Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku - Španělština pro seniory
Budeme se snažit co nejvíce mluvit a co nejméně se učit gramatická pravidla. Prvotním účelem jazyka je komunikace, nikoliv detailní studium jeho struktur. Pokusíme se napodobit malé děti, které se v šesti letech velice dobře domluví se svým okolím, přestože ještě nebyly ve škole, neumí číst a psát a určitě nenajdou ve větě podmět a přísudek. My se po jejich vzoru pokusíme gramatiku zvládnout tak, že budeme mluvit, mluvit a mluvit a tím ji praktikovat a uvádět v život. Bez toho, že bychom se speciálně věnovali gramatickým tématům, seznamovali se s pravidly a potom luštili jedno gramatické cvičení za druhým. Naším heslem bude: nejdříve mluvit a rozumět, někdy později možná i něco jiného.

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí
Přednáškový cyklus Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí je určen zájemcům o informace z oblasti Španělska a zemí Latinské Ameriky. Poutavou formou se posluchači seznámí se základními, ale i méně známými aspekty historie a kultury států této jazykové oblasti. Pomocí literárních, výtvarných i jiných kulturních památek nebo dokonce gastronomie budeme pomyslně cestovat po různých oblastech Španělska a Latinské Ameriky. Kurz je veden zkušenými lektory z katedry romanistiky FF OU, kteří mají tento svět procestovaný doslova skrz naskrz.

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura Velké Británie
Cílem kurzu Dějiny a kultura Velké Británie je seznámit frekventanty s klíčovými momenty historie Spojeného království od původního osídlení až po současnost a jejich dopadem na společnost, kulturu a literaturu. Pozornost bude věnována také marginalizovaným skupinám obyvatelstva a bývalým britským koloniím.

Univerzita třetího věku – Francouzština pro seniory
Lektorská výuka francouzského jazyka pro seniory je určena začátečníkům a zaměřuje se na osvojení základních komunikativních dovedností. Ve dvousemestrálním kurzu se frekventanti seznámí se základy francouzského jazyka a naučí se jej používat v každodenních situacích. Zároveň se seznámí s kulturou a reáliemi frankofonních zemí. Obsah i tempo výuky budou uzpůsobeny potřebám a nárokům účastníků kurzu.

Univerzita třetího věku – Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska
Kurz Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska se bude zaměřovat na témata spojená s hmotnými památkami jako doklady dějinných procesů i dílčích událostí, které se udály v regionu českého Slezska a přilehlé severovýchodní Moravy a které v něm mnohdy zanechaly hlubokou stopu. V jednotlivých přednáškách se budeme zabývat také stopami po historických událostech či procesech, které již dnes nejsou patrné a bez práce vědeckých pracovníků by upadly v zapomnění. Stejně tak budou zmíněni známí i neznámí aktéři, kteří se událostí a procesů účastnili a dokázali je svou činností ovlivňovat a určovat jejich charakter. Obsah obou semestrů je koncipován tak, aby jednotliví přednášející provedli posluchače kurzu našim regionem napříč staletími, od středověku až po současnost.

Univerzita třetího věku – Psychologie v našich životech
Psychologie v našich životech je kurzem Univerzity třetího věku (U3V), kterým vás provede Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Kurz se zaměřuje na aktuální poznatky i rozvíjení dovedností užitečných pro žití v současném světě. Budeme se věnovat mimo jiné péči o sebe, péči o blízké vztahy, rozvíjení sebepoznání, změně k lepšímu, nejistotě kolem nás či (sebe)vzdělávání. Účastníci se seznámí nejen s aktuálními informacemi, ale také s různými technikami a strategiemi. Posláním U3V je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí ve vyšším věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky, vědomosti a dovednosti a jsou otevřeni sdílet, diskutovat či konfrontovat své pohledy v bezpečné a přívětivé atmosféře univerzitního prostředí.

Univerzita třetího věku – Umění pro elity a společnost
Cyklus přednášek s názvem Umění pro elity a společnost se zaměřuje na historické propojení umění se společenskými elitami. Přednášky budou mapovat historii mecenátu a jeho vliv na vývoj umělecké scény v období 19. a 20. století. Vedle výtvarného umění a sběratelství (konkrétně přednášející představí důležité sběratele z řad židovských podnikatelských elit) se bude letošní cyklus věnovat architektuře, užitému umění a designu. Dále se bude diskutovat o demokratizaci umění prostřednictvím iniciativ, jako jsou Wiener Werkstatte a Družstevní práce – Krásná jizba, a jak tyto společnosti přispěly k šíření umění mezi širší veřejnost. Posluchači budou postupně seznámeni s klíčovými koncepty a obrysy tématu, aby následně mohli proniknout do hlubších souvislostí. Cílem cyklu je nejen přiblížit posluchačům historický kontext mecenátu, ale také reflektovat na význam demokratizace umění a její dopady na společnost.