Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie pro SŠ - Dějepis pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Učitelství chemie pro SŠ

Studijní program v kostce

Chemie již delší dobu patří mezi předměty, které nejsou příliš oblíbené (nejen) mezi mladou generací. Většina lidí si svůj negativní pohled na chemii přináší ze školy. A přitom je chemie tak zajímavá a pro dnešek i budoucnost naprosto nepostradatelná. Je zřejmé, že mezi ty, kteří tento negativní pohled na chemii mohou změnit, patří především učitelé, učitelé chemie!

Příprava učitelů chemie má na Ostravské univerzitě dlouholetou tradici. Našim absolventům učitelství se daří měnit to nesmyslné tvrzení o nezajímavé a obtížné disciplíně – a vidíme to nejen na stále se zvyšujícím zájmu o studium chemie. Katedra chemie dlouhodobě spolupracuje s celým školským sektorem – už dětem v mateřských školách ukazujeme taje a zajímavosti chemie, navštěvují nás učitelé základních a středních škol se svými žáky a studenty, pořádáme letní školy, chemické olympiády, exkurze do laboratoří. Naši studenti žijí nejen studiem, ale zapojují se i do řady popularizačních aktivit – Den Země, Noc vědců, Mikulášská besídka aj. Studium učitelství chemie je každopádně výzva – výzva pro ty, kteří nepodléhají nesmyslným fámám, kteří chtějí mít pro své uplatnění v budoucnu dobrou průpravu, kteří chtějí získat profesi učitele, jenž je (přes různé peripetie) stále veřejností hodnocen velmi vysoko.

Co od vás očekáváme?

Navazující magisterské studium staví na základech teoretických a praktických vědomostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského studia jak z oblasti chemie, tak z oblasti pedagogiky a psychologie. Ale hlavně: musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet svou osobnost!

Co se naučíte?

Celý navazující magisterský stupeň studia je zaměřen na to, aby Vás ve všech oblastech dobře připravil na profesi učitele chemie – a to jak v oblasti teoretické, tak praktické. Získáte poznatky o efektivním vedení výuky chemie, budete pracovat v moderně zařízených laboratořích při nácviku a prezentaci nejrůznějších chemických experimentů včetně počítačem podporovaných experimentů, získané vědomosti a dovednosti budete dále rozvíjet během pedagogických praxí.

Absolvent specializace Učitelství chemie:

 • zvládá široké spektrum metod a forem výuky a umí předávat znalosti a dovednosti z chemických oborů,
 • má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat,
 • získal profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na školách,
 • má dobrou úroveň počítačové gramotnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Prioritní možností Vašeho uplatnění je samozřejmě pozice učitele chemie – a to jak na střední škole, tak na škole základní.

Naši absolventi se nicméně vzhledem k rozsahu získaných kompetencí jsou schopni adaptovat na práci i v jiných oblastech.

Stipendijní program pro studenty chemie

Studenti učitelství chemie mají možnost získat mimořádné stipendium poskytované katedrou chemie. Podmínkou získání stipendia je ukončení studia ve standardní době studia, vážený studijní průměr za celou dobu studia menší než 1,5 a vykonání státní zkoušky s celkovým prospěchem „výborně”. Při splnění těchto podmínek obdrží student 20000 Kč.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška. Minimální počet bodů je 51.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 40 bodů.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán emailem.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2022. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Prominutí přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie (tzv. společného základu oborů se zaměřených na vzdělávání), pokud doloží, že:

 1. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, nebo
 2. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Výše uvedené skutečnosti lze doložit spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky do 31. května 2022. V případě prominutí této části přijímací zkoušky (dle uváděných bodů a) nebo b)) bude uchazečům započteno 100b. Zkoušku lze prominout uchazečům, u kterých ke dni doručení žádosti o prominutí Pzk neuplynuly více než 2 měsíce od ukončení předchozího vysokoškolského studia.

O prominutí PZk z pedagogiky a psychologie je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději 31. května 2022. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= "Průběh studia") potvrzený studijním oddělením. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Prominutí přijímací zkoušky z chemie

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Chemie nebo programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= "Průběh studia") potvrzený studijním oddělením v květnu 2022. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná chemie:

 1. Základní chemické zákony
 2. Struktura atomu a molekulové orbitaly
 3. Vyčíslování stechiometrických poměrů v chemických sloučeninách a chemických reakcích
 4. Rychlost chemické reakce a faktory, které ji ovlivňují
 5. Chemická afinita
 6. Oxidační čísla prvků, redoxní rovnice a jejich úprava
 7. Chemická rovnováha
 8. Teorie disociace (ionizace)
 9. Kyseliny, zásady, soli, jejich vznik a obecné vlastnosti
 10. Iontový součin vody, pH
 11. Galvanické články
 12. Základní chemické výpočty (koncentrace roztoků, stanovení empirického vzorce sloučeniny na základě znalosti relat. mol. hmotnosti a elementárního složení, výpočet disociační konstanty elektrolytů)

Anorganická chemie:

 1. Periodický systém prvků a jeho zákonitosti, prvky s-, p-, d-, f-
 2. Vodík, vlastnosti, příprava, výroba, voda, peroxid vodíku
 3. Skupina alkalických kovů a kovů alkalických zemin
 4. Skupina halogenů, vlastnosti a příprava
 5. Přechodné prvky - celková charakteristika
 6. Bór, hliník, vlastnosti, výroba hliníku
 7. Dusík, fosfor, zařazení, vlastnosti, příprava
 8. Kyslík, síra
 9. Uhlík, křemík
 10. Triáda železa, lehkých a těžkých platinových kovů
 11. Výroba železa a oceli
 12. Výroba H2SO4 , HCl, HNO3 , NH3

Organická chemie a základy biochemie:

 1. Základní principy systému názvosloví organických sloučenin
 2. Základní představy o stereochemii organických sloučenin (konfigurace, konformace)
 3. Acyklické a cyklické uhlovodíky s jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbou a jejich charakteristické reakce
 4. Aromatické uhlovodíky a jejich charakteristické reakce
 5. Halogenderiváty uhlovodíků
 6. Sloučeniny s vazbou C-M (organokovové sloučeniny)
 7. Aminy a nitrosloučeniny
 8. Alkoholy a fenoly
 9. Ethery a sulfidy
 10. Aldehydy a ketony
 11. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 12. Cukry
 13. Tuky
 14. Bílkoviny
 15. Enzymy, hormony
 16. Základní metabolické děje

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.