Nové publikace vydané na Katedře filozofie

KALNICKÁ, Zdeňka: Interpretace

Interpretovat umělecká díla znamená hledat a nacházet jejich význam a smysl, odhalovat jejich napojení na naši bezprostřední zkušenost, ale zároveň přispět k jejímu obohacení, zintenzívnění a prohloubení.

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu De grammatico, který on sám označil za úvod do dialektiky.

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání na abaku od dvou hlavních představitelů abacistické metody, Gerberta z Remeše a Bernelina mladšího z Paříže

HERŮFEK, Jan: Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby

Kniha se zaměřuje na rozbor konceptu lásky italského humanisty Giovanniho Pika della Mirandola (1463–1494).

RYBAŘÍKOVÁ, Zuzana: Úvod do logiky Lvovsko-varšavské školy

Cílem této práce je vyplnit tuto mezeru a v sedmi kapitolách uvést systémy matematické logiky logiků Lvovsko-varšavské školy a také filozofické koncepce, které s nimi byly spojeny.

HERŮFEK, Jan: Scientia prohibita G. Pica della Mirandola

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) se do dějin evropského myšlení zapsal především jako tvůrce Řeči (Oratio), oslavující důstojnost člověka (dignitas hominis)

DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

Kolektivní monografie předkládá řadu studií seznamujících čtenáře s novými pojetími subjektu, s tím, jak je subjekt vnímán v postmoderně, jaké nové definice subjektu se nyní debatují.

DOLÁK, Antonín. Problém jáství

Kolektivní monografie předkládá řadu studií seznamujících čtenáře s novými pojetími subjektu, s tím, jak je subjekt vnímán v postmoderně, jaké nové definice subjektu se nyní debatují.

DOLÁK, Antonín a kol. Praktické implikace moderních pojetí subjektu

Kolektivní monografie předkládá řadu studií seznamujících čtenáře s novými pojetími subjektu, s tím, jak je subjekt vnímán v postmoderně, jaké nové definice subjektu se nyní debatují.

Josef Kuře, Marek Petrů a kol. Filosofie medicíny v českých zemích

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech.

Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji.

Publikace představuje vybrané výsledky stejnojmenného vědeckého setkání, které se uskutečnilo v roce 2015 v Polsku.

Jan Čížek. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius

Kniha mapuje celkový vývoj Komenského úvah o člověku, a to od jeho nejranějších děl až po vrcholné dílo, Obecnou poradu o nápravě věcí lidských.

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Sicilského učence Flavia Mithridata je možno pokládat za výraznou osobnost italského quattrocenta, která dokázala v plné míře uplatnit filologické nadání u svých křesťanských zaměstnavatelů.

Jan Herůfek a kol.: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

Kniha si klade za cíl představit proměny nahlížení na důstojnost člověka od antiky až po současnost.

Carl G. Hempel. Filosofie přírodních věd

Kniha je prvním českým překladem dnes již klasického úvodu do filozofie vědy od jednoho z nejvýznamnějších filozofů vědy 20. století Carla G. Hempela.

Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art

Autorka se věnuje zkoumání vztahu mezi pojmem a obrazem, který analyzuje prostřednictvím interpretací imaginární složky filozofie a pojmové složky umění.

Matematické listy Gerberta z Remeše

Papež Silvestr II., vlastním jménem Gerbert, řečený z Remeše, někdy také z Aurillacu, z Bobbia nebo z Ravenny, patří mezi nejznámější osobnosti latinského křesťanského světa kolem zlomu prvního milénia.

John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání

John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání. Ostrava 2014. Přeložil a doslovem doplnil Petr Hromek.

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání

Tato monografie nabízí snahu autorů se podívat na vědu zcela novým způsobem, který usiluje o překročení hranic tradičního chápání filozofie vědy, zároveň však nepřechází do nějakého zcela jiného typu studia, ale snaží se do disciplíny implementovat nové poznatky.

Polské filozofické myšlení a medicína

Kniha Polské filozofické myšlení a medicína vychází současně s polskou knihou Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji. Tyto dvě publikace jsou zakončením projektu Philosophy of medicine in the Czech Republic, Slovakia and Poland podporovaného Mezinárodním vyšehradským fondem.