Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku

Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku. Překlad a komentář Marek Otisk a Richard Psík.
Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2020. Interpretationes sv. A/6. 360 s.
ISBN 978-80-7599-193-5, 978-80-7649-009-3.

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání na abaku od dvou hlavních představitelů abacistické metody, Gerberta z Remeše a Bernelina mladšího z Paříže. Oběma traktátům předchází úvodní studie seznamující s tradicí abacistického počtářství na latinském křesťanském Západě a knihu završují přílohy, v nichž jsou graficky zachyceny výpočty na abacistické desce, jak je ve svých dílech oba středověcí autoři popsali.

Obsah soubor pdf 0,09 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2021