a Bielsku-Bialé jak v oblasti vědecké (publikace, konference, hostující přednášky apod.), tak pedagogické (výměnné stáže a studijní pobyty doktorandů a studentů).

2. Rozsah výuky polonistiky:

Oddělení polonistiky zajišťuje výuku v jednooborových i dvouoborových studijních programech Polská filologie (Polský jazyk a literatura) v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na bakalářské úrovni nabízí také specializaci v oboru Polština pro odbornou a profesní komunikaci (Polština ve sféře podnikání) a to zejména v kombinované (distanční) formě studia. Na úrovni navazujících dvouletých magisterských programů se mohou studenti profilovat kromě filologického směru ve specializaci Polština pro překlad (Polština v překladatelské praxi) nebo v oboru Polský jazyk pro SŠ.

Oddělení dále zajišťuje výuku polštiny jako dalšího slovanského jazyka pro příbuzné jazykové obory a výuku polštiny jako cizího jazyka pro studenty všech fakult OU, konzultace a jazykové zkoušky z polštiny v doktorském studiu a poskytuje jazykové poradenství v oboru

3. Uplatnění absolventů:

Absolventi odborného bakalářského a magisterského studia polonistiky se mohou uplatnit v mnoha oblastech kulturního a podnikatelského života jako překladatelé, tlumočníci a jazykoví poradci. Otevírají se možnosti uplatnění v různých orgánech Evropské unie, v diplomatických službách, masmédiích a v neposlední řadě v kulturních institucích (galerie, muzea) nebo v turistice a rekreačních zařízeních. Absolventi učitelského studia nacházejí uplatnění především ve školských a menšinových organizacích na Těšínsku.

4. Doktorské studium:

Oddělení polonistiky má v programu Polský jazyk akreditovánu nejvyšší formu studia – doktorské studium, do něhož mohou být přijati absolventi magisterského studia polské filologie na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Ostravská polonistika realizuje dvě formy tohoto studia: interní (posluchačům je po celou dobu studia poskytováno stipendium), kdy je po úspěšném vykonání zkoušek a obhajobě disertační práce udělován titul Ph.D., a externí, kdy je posluchači po absolvování, úspěšném vykonání zkoušek a obhajobě rigorózní práce udělován titul PhDr. Absolventi doktorského studia se mohou ucházet o odborná místa na vysokých školách, ve vědeckých a pedagogických institucích, v kulturních zařízeních, v masmédiích.

Absolventi polské filologie mohou na katedře slavistiky v doktorském studiu pokračovat také v druhém doktorském studijním programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika.

5. Zvyšování kvalifikace, habilitační a profesorské řízení:

Oddělení polonistiky katedry slavistiky FF OU má právo konat habilitační a profesorské řízení v oboru Polský jazyk za účelem získání vědeckopedagogické hodnosti docenta a profesora.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2019