Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Jiří Brňovják

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 504, budova DM
funkce:pedagogický poradce pro KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1968
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2002 OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 - 2007 Archiv města Ostravy - odborný archivář

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • NAKI II
   Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (spoluřešitel)
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)
 • Granty neaktivní:
  • GAČR, P405/11/1450
   Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
  • GAČR č. 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18.-19. století (spoluřešitel)
  • IGS OU č. 25/1061
   Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV. (2003)
  • FRVŠ 2004 č. 25800/1117/1181
   Nobilitační politika Karla VI. v zemích Koruny české 1712-1740

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny habsburské monarchie v raném novověku
  politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká šlechtická a komunální heraldika


Vybrané publikace

Brňovják, J. Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej. In: : Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickieg. 1. vyd. Oleśnica: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. s. 283-304. ISBN 978-83-645-3414-0.
Brňovják, J. Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918). In: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. 8. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017. s. 57-94. Těšínský muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
Brňovják, J. In vim sanctionis pragmaticae: K interpretaci inkolátní pragmatiky z roku 1713 a nobilitací církevních hodnostářů v českých zemích v 18. století. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, č. 1, s. 1-22. ISSN 1803-7550.
Brňovják, J. Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie. In: Kušniráková, Ingrid. Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií. Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016. s. 43-67. ISBN 978-80-224-1534-7.
Brňovják, J. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století. In: Teterycz-Puzio, Agnieszka - Kościelak, Lech - Łączyńska, Ewa (red.). Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. 1. vyd. Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. s. 230-24. ISBN 9788374672603.
Brňovják, J. Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).. In: Czajkowski, Krzsysztof - Zářický, Aleš. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Šlasku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2016. s. 211-234. Silva Rerum Polonarum/Bohemica 1. ISBN 978-83-945669-0-6.
Brňovják, J. Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Herold-Jahrbuch. 2016, roč. 21, č. 21, s. 9-41. ISSN 1432-2773.
AKTION: Česká republika - Rakousko. 2014.
AKTION: Česká republika - Rakousko. 2012.

Všechny publikace

Brňovják, J. Ennoblement and New Nobility in the Estate Society of the Bohemian Lands in the 18th Century. In: 11th Congress of Czech Historians: Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. A collection of studies from sections P69 and P80 of the 11th Congress of Czech Historians 2017-09-14 Olomouc. Ostrava - Praha: Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, 2018. s. 37-67. ISBN 978-80-7599-067-9.
Brňovják, J. Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej. In: : Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickieg. 1. vyd. Oleśnica: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. s. 283-304. ISBN 978-83-645-3414-0.
Brňovják, J. Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem. In: XI. sjezd českých historiků a historiček. Panel P80 Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17.?20. století. Olomouc. 2017.
Brňovják, J. Es ist nicht leichters als diese Difficultät zu heben...: Tereziánské správní reformy, centralizace monarchie a pojetí české státnosti na příkladu výkonu nobilitační agendy jako výseku majestátních práv české koruny. Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století. 2017, roč. 7, č. 2, s. 29-44. ISSN 1804-6983.
Brňovják, J. ES IST NICHT LEICHTERS ALS DIESE DIFFICULTÄT ZU HEBEN: Tereziánské správní reformy, centralizace monarchie a pojetí české státnosti na příkladu výkonu nobilitační agendy jako výseku majestátních práv české koruny. In: ?Osvícená? panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740?1780). Praha. 2017.
Brňovják, J. Mezi Polskem, Rakouskem a Pruskem: hrabata Renardové a jejich osudy v Horním Slezsku. In: Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. století. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku. Telč: Panský dvůr. 2017.
Brňovják, J. Mezi Rakouskem a Pruskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta v rakouském Slezsku v období vlády Marie Terezie. In: Císařovna Marie Terezie a střední Evropa - 300 let od narození reformátorky. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2017.
Brňovják, J. Nobilitace duchovních hodnostářů a jejich heraldika v období vlády Marie Terezie. In: Vláda Marie Terezie z pohledu heraldiky, genealogie, sfragistiky a dalších pomocných věd historických. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost. 2017.
Brňovják, J. Primi oder ultimi inter pares?: Zum Titularaufstieg des Hauses Lichtenstein im 17.-18. Jahrhundert (aus der Sicht der Länder der böhmischen Krone). Studia historica Brunensia. 2017, 64(1), s. 95-122. ISSN 1803-7429.
Brňovják, J. Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. století. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku [Konference]. Telč, Česká republika. 2017.
Brňovják, J. Szlachta na Czechosłowackim Śląsku w pierwszej połowie XX wieku - uwagi o problematyce. In: Antoni Barciak (ed.). Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. 1. vyd. Katowice - Zabrze: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Katowicach, 2017. s. 295-324. Kultura Europy Środkowej 20. ISBN 978-83-60071-94-6.
Brňovják, J. Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii. In: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląsk. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 2017.
Brňovják, J. Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918). In: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. 8. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017. s. 57-94. Těšínský muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
Brňovják, J. Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků). In: Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Zabrze: Urzad Miejski w Zabrzu. 2016.
Brňovják, J. Erasmu+ staff training. 2016.
Brňovják, J. Erasmus+ staff training. 2016.
Brňovják, J. In vim sanctionis pragmaticae: K interpretaci inkolátní pragmatiky z roku 1713 a nobilitací církevních hodnostářů v českých zemích v 18. století. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, č. 1, s. 1-22. ISSN 1803-7550.
Brňovják, J. Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie. In: Kušniráková, Ingrid. Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií. Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016. s. 43-67. ISBN 978-80-224-1534-7.
Brňovják, J. Nobilitace v období vlády Marie Terezie. In: Premeny života v Habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie. Holíč: Mestské muezum a galéria v Holíči - Katedra APVH FF Komenského univerzity v Bratislave. 2016.
Brňovják, J. Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v 18. století. In: Richar R. Senček a kolektiv. Komunikácia v dějinách ľudskej spoločnosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská pošta, a. s., Poštové muzeum, 2016. s. 98-113. PM 1. ISBN 978-80-972197-1-0.
Brňovják, J. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století. In: Teterycz-Puzio, Agnieszka - Kościelak, Lech - Łączyńska, Ewa (red.). Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. 1. vyd. Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. s. 230-24. ISBN 9788374672603.
Brňovják, J. Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).. In: Czajkowski, Krzsysztof - Zářický, Aleš. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Šlasku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2016. s. 211-234. Silva Rerum Polonarum/Bohemica 1. ISBN 978-83-945669-0-6.
Brňovják, J. Udílení šlechtických titulů v Českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie. In: Turečková, Katarína. Premeny života v habsburskej monarchii v časoch panovania Márie Terézie. 1. vyd. Holíč: Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung, 2016. s. 36-55. ISBN 978-80-972401-9-6.
Brňovják, J. Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Herold-Jahrbuch. 2016, roč. 21, č. 21, s. 9-41. ISSN 1432-2773.
Brňovják, J. Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit: Wandlungen der Adelstitulatur in den böhmischen Standeserhöhungen und bei der Aufnahme in die Stände in der Zeit der Herrschaft der Habsburgerdynastie. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2015, roč. 55, č. 1, s. 96-137. ISSN 0523-8587.
Brňovják, J. Císařský generál a diplomat Jindřich Vilém hrabě Vlček (1665-1739). Ke vlivu vojenské a diplomatické kariéry na sociální vzestup jednotlivce i celého rodu. In: Raně novověká diplomacie v 17. a 18. století. Pardubice: Ústav historický věd FF UPa. 2015.
Brňovják, J. Cizinci v Rakouském Slezsku. Nové šlechtické rody v rakouské části Slezska v letech 1740-1918. In: Matiné 2015. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně. 2015.
Brňovják, J. České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského. In: Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie. Bielsko-Biała: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej / Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2015.
Brňovják, J. České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského (1733, 1752 a 1754). In: Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie. Bielsko-Biala: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski w katowicach. 2015.
Brňovják, J. Ennoblement between Personal and State Interest. The Ennoblement as Especial Way of Social Increase (Rise) on Example of the (Early) Modern Ages Czech Lands. In: Nobility Reconsidered: New Perspectives on the European Aristocracy. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 2015.
Brňovják, J. Hrabě - kníže - vévoda: Titulární vzestup Alexandra Josefa Sułkowského, držitele bílského panství. Slezský sborník. 2015, roč. 113, č. 1, s. 23-46. ISSN 0037-6833.
Brňovják, J. Nobilitace duchovních v 18. století a na počátku 19. století - sociální vzestup nebo úřední povinnost?. In: Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Brňovják, J. Poštmistři s erbem. Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v (raném) novověku. In: Komunikácija v dejinách ľudskej spoločnosti. Banská Bystrica: Poštové múzeum v Banské Bystrici. 2015.
Brňovják, J. Stopy polské šlechty v Rakouském Slezsku (1740-1918). In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Akademie Jana Długosze v Čenstochové, Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Brňovják, J. Šlechticem z moci úřední: Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Nobilitas in historia moderna 7. 488 s. ISBN 978-80-7464-461-0.
Brňovják, J. The Bohemian New Nobility of the 18th - 19th and its Traces in the Historiography of the Elites. In: Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhundert. Erfahrungen und methodologische Inspirationen.. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai. 2015.
AKTION: Česká republika - Rakousko. 2014.
Brňovják, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 1. 2014.
Brňovják, J. Ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského knížectví Karlem z Lichtenštejna v ?nobilitační? politice Habsburků v 17.-18. století. In: Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2014.
Brňovják, J. a Czechowicz, B. Opavsko mezi Moravou a Slezskem: Identita regionu a její proměny [Konference]. Opava, Česká republika. 2014.
Brňovják, J. Překračování hranic v druhé polovině 17. století na příkladu opavsko-těšínkého rodu Skrbenských z Hříště. In: Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty. Racibórz. 2014.
Brňovják, J. Taaffové - irská stopa v dějinách Těšínska. In: Taaffové - irská stopa v dějinách Těšínska. Karviná: Statutární město Karviná. 2014.
Brňovják, J. The Integration of Irish Aristocratic Émigré Families in the Czech Lands, c. 1650-1945: Selected Case Studies. In: Ireland and the Czech Lands: Contacts and Comparisons in History and Culture. 1. vyd. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt a M.: Peter Lang Intenational Academic Publishers, 2014. s. 55-83. Reimagining Ireland - Volume 49. ISBN 978-3-0343-1701-6.
Brňovják, J. Z periferie na kraj světa - z centra dění na periferii. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17.-19. století. In: Via viatores quaerit. Mobilita společnosti v dějinách zemí visegrádské čtyřky. Gdynia: Muzeum Miasta Gdynia. 2014.
Brňovják, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1. 2013.
Brňovják, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2. 2013.
Zářický, A., Brňovják, J. a Závodná, M. (Jak) rozumět Rakouskému Slezsku: Vymezení Rakouského Slezska jako badatelský problém [Workshop]. CHSD FF OU, Ostrava, Česká republika. 2013.
Brňovják, J. Keeping Up an Old Tradition? Grants Of Arms as Specific Sources for Promotion to Higher Ranks of Nobility in the Bohemian Lands during the (Early) Modern Period. In: Grants of Arms and Patents of Nobility as Expressions of a European Cultural Transfer? Studies on Diplomatic Norms and Social Practice in the Late Middle Ages. Opava: Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Slezská univerzita v Opavě. 2013.
Brňovják, J. Moravské kvaterny Majestátů. In: Schůze Heraldické společnosti v Praze. Praha: Heraldická společnost v Praze. 2013.
Brňovják, J. Na prahu industrializace, 1763-1828. In: Ostrava. Historie, kultura, lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 145-170. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-240-5.
Šústková, H., DANĚK, R., Šerka, J., Przybylová, B., Brňovják, J., Juřica, M., Barcuch, A., Glombíčková, Š., Maňas, V., Moravec, Z., Rohlová, E. a Zezula, M. Ostrava: Historie, kultura, lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2013. Dějiny moravských a slezských měst. 687 s. ISBN 978-80-7422-240-5.
Brňovják, J. Stavovství z moci úřední - formalizace přístupu do stavovské korporace v pobělohorském období na příkladu Moravského markrabství. In: Šlechta a její každodennost mezi středověkem a moderní dobou. Olomouc: Katedra historie FF UP v Olomouci. 2013.
Brňovják, J. Taaffe z Carlingfordu. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. s. 148-154. Supplementum 2. ISBN 978-80-7464-459-7.
AKTION: Česká republika - Rakousko. 2012.
Brňovják, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 1. 2012.
Brňovják, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 2. 2012.
Brňovják, J. Hrabata Taaffové (z Carlingfordu): Irské stopy v historické topografii Těšínska. Těšínsko : vlastivědný časopis. 2012, roč. 55, s. 1-14. ISSN 0139-7605.
Brňovják, J. Christoph Bernhard Skrbenský von Hříště (1615-1686). In: Schlesische Lebensbilder. 1. vyd. Insingen: Verlag Degener et Co., 2012. s. 125-134. 11. ISBN 978-3-7686-3513-4.
Brňovják, J. Irish emigrant families in eighteenth-century Upper Silesia and Moravia.. In: Ireland and the Czech Lands: Connections and Comparisons.. Praha: Metropolitní univerzita Praha. 2012.
Brňovják, J. a Zářický, A. Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století. In: Podróże i migracje w Europie. 1. vyd. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk, 2012. s. 74-95. Kultura Europy Środkowej, Tom 15. ISBN 978-83-60071-58-8.
Brňovják, J. Kryštof B. Skrbenský z Hříště (1615-1686). Barokní aristokrat a jeho doba. In: Matiné 2012. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně. 2012.
Brňovják, J. Kvaterny majestátů moravských desk zemských jako pramen k poznání nových členů moravské stavovské obce od poloviny 17. do poloviny 19. století. In: Erbové listiny. Patents of arms, II. Martin: Slovenská národná knižnica. 2012.
Brňovják, J. Rod Taaffe a Těšínsko.. In: Rod Taaffe a Těšínsko. Český Těšín: Klub Muzea Těšínska. 2012.
Brňovják, J. Uherská vyšší šlechta v moravských kvaternech majestátů a slibů věrnosti od poloviny 17. do poloviny 19. století. In: agnátské rody v našich dejinách 1526 - 1848. 1. vyd. Martin: Slovenská genealogická a heraldická spoločnost, 2012. s. 186-222. ISBN 978-80-970196-6-2.
Zářický, A. a Brňovják, J. Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Brňovják, J. Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.. Sborník archivních prací. 2006, č. 1, s. 69-111.


AutorNázev práceTypRok
Kubica MichalRakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804diplomová 2016 
Drahotušský JiříUrbář panství Hošťálkovy z roku 1667. Edice a obsahová analýzabakalářská 2019 
Rumanová NikolaŠlechta ve správním aparátu Rakouského Slezska 1868-1918bakalářská 2017 
Swienczyk FilipMoravský Kvatern slibů věrnosti č. 73 (1670-1704). Regestář a obsahová analýzabakalářská 2016 
Táborský PavelKnížecí rod Blücherů na Opavsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2015 
Kočí JiříDějiny Valštejna od jeho počátků až do současnostibakalářská 2014 
Kubica MichalHraběcí rod Arco na Hošťálkovech 1837-1945bakalářská 2014 
Malíková KristinaSpens-Boodenové v Horním Slezsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2014 
Zajícová PetraHraběcí rod Stolbergů na Severní Moravě a v Rakouském Slezsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2014 
Žebroková JanaRegesty kvaternu slibu věrnosti moravských desk zemských z let 1721-1734bakalářská 2011 


Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nobilitační politika Karla IV. v zemích Koruny české 1712-1740
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub