Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Michaela Závodná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:zástupkyně ředitele CHSD
proděkanka pro rozvoj
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

2014 - 2015 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2008 - 2013 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe:

2012 - dosudOU, FF, CHSD - tajemnice
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Redakční rada Sborníku prací mladých historiků Studia Iuvenilia (2011-2013, členka)
 • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, členka)
 • Kontrolní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, členka)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (od 2012, členka)
 • Stipendijní komise FF OU (2011-2013, členka)

Základní výzkumné zaměření:

 • Městská hromadná doprava v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku


Vybrané publikace

Závodná, M. From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport. In: Borders as a phenomenon of modern central european history. Lviv: University of Lviv. 2018.
Závodná, M. From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924. Mesto a dejiny. The City and History. 2018, roč. 7, 1(6. 7. 2018), s. 18-39. ISSN 1339-0163.
Závodná, M. Hospodářské dějiny - Economic History 30/2. 2017.
Závodná, M. Nová šlechta v rakouském Slezsku. 2017.
Závodná, M. Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918. In: XI. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.. 2017.
Závodná, M. Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce: Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako mozliwość wspólpracy czesko-polskiej. 2016.
Závodná, M. Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918). In: Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska. Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2016. s. 517-539. ISBN 978-83-7467-260-3.

Všechny publikace

Závodná, M. Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914. In: XI. sjezd českých historiků.: The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians. 13.--15. September 2017 2017-09-13 Olomouc. Ostrava - Brno: University of Ostrava - Masaryk University, 2018. s. 119-130. ISBN 978-80-7599-047-1.
Závodná, M. From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport. In: Borders as a phenomenon of modern central european history. Lviv: University of Lviv. 2018.
Závodná, M. From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924. Mesto a dejiny. The City and History. 2018, roč. 7, 1(6. 7. 2018), s. 18-39. ISSN 1339-0163.
Závodná, M. a Kadlec, P. Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book. 2018.
Závodná, M. a Kadlec, P. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. 2018.
Závodná, M. a Kadlec, P. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book. 2018.
Zářický, A., Závodná, M. a Bolková, J. 25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy [Workshop]. Ostrava, null. 2018.
Závodná, M. Hospodářské dějiny - Economic History 30/1. 2017.
Závodná, M. Hospodářské dějiny - Economic History 30/2. 2017.
Závodná, M. Nová šlechta v rakouském Slezsku. 2017.
Závodná, M. Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918. In: XI. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.. 2017.
Závodná, M. Hospodářské dějiny - Economic History 29/1. 2016.
Závodná, M. Hospodářské dějiny - Economic History 29/2. 2016.
Závodná, M. Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918. České Budějovice - Ostrava: Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 328 s. ISBN 978-80-7464-856-4.
Závodná, M. Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. století. In: Jan Malura; Martin Tomášek. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 263-277. ISBN 978-80-7464-864-9.
Závodná, M. Místní dráha Svinov-Klimovice (1896-1934). Historie jedné železniční "akciové společnosti" s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, č. 2, s. 167-183. ISSN 1803-7550.
Závodná, M. Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce: Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako mozliwość wspólpracy czesko-polskiej. 2016.
Závodná, M. a Zářický, A. Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Závodná, M. Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918). In: Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska. Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2016. s. 517-539. ISBN 978-83-7467-260-3.
Zářický, A. a Závodná, M. Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). 2015.
Závodná, M. Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha. 2015.
Zářický, A., Maur, E., Nesládková, L., Jemelka, M., Lipovski, R., Závodná, M. a Indrová, J. Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. 2015.
Závodná, M. Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století). In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku I. Žilina: Povážske múzeum v Žilině, 2015. s. 65-74. ISBN 978-80-88877-71-4.
Závodná, M. Urban Rail Transport and its Role in a Modernizing Society at the Turn of the 20th Century. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 97-110. ISBN 978-80-7464-751-2.
Závodná, M. Život a dílo Petra Cingra (1850-1920). 2015.
Zářický, A. a Závodná, M. Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.. 2014.
Zářický, A. a Závodná, M. Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století). In: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí Johanna Leopolda Scherschnika (1747-2014).. Cieszyn: Ksiaznica Cieszynska, Akademia im. Jana Dlugosa w Czenstochowie, Wydzial historiczno-fylologiczny. 2014.
Závodná, M. Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století. In: Dějiny podnikání a podnikatelstva - doktorandský workshop. Olomouc: katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc. 2013.
Zářický, A., Brňovják, J. a Závodná, M. (Jak) rozumět Rakouskému Slezsku: Vymezení Rakouského Slezska jako badatelský problém [Workshop]. CHSD FF OU, Ostrava, Česká republika. 2013.
Knob, S., Závodná, M., Popelka, P., Jašek, M. a Jung, J. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. 2013.
Závodná, M. Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná bibliografie.. 2013.
Zářický, A., Závodná, M. a Juha, M. Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov [Konference]. Moravský Krumlov, Česká republika. 2013.
Kadlec, P. a Závodná, M. Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Hlavačka, M. a Řepa, M. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.. 2013.
Šústková, H. a Závodná, M. Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.. In: Histories of Capitalism. 37th Annual Conference of Social Science History Association.. Vancouver: Social Science History Association. 2012.
Závodná, M. Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901-1938.. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B. 2011, roč. 60, s. 255-274. ISSN 1211-3131.
ZÁVODNÁ, M. Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2011.
Závodná, M. Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu měst Brna, Ostravy a Olomouce.. Hospodářské dějiny / Economic History. 2011, roč. 26, s. 153-172. ISSN 0231-7540.
ZÁVODNÁ, M. a Popelka, P. Nacionální, politické a integrační aspekty městské hromadné dopravy v moravských městech od konce 19. století do roku 1938.. In: Třetí město. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.. 2011.
Popelka, P. a ZÁVODNÁ, M. Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín. In: Český Těšín 1920 - 1989. Český Těšín: Muzeum Těšínska. 2010.


AutorNázev práceTypRok
Fabián RadimVýstavba trati Ostrava - Hrabová v kontextu vývoje meziválečné dopravní infrastruktury Ostravskabakalářská 2018 


Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2018 - 8/2021
PoskytovatelKatedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Hospodářské a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18.-20. století
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tvorba moderního výukového materiálu pro výuku předmětu Hospodářské a sociální dějiny.
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub