Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace:Navazující magisterský studijní obor Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny je koncipován jako jednooborové odborné studium, které v sobě unikátním způsobem spojuje poznání historie, kultury a identity tří středoevropských zemí v širším středoevropském kontextu. Je zamýšleno jako studium mezinárodní, na kterém se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí: České republiky (Katedra historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity), Slovenska (Katedra histórie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Institut Historii Uniwersitetu Śląskiego w Katowicach).
Studijní obor umožní studentům plné rozvinutí zásad kritické historické práce a zprostředkuje jim znalosti a dovednosti, které je budou kvalifikovat k výkonu odborných povolání. Studijní obor poskytne studentům především rozšířený historický přehled s důrazem na historický vývoj participujících zemí (tj. České republiky, Polska a Slovenska) v širším středoevropském kontextu. U přijímaných studentů se předpokládá znalost národních dějin. Studijní obor není pojat jako pouhá informační platforma, ale má především vést k vlastní tvůrčí aktivitě. Tomu je uzpůsoben i koncept studia. Každý student v průběhu studia stráví dva semestry na partnerských univerzitách (student imatrikulován na Ostravské univerzitě jeden semestr v Banské Bystrici a jeden semestr v Katowicích), kde se seznámí s historií dané země, prohloubí si znalost tamního jazyka a obeznámí se s vývojem historického myšlení dané země a s její kulturou. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru studia je jednou z podmínek pro přijetí znalost polského jazyka minimálně na úrovni A2 podle SERRJ. V průběhu studia budou jazykové kompetence prohlubovány jednak předmětovu nabídkou, jednak zahraničními studijními pobyty.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních oborů historie (v jednooborové či dvouoborové variantě) či příbuzných oborů.
U uchazečů se předpokládá zájem o obor, který uchazeč doloží seznamem nastudované literatury, a základní znalost cizích jazyků.
Na základě předloženého seznamu četby odborné historické literatury bude ověřována znalost historie s důrazem na prostor střední Evropy, zejm. Polska a Slovenska, v rozsahu bakalářského studia historie. Uchazeči jsou rovněž dotazování na potenciální téma své budoucí diplomové práce a na jazykové kompetence.
Kritéria přijímací zkoušky: Zkouška je komisionální a uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku.
Upozornění: studium je úspěšně akreditováno podle české a polské legislativy, akreditační řízení podle slovenské legislativy ještě probíhá.Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .