Jan Čížek. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius ČÍŽEK, Jan. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius.
Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. European studies in theology, philosophy and history of religions. ISBN 978-3-631-67873-2.

This book maps the entire development of Comenius’s considerations on man, from his earliest writings to his philosophical masterwork. Although this book is primarily aimed at an analysis and description of the conception of man in Comenius’s work, it may serve the reader also as a more general introduction to his philosophical conception. As the text shows, in spite of the fact that Comenius has received no small amount of academic attention, funded studies or monographs in English language remain in single figures. Thus, a range of Comenius’s remarkable ideas are still unknown to the wider public.

Kniha mapuje celkový vývoj Komenského úvah o člověku, a to od jeho nejranějších děl až po vrcholné dílo, Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Ačkoliv je monografie primárně zaměřena na analýzu a deskripci pojetí člověka v dílech J. A. Komenského, může čtenáři sloužit i jako obecný úvod do myslitelova filozofického systému. Jak je ostatně z textu patrné, ačkoliv bylo Komenskému věnováno nemálo odborné pozornosti, komplexní studie či monografie v anglickém jazyce vznikají spíše výjimečně, a Komenského myšlení tak zůstává širší [cizojazyčné] veřejnosti neznámé.

Obsah soubor pdf 0,17 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016