Publikační činnost Centra pro hospodářské a sociální dějiny

 
2023
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023

LANČOVÁ, Kateřina; ZÁVODNÁ, Michaela a ZÁŘICKÝ, Aleš (ed.). Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023. Ostrava: Ostravská univerzita – Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2023. ISBN 978-80-7599-389-2 (OU), 978-80-86696-71-3 (MT)

Anotace
Cílem kolektivní monografie je nejen akcentovat významné milníky dějin města, ale současně je zasadit do širšího historického rámce a upozornit tím na skutečnost, že Orlová nebyla a není solitérem stojícím mimo politický, společenský a kulturní vývoj moravsko-slezského pomezí, nýbrž že v mnoha případech výrazně utvářela jeho další směřování. Příspěvky se tak věnují např. benediktýnům a jejich sepětí s orlovským klášterem, době husitské i protireformační. Sledují historii držitelů Orlové – šlechtických rodu Bludovských, Mattencloit či měšťanského rodu Thomke, demografické proměny zdejší society, společenský vzestup místních obyvatel či investice Rothschildů a Gutmannů do orlovského hornictví. Zasloužená pozornost je věnována rovněž proměnám Orlové a Orlovska souvisejícím s klíčovými mezníky 20. století, ať se jednalo o poválečné Těšínsko či totalitární režimy. Autoři a autorky neopomíjejí ani jazykové a literární bohatství Orlové, ať již dochované formou záznamu bohaté lidové slovesnosti spojené s hornictvím, pamětmi významných osobností jazykovědy či diplomacie, jejichž život Orlová ovlivnila, nebo stále živé v paměti současníku, jak dokládají nejnovější lingvistické výzkumy.

Obsah soubor pdf 0,11 MB
Summary – Streszczenie – Zusammennfassung soubor pdf 0,23 MB

 

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5

Daněk, Radoslav – Zářický, Aleš (red.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. 200 s. ISBN 978-80-7599-191-1.
17,6 x 22,5 cm

Anotace
Kolektivní dílo odborníků z různých vědeckých oborů, vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, přináší biogramy zachycující osudy osobností spjatých s vymezenou oblastí svým původem či působením. Jde o slovník připravovaný tzv. holandskou metodou, který zahrnuje významné osobnosti ze všech oblastí společenského dění. Vzhledem ke specifickému charakteru regionu zahrnuje slovník i reprezentanty minorit (německá, polská, židovská).

 

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742—1914

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742—1914

Zářický, Aleš a kol.: Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742—1914. Svazek I. + Svazek II. Ostrava: Ostravská univerzita. 1226 s. ISBN 978-80-7599-133-1.
17,6 x 22,5 cm

Anotace
Publikace je syntézou základního výzkumu k dějinám Rakouského Slezska v procesu modernizace (1742—1914). První svazek obsahuje teoretická východiska výzkumu procesu modernizace v zahraničí i v České republice a soustředí se na jeho analýzu v oblasti hospodářství, zemědělství, v dopravě a v peněžnictví. Zachycuje také proměnu tradiční společnosti ve společnost občanskou. Druhý svazek je věnován rozvoji školství, náboženskému životu a demografickým změnám. Publikace představuje ucelený pohled na dějiny Rakouského Slezska a završuje mnohaleté výzkumy pracoviště.

Obsah - Svazek I. soubor pdf 0,82 MB
Obsah - Svazek II. soubor pdf 0,83 MB
Summary soubor pdf 1,22 MB
Streszczenie soubor pdf 1,18 MB
Zusammenfassung soubor pdf 1,20 MB

 

Vzdělání – společnost – hospodářství. Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska

Vzdělání – společnost – hospodářství. Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska

Petr Kadlec: Vzdělání – společnost – hospodářství. Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska. Červený Kostelec: Pavel Mervart – Ostravská univerzita 2020. 669 stran. ISBN 978-80-7599-228-4 (Ostravská univerzita), 978-80-7564-461-9 (Pavel Mervart)
16 x 24 cm

Malá ukázka
Profesní příprava představovala specifickou složku vzdělávací soustavy, která v průběhu tzv. dlouhého 19. století na evropském kontinentu nabývala na významu v souvislosti s probíhající dalekosáhlou proměnou hospodářských, společenských i kulturních poměrů. Postup industrializace, společenské transformace, byrokratizace, racionalizace, urbanizace, liberalizace (politická, hospodářská, společenská) i ženská emancipace stavěly současníky před výzvy, na něž museli ve vlastním zájmu reagovat. Obzvláště to platilo pro období od poloviny 19. století do první světové války, kdy naznačené procesy nabraly na dynamice a prosazovaly se napříč celou Evropou. Změny byly závažné a prostupovaly celý hospodářský, společenský i geografický prostor, třebaže se tak v jednotlivých regionech dělo v nestejnou dobu a s různou intenzitou. Reagovat na měnící se hospodářské a sociokulturní podmínky měli současníci bez ohledu na jejich náboženskou, etnickou (nacionální), místní nebo socioprofesní příslušnost, ačkoliv ne vždy stejným způsobem a touž měrou, což souviselo s rozdílnými kvalifikačními požadavky kladenými na jednotlivé kategorie obyvatel. Jiným výzvám čelili například průmyslníci, jejich úřední a technický personál či dělnictvo, před jiné byli zase postaveni živnostníci, různé složky obchodníků, zemědělců nebo ženy. Právě v případě posledních dvou kategorií připravovalo současně profesní vzdělání poměrně velkou část jedinců nejen na provozování výdělečného povolání, ale obecně na život. Reagovat na hospodářské a společenské změny museli pochopitelně nejen jednotlivci, ale rovněž jejich nejrůznější zájmová a profesní sdružení, samosprávné sbory a podniky. Ne náhodou představovali jmenovaní činitelé faktory, jež vedle státní administrativy spoluutvářely podobu evropské profesně vzdělávací infrastruktury.

Obsah soubor pdf 0,78 MB
Summary soubor pdf 22,47 MB
Zusammenfassung soubor pdf 34,52 MB

 

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu

Vařeka, Marek – Zářický, Aleš (eds).: Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 268 s. ISBN 978-80-7599-046-4.
17,6 x 25,5 cm

Malá ukázka
Proces urychlený Velkou francouzskou revolucí a především válečnými událostmi zasáhnul postupně celou Evropu. S novým rozložením sil v rodící se občanské společnosti s výraznými sekularizačními rysy se musela vypořádat i samotná církev, uvědomující si nutnost důstojně se začlenit do nového evropského/světového řádu. Reakcí na změnu v myšlení tehdejší společnosti bylo v katolické církvi mj. zakládání nových řeholních řádů, které měly svou činností reagovat na nově nastalé společenské problémy. Dynamizující se sociální problémy spojené s masovou industrializací stavěly nejen katolickou církev před nové úkoly. Tyto skutečnosti se odrazily v encyklice papeže Lva XIII. Rerum novarum, deklarující nový přístup církve k sociální otázce. Počátek 20. století pak byl spojen se zakládáním nových řádů zaměřujících se na marginalizované a pauperizované složky společnosti.

Obsah soubor pdf 0,08 MB

 

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742–1848

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742–1848

Vařeka, Marek: Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742–1848. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 248 s. ISBN 978-80-7599-035-8.

Malá ukázka
Pro první třetinu 19. století byl charakteristický nedostatek kvalitního stavebního dřeva. To souviselo s nastupujícím procesem industrializace, který se projevil ve všech odvětvích lidské činnosti. Kvalitní stavební dřevo bylo potřeba ve všech průmyslových odvětvích, dopravě, chemii, těžbě, potravinářství apod. Proto bylo potřeba zabezpečit jeho dostatek. Podle informací hospodářské společnosti nejkvalitnější stromy ve věku 120 až 130 let rostly na církevních statcích. Dokonce lze v církevních lesích nalézt staré duby ve stáří až 800 let. Ty byly pro stavební účely nejlepší. Bohužel jich bylo vždy málo. Jako minimální hranice pro těžbu dřeva se doporučovalo stáří 38 až 39 let, ideální však bylo 50 roků.

Obsah soubor pdf 0,09 MB
Summary soubor pdf 0,06 MB

 

The Process of Creating Social Networks, their Significance and Role during the Formation of Modern Society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.—15. September 2017

The Process of Creating Social Networks, their Significance and Role during the Formation of Modern Society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.—15. September 2017

Zářický, Aleš—Fasora, Lukáš (edd.): The Process of Creating Social Networks, their Significance and Role during the Formation of Modern Society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.—15. September 2017. Ostrava—Brno: University of Ostrava–Masaryk University. 258 s. ISBN 978-80-7599-047-1 (Ostrava); 978-80-210-9171-9 (Brno).
14,6 x 21,0 cm

Anotace
Publikace připravená ve spolupráci Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity je výstupem z historické hospodářsko-sociální sekce IX. sjezdu českých historiků v Olomouci v roce 2017. Obsahuje anglickojazyčné příspěvky k problematice společenských sítí, jejich vzniku a významu při formování moderní společnosti. Tento proces sledují příspěvky v prostoru českých zemí od poloviny 18. století do první světové války.

Obsah soubor pdf 0,11 MB

 

Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846 - 1855 (na podkladě konskripcí z let 1846 a 1850/51)

Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846 - 1855 (na podkladě konskripcí z let 1846 a 1850/51)

Lipovski, Radek: Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846 - 1855 (na podkladě konskripcí z let 1846 a 1850/51). Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 151 s. ISBN 978-80-7599-021-1.
30,0 x 21,0 cm

Malá ukázka
Průběh konskripce provázely potíže, které o podobné akci vypovídají možná lépe než všechna konkrétní data. V lednu 1851 zaslal z Dolního Těrlicka zprávu o několika problémech konskribující nadporučík Georg Schmek. Zpráva začínala informací o muži, který se k soupisu nedostavil. Židovský pachtýř bývalého panského dvora č. 1 v Pitrově Kolban nepřišel ke konskripci osobně, ani nechtěl uvést obyvatele svého hospodářství. Až po ukončení soupisu, uzavření sumáře a odevzdání zprávy okresnímu hejtmanství v Těšíně Kolban dorazil a chtěl se nechat zapsat.

Obsah soubor pdf 0,09 MB

 

Vzpomínání aneb „Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali...“

Vzpomínání aneb „Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali...“

Myška, Milan: Vzpomínání aneb „Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali...“ Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 168 s. ISBN 978-80-7464-982-0.

Malá ukázka
Neuslyšeli to, co slyšet chtěli, nedosáhli tohot, aby mne pokořili. Byl jsem si vědom toho, že ať odpovím, jak odpovím, výsledek bude stejný, listiny kacířů byly dávno sestaveny a potvrzeny. Opravdu mi nestálo za to prohlásit něco, za co bych se jednou musel stydět. Na místě jsem se dozvěděl, že je navrhováno mé vyloučení z KSČ. Na námitku, že už nejsem členem, protože jsem na protest proti srpnové okupaci a posrpnové defetistické politice strany vrátil legitimaci, přestal platit členské příspěvky, a proto své styky s tímto spolkem skončil, mi nebylo odpověděno. Pak nastala v mém životě téměř dva roky trvající doba, vyplněná na jedné straně tísnivými starostmi o existenci, na druhé straně cosi, co připomínalo frašku.

Obsah soubor pdf 0,17 MB
Milan Myška soubor pdf 0,41 MB

 

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848

Krejčík, Tomáš – Psík, Richard: Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in historia moderna, VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.

Malá ukázka
Výzkum sociálního a profesního původu vybrané skupiny osob, které dosáhly povýšení do šlechtického stavu, potvrdil, že zájem o nobilitaci byl stále velký a zahrnoval široké spektrum osob. Do této kapitoly jsme vybrali případy nobilitací, které ukazují na prostředí, z něhož noví šlechtici pocházeli, ale i na profesi, v níž dosáhli uznání a věhlasu, a následně byli odměněni nobilitací. Naše sonda je pokusem na vybraném vzorku nastínit situaci ve druhé polovině 19. století.

Obsah soubor pdf 0,25 MB
Summary soubor pdf 0,23 MB

 

X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011; svazek V.

X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011; svazek V.

Aleš Zářický – Petr Kadlec – Michaela Závodná (red.): X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011. Svazek V. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 88 s. ISBN 978-80-7464-353-8.

Malá ukázka
Vývoj moderních technologií, především informačních, přináší také v oblasti historických věd širokou škálu nových možností, ale – jak ukazuje již dosavadní krátká zkušenost – též řadu nových problémů a rizik. Realitou, již nelze pominout, je vznik a masové rozšíření pramenů v podobě digitálních elektronických záznamů. Nastolily zásadní problém jejich podchycení, uchování, třídění, výběru a trvalého archivního uložení, tedy uchování relevantního pramenného svědectví o naší „elektronické“ přítomnosti pro budoucí generace.

Obsah soubor pdf 0,03 MB
Summary soubor pdf 0,04 MB

 

X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011; svazek VI.

X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011; svazek VI.

Aleš Zářícký – Petr Kadlec – Michaela Závodná (red.): X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011. Svazek VI. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 202 s. ISBN 987-80-7464-379-8.

Malá ukázka
Složitější badatelský problém představuje z hlediska metodického i věcného situace na Těšínsku po druhé světové válce. Region se opět stal neuralgickým bodem československo-polských pohraničních sporů. Postavení polské minority byla až do data uzavření bilaterální smlouvy mezi oběma státy v březnu 1947 velmi specifické. Komplikovaly je důsledky nacistické snahy o germanizaci zdejšího obyvatelstva (nositelé tzv. volkslist), český pocit křivdy z obsazení Zaolší po Mnichovu a s tím související úsilí o vypuzení „polských okupantů“ – přistěhovalců z dob po záboru území Polska.

Obsah soubor pdf 0,04 MB
Summary soubor pdf 0,05 MB

 

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918

Závodná, Michaela: Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. České Budějovice – Ostrava: Veduta – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 328 s. ISBN 978-80-88030-15-7 (Veduta); 978-80-7464-856-4 (Ostrava).

Malá ukázka
O tom, že půjčka byla skutečně čerpána na výstavbu ostravské sítě městské kolejové dopravy, nás informuje vyúčtování za rok 1906. Podle něj bylo do 31. března 1907 vyčerpáno na stavbu trati z Mariánských Hor do Svinova celkem 410 103 K 41 hal. a ke stejnému datu na stavbu trati z Mariánských Hor do Vítkovic 30 843 K 83 hal. Celkem tedy bylo k 31. březnu 1907 vypůjčeno 440 947 K 24 hal. Doba čerpání úvěru byla prodloužena do 1. července 1908, nicméně končila ve chvíli, kdy společnost jednala s okolními obcemi o prodloužení trati z Vítkovic do Malé, resp. Velké Hrabové. Na zasedání správní rady dne 18. května 1908 se tedy uvažovalo, jak ve finančních záležitostech dále postupovat.

Obsah soubor pdf 0,55 MB
Summary soubor pdf 1,70 MB

 

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska

Spyra, Janusz: Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 136 s. ISBN 978-80-7464-797-0.
16,5 x 23,5 cm

Malá ukázka
LAMBERG, Max (Michel), učitel náboženství a neoficiální rabín Synagogálního svazu v Opavě, v pozdější době rabín v mnoha českých a moravských obcích, * 1820 Uherský Ostroh (okr. Uherské Hradiště), † 22. 12. 1890 Wien (Rakousko). Syn Aschera L. (* kolem 1790, † 1876), rabína obce v Brtnici (okr. Jihlava) a od r. 1841 ve městě Miroslav (okr. Znojmo). Chodil do židovské obecné školy v Třešti, kde bydleli příbuzní jeho matky. Židovské učení poznával nejdříve u otce, pak na Slovensku.

Slovo redakce soubor pdf 0,03 MB

 

Fenomén hospodářské krize v českých zemích v 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace

Fenomén hospodářské krize v českých zemích v 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace

Kubů, Eduard - Soukup, Jindřich - Šouša, Jiří (Eds.): Fenomén hospodářské krize v českých zemích v 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 608 s. ISBN 978-80-7415-115-6 (Praha); 978-80-7464-774-1 (Ostrava).
15,5 x 23 cm

Malá ukázka
V roce 1929 se hospodaření společnosti ocitlo v červených číslech. Propad byl o to markantnější, že ještě v roce 1928 vykazovala společnost čistý zisk přes 370 tis. Kč, v roce 1929 však již schodek přes milion korun. A to i přesto, že počet přepravených osob překročil 15 milionů, a dostal se tak poprvé za sledované období na úroveň roku 1920. Mírný pokles sice nastal u nákladní dopravy, v roce 1929 se přepravilo přibližně o 20 000 tun nákladu méně než v předchozím provozním roce, je však třeba říci, že v roce 1928 dosáhl tento typ dopravy svého vrcholu.

Obsah soubor pdf 0,06 MB
Summary soubor pdf 0,14 MB

 

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji

Czajkowski, Krzysztof - Malura, Jan - Spyra, Janusz (red.): Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. Tomus 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 470 s. ISBN 978-80-7464-793-2.
16,5 x 23,5 cm

Malá ukázka
Důležitý posun je třeba sledovat i v tom, že se autoři soustřeďovali na zachycení dějin jednotlivých historických zemských celků a jejich práce vznikly na přímou objednávku za stanovenou úplatu poskytovanou vládou či zemskými sněmy, jež rovněž dotovaly výzkum a hradily náklad, jak v tomto směru nejlépe dokládá angažování Gottlieba Biermanna, zakladatele moderního dějepisectví rakouského Slezska.

Obsah soubor pdf 0,05 MB
Úvod soubor pdf 0,06 MB
Wprowadzenie soubor pdf 0,06 MB
Summary soubor pdf 0,10 MB

 

Listy z časů naděje i zklamání (z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem)

Listy z časů naděje i zklamání (z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem)

Lumír Dokoupil - Milan Myška: Listy z časů naděje i zklamání (z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7464-759-8.
12 cm x 21 cm

Malá ukázka
Ještě během března Marek upřesňoval náplň kapitoly o Gollovi a jeho souvěkovcích a konstatoval, že problémy jsou tedy vyřízeny, a pak se v jarních měsících roku 1971 práce na rukopisu druhého dílu intenzivně rozeběhla. V korespondenci se však rozevírá čtyřměsíční cézura. Poměry se mezitím výrazně přiostřily a Marek pochopil, že bude z Historického ústavu odstraněn [...]. Přesně i s udáním počtu stran rekapituluje také svůj podíl v VI. Kapitole a konstatuje, že obdobné části připraví i pro kapitolu VII. a VIII. V září měl připraven koncept výkladu o Gollovi a začal pracovat na části o Gollových současnících; velmi přivítal Kutnarovo rozhodnutí, že se v Dějepisectví neobjeví „výhledová kapitola“.

Obsah soubor pdf 0,03 MB
Summary soubor pdf 0,04 MB
Zusammenfassung soubor pdf 0,04 MB

 

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků

Jemelka, Martin (ed.): Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. 816 s. ISBN 978-80-7464-754-3.

Malá ukázka
Společně s kanalizací byly ve dvacátých letech 20. století upravovány i obecní cesty. Od domu čp. 55 k mlýnu se stavěla v roce 1922. Kdy byla prodloužena až k lihovaru, se mi nepodařilo vypátrat. Přes Dubí vedla obecní cesta, který byla ve dvacátých letech upravena pouze navezenou vysokopecní struskou. Jako přístupovou cestu ji využívaly nákladní automobily z lihovaru, na ty však nebyla uzpůsobena. Obecní rada ve Svinově upozorňovala vedení lihovaru, aby řidiči ve vlastním zájmu nejezdili touto cestou a vyhnuli se tak případné nehodě.

Obsah soubor pdf 0,58 MB
Summary soubor pdf 0,38 MB
Resumé soubor pdf 0,39 MB
Resümee soubor pdf 0,38 MB

 

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války)

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války)

DOKOUPIL, Lumír, NESLÁDKOVÁ, Ludmila, LIPOVSKI, Radek: Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 416 s. ISBN 978-80-7464-729-1.
21 x 15 cm

Malá ukázka
Svobodné matky a jejich děti náležely obvykle k nejnižší a nejopovrhovanější společenské vrstvě, nemanželské dítě neslo toto signum po celý život. Avšak i z tohoto obecného pravidla můžeme najít regionální výjimky. Na Těšínsku v podhůří Beskyd a na samotách v horách byla mentalita venkovanů jiná. Vypovídá o ní František Sokol -Tůma, který jako novinář a turista procházel krajem a své postřehy a poznatky ztvárnil do podoby rozsáhlé fresky, několikadílného naturalistického románu „Na kresách“. Zaznamenal větší množství nemanželsky narozených dětí a jejich vcelku bezproblémové přijetí venkovskou, ještě značně nábožensky založenou místní komunitou evangelicko -římskokatolickou a česko - polskou. Ze zdejších samot se např. po mnoho měsíců v roce vůbec nedostali do kostela a k nějaké civilizaci, protože byli zaváti sněhem. Těžké životní podmínky vedly horaly k pokoře a dítě - byť parchant - bylo pomocníkem v zemědělském hospodářství.

Obsah soubor pdf 0,18 MB
Summary soubor pdf 0,17 MB
Streszczenie soubor pdf 0,17 MB

 

Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době. Nobilitas in Historia moderna

Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době. Nobilitas in Historia moderna

Spyra, Janusz - Zářický, Aleš - Županič, Jan (ed.): Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době. Nobilitas in Historia moderna, Tomus VI. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. ISBN 978-80-7464-730-7 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-83-7455-439-8 (AJD Częstochowa). 287 s.

Malá ukázka
Židé, kteří se v 17. století nově usídlují na území Těšínského a Opavského Slezska, se zabývali také maloobchodem, ale základem jejich živobytí - a také dovoleného pobytu - byly pravomoci, které získávali od místní feudální vrchnosti: nájem výběru mýtného a celních poplatků, dále produkce, výčep alkoholu a obchod s ním (především se jednalo o kořalku). Vztahy s místními feudály měly pro židy mimořádný význam - poskytovali jim půjčky, ačkoliv měli často problémy získat peníze zpět. Výměnou za to páni své židovské poddané různým způsobem podporovali.

Obsah soubor pdf 0,05 MB
Summary soubor pdf 0,14 MB
Zusammenfassung soubor pdf 0,14 MB

 

X. sjezd českých historiků

X. sjezd českých historiků

Aleš Zářický - Petr Kadlec - Michaela Závodná (red.): X. sjezd českých historiků Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek IV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 400 s. ISBN 978-80-7464-352-1.

Malá ukázka
Již více než čtyřicet let je protoindustrializace velmi diskutovaným problémem. Rozsáhlé diskuze, které tento fenomén provázejí od samého začátku, jsou dokladem neustupujícího zájmu odborné veřejnosti o tuto problematiku. Ačkoliv bylo publikováno mnoho odborných prací reflektujících jednotlivé koncepty protoindustrializace, nevznikají zásadní práce, které by revidovaly dosavadní výzkum a nabídly nové možnosti bádání. Nejpalčivějším problémem jsou bezesporu demografické důsledky. Protoindustriální oblasti zaznamenaly velmi rychlý populační růst, o jehož mechanismu můžeme zatím pouze spekulovat. Na základě dosavadního výzkumu není možné určit, zda rozhodujícím činitelem, který ovlivňoval dynamiku demografického vývoje, byla přirozená měna, či migrace.

Obsah soubor pdf 0,04 MB
Summary soubor pdf 0,04 MB

 

Z díla historického demografa

Z díla historického demografa

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 660 s. ISBN978-80-7464-760-4.
16,5 x 23,5 cm

Malá ukázka
Studium skupin závislých obživou na námezdní práci je zejména v karvinské části ztíženo dlouhým dožíváním dříve běžného institucionálního členění. Přestože i v matrikách se postupně prosazovala nová terminologie, přece jen v karvinské části namnoze až do konce této etapy převládají kategorie domkářů a podruhů, jejich značná část nacházela již obživu při práci v dolech. Rychlejší přestavba společenské struktury v ostravské části měla odraz i ve změněné terminologii matrik, kde institucionální terminologie během této etapy v podstatě mizí. Výsledky, které získáváme rozborem matrik v této části, ukazují, že podíl horníků zde dosáhl asi třetiny populace a přibližně stejná část připadala i na ostatní průmyslové dělnictvo. Vezmeme-li v úvahu i kategorii nádeníků, můžeme uzavřít, že podíl průmyslového dělnictva v této části převýšil i s ohledem na vyšší početnost dělnických rodin dvě třetiny populace.

Obsah soubor pdf 0,04 MB
Summary soubor pdf 0,06 MB
Zusammenfassung soubor pdf 0,07 MB

 

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)

Jiřík, Karel - Knob, Stanislav: Život a dílo Petra Cingra (1850-1920). Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 392 s. ISBN 978-80-7464-788-8.
12 x 20 cm

Malá ukázka
Dle dochovaných pramenů se zdá, že rok 1895 proběhl pro Cingra již bez dalších obvinění. Až rozsudky z 31. března a 9. července 1896 byl Cingr odsouzen okresním soudem v Novém Jičíně pro přestupek § 23 tiskového zákona celkem k pěti dnům vězení. Patrně týmž rozsudkem z 9. července byl odsouzen také k pokutě 10, nebo 15 zl., kterou však odmítl zaplatit, a byla tedy vymáhána úředně. V říjnu 1896 žaloval Cingra Ondřej Vojtovič, horník na jámě Karolina v Moravské Ostravě, že je Cingr nazval bídným lhářem. Vojtovič patřil ke straně národních dělníků a agitoval v Ostravě proti Cingrovi a proti Prokopu. Cingr se u soudu úspěšně bránil a 24. října 1896 byl zbaven obžaloby. Náklady řízení musel uhradit žalobce Vojtovič.

Obsah soubor pdf 0,50 MB
Summary soubor pdf 0,46 MB
Zusammenfassung soubor pdf 0,57 MB

 

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948

KUBŮ, Eduard - ŠOUŠA, Jiří - ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.): Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Praha: Dokořán - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 746 s. ISBN 978-80-7363-641-8 (Praha) - 978-80-7464-671-3 (Ostrava).
14,5 x 21 cm

Hlavními postavami románu jsou lidé ztrhaní těžkou manuální prací, otupělí bídou fyzickou i duševní, hrubých mravů a fatalistického pohledu na život. Jejich bytí se odehrává v neměnném koloběhu čtyř ročních období, každodenní existence je řízena panskými správci a úředníky německého původu, kteří se zaměstnanci jednali stále jako s poddanými, hrubě a neurvale. Do tohoto odvěkého řádu vpadl jako deus ex machina mladý německý inženýr pověřený knížecí jasností modernizací dvorů. Nemění jen výrobu, nezavádí pouze moderní způsoby hospodaření, jeho cílem není jen propojit vesnici odříznutou pruhem lesů s vnějším světem, nýbrž se snaží změnit život a způsob uvažování zaměstnanců dvora.

Obsah soubor pdf 0,05 MB

 

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu. Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní průmyslovou velkovýrobu (1830-1948)

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu. Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní průmyslovou velkovýrobu (1830-1948)

DANĚK, Radoslav: Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu. Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní průmyslovou velkovýrobu (1830-1948). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 240 s. SBN978-80-7464-697-3.
16,5 x 24 cm

Ostravský trh s pivem z velké části ovládal měšťanský, později Strassmannův pivovar, a to nejen proto, že až do konce 19. století neměl na Ostravsku vážnější konkurenci, ale také proto, že tomu nahrávala sociální skladba zdejších hostinských a výčepníků. Samotný Markus Strassmann měl jednak s ostravskými hostinskými a výčepníky úzké kontakty - částí svého podnikání ostatně dlouhodobě patřil mezi ně - a jednak jej s nimi pojil etnický původ i jazykově kulturní orientace.

Obsah soubor pdf 0,04 MB
Summary soubor pdf 0,05 MB

 

Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)

Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)

MYŠKA, Milan: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 248 s. ISBN978-80-7464-650-8.

Korunní země Rakouského Slezska disponovala vcelku velmi omezenými možnostmi akumulace kapitálu, čehož si ostatně byli vědomi i současníci nastupující industrializace. Možnosti racionálního zemědělského hospodaření byly omezeny nevalnou bonitou půdy na většině území i nepříznivou strukturou pozemkové držby. Řemeslná výroba a obchod ve městech byly orientovány převážně na místní trhy. Podvyvinutá byla v zemi také síť bankovních institucí. Ještě v 70. letech si představitelé ekonomických elit stěžovali na nedostatek dispozičního kapitálu. Do jisté míry se východiskem z této situace mohlo stát sdružování kapitálu na akciové bázi.

Obsah soubor pdf 0,02 MB
Zusammenfassung soubor pdf 0,04 MB

 

Valašsko. Historie a kultura

Valašsko. Historie a kultura

URBANOVÁ, Svatava - DOKOUPIL, Lumír - IVÁNEK, Jakub - KADLEC, Petr (eds): Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014; Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 592 s. ISBN 978-80-7464-499-3.
17,5 x 24,5 cm

Žádné literární (ostatně ani jiné) dílo není možné posuzovat bez ohledu na dobový kontext, na okolnosti, za kterých práce vznikala. Texty Čeňka Kramoliše si v době svého vydání vždy nalezly mnoho obdivovatelů, kteří oceňovali nekomplikované vyprávění a napínavý ději, stejně jako dobře zpracované historické reálie. Jsou to vlastnosti, které patrně vyhovují i současnému čtenáři, neboť knihy Čeňka Kramoliše vycházejí dosud, dlouho po autorově smrti. Nic jiného si snad spisovatel ani nemůže přát - úspěch, který je mnoha autorům trvale odepřen.

Úvodem soubor pdf 0,05 MB
Obsah soubor pdf 0,41 MB

 

Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“ / Uczony ponad granicami „provincjonalności“

Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“ / Uczony ponad granicami „provincjonalności“

ZÁŘICKÝ, Aleš - DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana - ZÁVODNÁ, Michaela (eds.): Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“ / Uczony ponad granicami „provincjonalności“. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 288 s. ISBN 978-80-7464-457-3.

Na schůzi sociálnědemokratické „pravice“ v roce 1920 byla však tato spontaneita mas nadále odmítána obvyklým argumentem o nutnosti podřídit ji vyšším strategickým zájmům dělnické třídy, po roce 1918 ztotožňovaným hlavně s přimknutím se sociální demokracie k mýtu sociálně reformní politiky nově vzniklého Československa. Rudolf Bechyně, tehdy nejen stranický funkcionář, ale také čelný vládní politik, každý pokus o revoluční činnost bez vedení zkušených, řádně dle stanov strany zvolených funkcionářů dokonce příkře srovnával s revolučním chaosem a násilím ruského typu a pronesl větu odměněnou bouřlivým potleskem: „Nelze mít jednu vládu na Hradčanech a druhou v Nuslích“, tedy pražské dělnické čtvrti známé radikalismem a tendencí vyvolat obdobu petrohradského sovětu.

Obsah soubor pdf 0,04 MB
Summary soubor pdf 0,08 MB

 

Where Life Once Used to Be - The Vanished Places and Sights. Contributions from the 4th international scientific conference of doctoral candidates

Where Life Once Used to Be - The Vanished Places and Sights. Contributions from the 4<sup>th</sup> international scientific conference of doctoral candidates

ŘEHA, Tomáš - VACULÍK, Lukáš (edd.): Where Life Once Used to Be - The Vanished Places and Sights. Contributions from the 4th international scientific conference of doctoral candidates. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Arts, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7464-643-0.
17,5 x 25 cm

The legend in Kostelec ends with the last meeting between St. Benedict and his sister Scholastica and her subsequent death. The cycle is based on only 7 from the total of 38 chapters. Consequently, it is not just the portrayal of a descriptive biography and hagiography but the time of origin is related to a broader cultural-historic context. The goal of my research is the iconographic comparison of the scenes from the legend of St. Benedict in Kostelec with the preserved pictorial legends originating from the Middle Ages in Europe because this extensive hagiography of St. Benedict is an unusual iconographic and hagiographic matter in the  context of the Czech Lands and Central Europe at the time of the Middle Ages. Most of the scenes which are related to local historic development in Italy and which are part of extensive mural cycles in that country are missing in Kostelec.

Epilogue soubor pdf 0,07 MB
Content soubor pdf 0,05 MB
Introduction soubor pdf 0,07 MB

 

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek I.

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek I.

ZÁŘICKÝ, Aleš - VOREL, Petr - KADLEC, Petr - ZÁVODNÁ, Michaela (edd.): X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek I. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7464-349-1.

Pro poznání českých dějin v zahraničí a tím i pro využití aktuálních poznatků domácí historiografie a jejich více či méně kritickou reflexi mají zásadní význam zahraniční bohemisté. V současné době jich působí v Evropě, Severní Americe, na Dálném východě a v Austrálii kolem pěti set. Zatímco v předchozích generacích podstatnou část bohemikálního bádání přestavovali příslušníci někdejší německé menšiny a čeští exulanti z let 1938, 1948 a 1968, dnes mají zřetelnou převahu rodilí cizinci, kteří si svobodně zvolili české země jako součást svého výzkumného prostoru. Většina z nich není zaměřena výlučně na české země a sleduje širší kontexty střední nebo východní Evropy, dějiny židovské diaspory nebo německých minorit, popřípadě rozvoj bilaterálních vztahů. Právě tato stránka badatelské činnosti bohemistů dává výzkumu českých dějin nové dimenze a může být v mnoha ohledech i metodologicky podnětná.

Obsah soubor pdf 0,49 MB
Summary soubor pdf 0,18 MB

 

Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa

Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa

KUBŮ, Eduard - LORENZ, Torsten - MÜLLER, Uwe - ŠOUŠA, Jiří: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. Praha : Dokořán, 2013, 680 s. ISBN 978-80-7464-251-7.

Malá ukázka
Es trifft zu, wie die differenzierte Analyse von Catherine Albrecht über die böhmischen Verhältnisse uns vor Augen führte, dass sich die Genossenschaften mit der Wahl ihrer Geschäftnissprache fast automatisch einen Martk sicherten. Selbst wenn sie bestrebt waren, auch Andersnationale zu bedienen, musste sich dieser Faktor mit fortschreitender institutioneller Differenzierung peu a peu in Richtung tieferer nationaler Abschottung auswirken. Die Bedeutung und der Fortgang dieses Prozesses könnten aber erst dann beurteilt werden, wenn man über die alltäglichen Sprachkenntnisse und den Sprachgebrauch im Bilde wäre, was durch eine allzu oft vorkommende retrospektive Nationalisierung der damaligen Alltagskommunikation nicht gerade erleichtert wird.

Anotace soubor pdf 0,02 MB
Inhalt soubor pdf 0,04 MB

 

Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone

Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone

VAŘEKA, Marek - ZÁŘICKÝ, Aleš (Hrsg.) Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. Ostrava - Vaduz: Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum, 2013. 630 s. Documenta Liechtensteiniana Series Nova. Monographica, Tomus I. ISBN 978-80-7464-382-8 (Universität Ostrava), 978-3-9523276-5-4 (Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz).
17,5 x 24,5 cm

Malá ukázka
Die Sektion war nicht in der Lage, den Bau allein zu finanzieren. Fürst Johann von Liechtenstein schenkte das Grundstück und das Bauholz. Und da die Sektion Geld benötigte, musste sie ein Darlehen aufnehmen. Es gelang auch, 2000 Kronen Subvention vom Ministerium für Arbeit zu erhalten. Da HA konnte kaum helfen, denn er hatte finanzielle Schwierigkeiten durch den Bau das Aussichtsturms auf dem Altvater und der Wanderhütte auf dem Roterbergsattel. So entschloss sich die Sektion, Wertpapiere im Nennwert von je 10 Kronen auszugeben.

Obsah soubor pdf 0,04 MB
Introduction soubor pdf 0,04 MB
Vorwort des Erherzogs soubor pdf 0,04 MB
Vorwort der Herausgeber soubor pdf 0,04 MB

 

Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátku tovární výroby. (Opožděná industrializace)

Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátku tovární výroby. (Opožděná industrializace)

Myška, Milan: Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátku tovární výroby. (Opožděná industrializace). Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2013. 214 s. ISBN 978-80-87632-11-6.
17,5 x 24,5 cm

Malá ukázka
Hlubší vhled nejen do struktury, ale také do organizace tkalcovské výroby v Místku a k němu náležejících místních částí Zámostí, Bahno a Boudy, poskytuje soupis tkalců a tkalcovských stavů z roku 1856. Soupis registruje 110 tkalcovských živností, tedy o 32 více než v roce 1853. Je obtížné rozhodnout, zda šlo o faktický přírůstek, nebo zvýšení vzniklo jednoduše proto, že soupis byl dělán důkladněji a přesněji. Z oněch 110 registrovaných živností byly tři mimo provoz a 27 tkalců už nevlastnilo stav. Mezi oněch 27 tkalců bez vlastního stavu - výrobního nástroje, patřili jak tkalci, kteří v důsledku úplného zchudnutí byli nuceni svůj základní výrobní prostředek prodat a život se námezdní prací na stavu některého ze svých šťastnějších kolegů, tak ti, kteří vlastní stav nepotřebovali proto, že zaměstnávali cizí námezdní tkalce, vlastníky stavů, a sami se věnovali výhradně organizaci, řízení a dohledu nad produkcí.

Obsah soubor pdf 0,04 MB

 

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika

KNOB, Stanislav a kol.: Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 238 s. ISBN 978-80-7464-346-0.

Malá ukázka
Zásadní obrat ve výrobě obuvi přinesl vynález šicího stroje, který byl poměrně brzo upraven pro šití bot. Tato skutečnost společně se zavedením výroby kaučuku a později dalších materiálů umožnila markantní zvýšení produkce obuvi, snížení cen a tím i dostupnosti mnohem širšímu okruhu obyvatelstva. Kolem roku 1850 pronikl do Evropy z Ameriky svrškářský šicí stroj. Sloužil k sešívání svršků (vrchních dílů bot) a umožnil ženám nebo mladším pracovníkům vykonávat tuto doposud vysoce kvalifikovanou práci. To sice snížilo náklady, ale nijak zásadně nezvýšilo výrobu, protože i nadále byla celá řada prací vykonávána ručně.

Anotace soubor pdf 0,02 MB
Obsah soubor pdf 0,12 MB

 

Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě

Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě

KLEPEK, Oldřich: Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7464-383-5 (Ostravská univerzita v Ostravě), 978-80-87468-07-4 (Klub přátel hornického muzea v Ostravě).
14,5 x 20,5 cm

Malá ukázka
SCHREIBER, Petr. Ze života inženýra v šachtách OKR - II. Soubor životopisných povídek.
Soubor 27 životopisných povídek a několik poznámek z pozůstalosti autora. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě. 2011. 78 s. Hornictví včera, dnes a zítra, 19. ISBN 978-80-87468-03-6. Druhá část vzpomínek Ing. Petra Schreibera, CSc., vydávaná již posmrtně, navazuje na první část vydanou jako číslo 11 této ediční řady (číslo 45 této bibliografie). Po úvodním slovu Ing. Petra Rojíčka, které podrobně uvádí okolnosti a problémy vzniku publikace, následuje 27 samostatných příběhů, neopakovatelně zachycujících atmosféru na šachtě v době působení Ing. Petra Schreibera, CSc. na Dole Československá armáda v Karviné (jen jedna vzpomínka se týká Dolu Julius Fučík v Petřvaldě). Za nimi je připojen ještě jeho text nazvaný Několik poznámek k Dolu Julius Fučík. Publikaci uzavírá životopisná stať Ing. Petr Schreiber, CSc. s barevnou fotografií a resumé.

Obsah soubor pdf 0,03 MB

 

Střední školy a jejich studenti (K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)

Střední školy a jejich studenti  (K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)

KADLEC, Petr: Střední školy a jejich studenti (K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. 430 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7464-253-1.
14,5 x 20,5 cm

Malá ukázka
Významným faktorem rozvoje středního školství na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století byla iniciativa obcí. Od jejich zastupitelů vycházely často impulzy pro vznik středoškolských ústavů. Byly to ale zároveň právě obce, které musely až do převzetí školy státem (nebo zemí) zabezpečit její chod, poskytnout adekvátní budovu, materiální vybavení, sestavit a platit učitelský sbor, vynakládat prostředky na nejrůznější provozní výdaje apod. Dvanáct ze všech sedmačtyřiceti moravskoslezských gymnázií, na nichž se vyučovalo ve školním roce 1913/1914, bylo ve správě obcí zcela nebo částečně (např. pouze vyšší ročníky) alespoň po určitou dobu. Příkladem mohou být česká (reálná) gymnázia v Kyjově, Moravských Budějovicích, Hranicích, Přerově a jejich německé protějšky v Uničově, Šumperku, Frýdku, Bohumíně.

Obsah soubor pdf 0,04 MB

 

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek II

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek II

HLAVAČKA, Milan - ŘEPA, Milan - ZÁŘICKÝ, Aleš - KADLEC, Petr - ZÁVODNÁ, Michaela (edd.): X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek II. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-350-7.

Malá ukázka
Důležitou otázkou bylo respektování rovnováhy mezi hospodářským a sociálním vývojem v souvislosti s podnikáním či podnikatelskou sférou. Nejsou to jen úvahy o podnikatelské osobnosti, o podnikateli nejen jako nositeli hospodářského pokroku, ale také jako prvku tvorby společenského zřízení, který významným způsobem ovlivňuje vývoj společnosti. Osobní hodnoty podnikatele byly vždy určujícím faktorem jednání a spoluurčovaly zásady podnikání. Zakladatel firmy ovlivnil oblast, kterou dnes nazýváme podnikatelskou etikou a podnikatelskou kulturou.

Summary soubor pdf 0,18 MB
Obsah soubor pdf 0,18 MB

 

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek III.

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek III.

GRACOVÁ, Blažena - LABISCHOVÁ, Denisa - ZÁŘICKÝ, Aleš - KADLEC, Petr - ZÁVODNÁ, Michaela (edd.): X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011; svazek III. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 216 s. ISBN 978-80-7464-351-4.

Malá ukázka
Otázka na hodnocení letopočtů byla položena vždy v úvodu ohniskové skupiny z důvodu překonání počátečních bariér. Respondenti se totiž nemuseli hned na počátku volně slovně vyjadřovat, nýbrž byli vyzváni, aby se nejprve ve dvojicích či trojicích pokusili společně vybrat deset letopočtů, které pak zapsali do sloupce na flipchart. Diskuze se rozvinul až v argumentaci nad významem zvolených údajů, byla tak mnohem přirozenější a otevřenější. Gavora píše, že cílem ohniskové skupiny není nalézt konsensus, v tomto případě jsme však záměrně směřovali diskuzi k nalezení shody většiny účastníků na konečném výčtu deseti letopočtů.

Summary soubor pdf 0,28 MB
Obsah soubor pdf 0,31 MB