Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Proměny a výzvy současné společnosti
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry: září/říjen 2022 – květen/červen 2024, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za 2. rok bude inkasována v letním semestru 1. ročníku.
Min. počet studujících: 50
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v pondělí, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Anotace:Současná společnost bývá líčena jako dynamická, nepřehledná a „tekutá“. Současně o ní mnozí prohlašují, že představuje společnost, ve které se jejím obyvatelům žije tak dobře jako nikdy v historii. Jaká je tedy současná společnost? Představuje spíše hrozbu, či naději? Nebo v sobě spojuje oba prvky a jejím určujícím znakem je ambivalentnost? A není taková vlastně každá společnost? Plánovaný cyklus přednášek si klade za cíl pohlédnout na nejdůležitější proměny a výzvy současné společnosti očima sociologie. V úvodním bloku vás seznámíme se sociologii jako takovou: prostřednictvím schopnosti „sociologické imaginace“, nejdůležitějších kapitol její historie i jejích nejvyužívanějších výzkumných metod. Sociologie bude představena jako vědecká disciplína, která usiluje o porozumění člověku v rámci sociálního a kulturního prostředí, do něhož se rodí a v němž spolu s druhými žije. V následujícím bloku se pozornost zaměří na nejvýznamnější sociální kontexty, do kterých je jedinec zasazen – rodina, (sub)kultura, komunita, generace, náboženství. Třetí blok se soustředí na sféru práce, ekonomického života a vzdělávání a na klíčové proměny, kterými tyto oblasti v současnosti procházejí. V posledním bloku dostane prostor sféra politiky a veřejného života s důrazem na otázky kvality života, životního prostředí a roli pokročilých informačních technologií.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu.
Přijímací řízení:bez přijímacího řízení
Kontakt / další informace:Simona Ludwigová
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Myslet sociologicky, vidět sociologicky (Vido)
 2. Proč číst sociologické klasiky (Vido)
 3. Tekutá současnost (Horák)
 4. Jak zkoumat společnost (Horák)
 5. Dotazníková šetření a výzkumy veřejného mínění (Cogiel)
 6. Kvalitativní výzkum: rozhovory a zúčastněné pozorování (Kajfosz)
 7. Proměny rodiny a partnerství (Cogiel)
 8. Věk a stárnutí ve věku technologického rozvoje (Chromková)
 9. Migrace jako ekonomická, politická a kulturní výzva (Horáková)
 10. (Re)produkce sociální paměti (Kajfosz)
 11. Zbožnost a bezbožnost v (post)moderním světě (Vido)
 12. Člověk ve veřejném prostoru (Horák)
 13. Třídní skladba české společnosti (Vido)
 14. Jak se mění práce (Horáková)
 15. Na cestě ke sdílené ekonomice? (Horáková)
 16. Průmysl 4.0 a změny na pracovním trhu (Schneider)
 17. Populace 50+ na trhu práce (Schneider)
 18. Vzdělání v 21. století – od znalostí ke kompetencím (Dokoupilová)
 19. Zdravotní stav české populace a jeho sociální dopady (Chromková)
 20. Kvalita života: kde se žije nejlépe? (Chromková)
 21. Udržitelná společnost ve stínu klimatických změn (Chromková)
 22. Život online: stává se společnost virtuální? (Hlaváček)
 23. Osudy politických ideologií (Hlaváček)
 24. Život v „postpravdivém“ a „postfaktickém“ světě (Hlaváček)