Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka > Vydané publikace

Ostravská univerzita

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten

Abstrakt

Toto dílo představuje revidovanou a částečně upravenou disertační práci s názvem Gramatické prostředky kondenzace informace v ekonomických textech, kterou autor úspěšně obhájil na katedře germanistiky FF OU v Ostravě v roce 2009. Práce pojednává o užití gramatických prostředků jazykové kondenzace informace v ekonomických textech na třech úrovních abstrakce: v odborných pojednáních (nejvyšší stupeň), v návodech na obsluhu různých přístrojů a průmyslových aplikací (střední stupeň) a v populárně-naučných textech (nejnižší stupeň). Výzkum navazuje na studie struktury odborného jazyka provedené od 70. let minulého století jak německými, tak českými lingvisty a obohacuje dosavadní výzkum o nové poznatky z oblasti heterogenního jazyka ekonomie. Pozornost je věnována zejména syntakticko-sémantickým charakteristikám jednotlivých kondenzovaných syntagmat a také pragmaticko-funkčním faktorům, které ovlivňují jejich užití v textu. Kromě syntaktických prostředků kondenzace informace, kterým je věnována hlavní pozornost, jsou zmíněny také další jazykové prostředky jako slovotvorba a kondenzace na úrovni textu pomocí lexikálních prostředků. Součástí práce je rovněž verifikace některých konceptů měření srozumitelnosti textu a nastínění relace mezi intenzitou kondenzace informace v textu a jeho porozuměním.

Klíčová slova:

Jazyková kondenzace, jazyková ekonomie, odborný jazyk, návody, populárně-naučný text, infinitivní konstrukce, participiální konstrukce, nominální fráze, elipsa, prenukleární a postnukleární atribut, slovotvorba, srozumitelnost textu

Abstract

The presented research is based on a revised PhD thesis called Grammatical means of condensation in economic texts, which was defended in Ostrava University in 2009. It deals with grammatical means of linguistic condensation of economical texts on three levels of abstraction: economic theories (the highest level), manuals for machines or industrial applications (intermediate level), and popular science texts (the lowest level). The work partially follows the research of professional language structure that has been carried out by the German and Czech linguists since the 1970s, but also enriches the study of the heterogeneous language of economy. Special attention is paid to syntactic-semantic characteristics of individual condensed syntagmata, and also to the pragmatic-functional factors that influence their usage in the text. Apart from the syntactic means of condensation, which receive the most attention, other means of linguistic condensation, such as word formation and text condensation are also mentioned. The thesis also includes verification of selected concepts of text comprehensibility measurements, presenting the relation between text condensation intensity and intelligibility.

Key words:

Condensation, language economy, professional language, manuals, popular science text, infinitive construction, participle construction, nominal phrase, ellipsis, pre-nuclear and post-nuclear attribute, word formation, text intelligibility

Abstrakt

Die Monografie stellt eine durchgesehene und teilweise ergänzte Fassung der Dissertation mit dem Titel Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten dar, die der Autor im Jahre 2009 am Lehrstuhl für Germanistik der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava erfolgreich verteidigt hat. In der Arbeit werden verschiedene grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten, die sich hinsichtlich der vertikalen Gliederung des Sprachbereichs der Wirtschaft drei unterschiedlichen Abstraktionsebenen zuordnen lassen, behandelt: der Theoriesprache (höchste Abstraktionsstufe), der Handlungssprache (mittlere bis hohe Abstraktionsstufe) und der Vermittlungssprache (niedrige Abstraktionsstufe). Die Forschung knüpft an die Analysen der Struktur von Fachtexten an, die seit den 70er Jahren sowohl von deutschen als auch von tschechischen Linguisten durchgeführt wurden und ergänzt sie um neue Erkenntnisse aus dem Bereich der heterogenen Wirtschaftssprache. Die Aufmerksamkeit wird vor allem der syntaktisch-semantischen Charakteristik der einzelnen Kondensierungsformen und den pragmatisch-funktionalen Aspekten, die auf den Gebrauch der Kondensierungsformen im Text Einfluss ausüben, gewidmet. Neben den syntaktischen Mitteln der Informationskondensierung, die den Schwerpunkt der Arbeit darstellen, wird das Augenmerk auch auf weitere Mittel der Informationskondensierung wie Wortbildungs- und textuelle Mittel gerichtet. Im letzten Teil der Arbeit wird die Relation zwischen der Intensität der Informationskondensierung und der Textverständlichkeit aufgezeigt.

Schlüsselwörter:

Informationskondensierung, Sprachökonomie, Fachsprache der Wirtschaft, technische Dokumentation, Theoriesprache, populärwissenschaftliche Texte, Infinitivkonstruktionen, Partizipialkonstruktionen, Nominalphrasen, Ellipse, prä- und postnukleare Attribute, Wortbildung, Textverständlichkeit


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
rss
social hub