Charakteristika katedry historie

Katedra historie je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Ostravské univerzity, které svými aktivitami navazuje na předchozí padesátiletou činnost v rámci ostravských vysokoškolských pedagogických institucí.

Katedra historie zajišťuje v pedagogické oblasti výuku pestré palety studijních oborů bakalářského i navazujícího magisterského studia buď v odborné podobě, nebo v kombinaci s dalšími obory. Absolventi navazujících magisterských oborů mohou pokračovat v doktorském studiu, a sice ve specializacích Hospodářské a sociální dějiny, České a československé dějiny, Kulturní dějiny a Didaktika dějepisu. V rámci celoživotního vzdělávání pracoviště nabízí rozšiřující studium učitelství historie ze základních škol na střední školy.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se soustřeďuje do několika směrů. Tradičním a mezinárodně plně srovnatelným směrem výzkumu je orientace na hospodářské a sociální dějiny novověku. Tato oblast výzkumu je zařazena mezi hlavní směry badatelské činnosti na Ostravské univerzitě. V současné době se výzkum v rámci tohoto badatelského proudu soustřeďuje ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU na analýzu hospodářských a sociálních faktorů historického procesu modernizace 18. – 20. století. Druhým, dynamicky se rozvíjejícím badatelským směrem katedry historie, je výzkum proměny středoevropské společnosti v období vrcholného středověku (12. – 14. století). V této souvislosti se pracovníci katedry podílí na mezioborovém výzkumu středověké společnosti a kultury realizovaném v rámci aktivit Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury – VIVARIUM. Specifickým badatelským polem pracovníků katedry historie jsou mezinárodně srovnatelné výzkumy na poli didaktiky dějepisu, dlouhodobě se zaměřující na empirické výzkumy. Blíže k výzkumným směrům katedry historie viz vědecká a výzkumná činnost.

Členové katedry historie jsou aktivními řešiteli či spoluřešiteli mnoha národních i univerzitních projektů, jejichž výstupy je řada odborných publikací. Prostředkem internacionalizace činnosti katedry v oblasti pedagogické i vědecké jsou kontakty s řadou zahraničních univerzit prostřednictvím programu Erasmus. Katedra disponuje vlastní odbornou knihovnou, která v současnosti čítá na 26 000 svazků.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 03. 2019