Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura románských zemí
Dvouletý přednáškový cyklus Dějiny a kultura románských zemí je určen zájemcům o informace z oblasti Španělska, Francie a jiných románských zemí. Poutavou formou se posluchači seznámí se základními, ale i méně známými aspekty historie a kultury států této jazykové oblasti. Pomocí literárních, výtvarných i jiných kulturních památek nebo dokonce gastronomie budeme pomyslně cestovat po různých oblastech Španělska, Francie, Latinské Ameriky nebo Portugalska. Kurz je veden zkušenými lektory z katedry romanistiky FF OU, kteří mají tento svět procestovaný doslova skrz naskrz

Univerzita třetího věku – francouzština pro začátečníky
Lektorská výuka francouzského jazyka pro seniory je určena začátečníkům a zaměřuje se na osvojení základních komunikativních dovedností. Ve dvousemestrálním kurzu se frekventanti seznámí se základy francouzského jazyka a naučí se jej používat v každodenních situacích. Zároveň se seznámí s kulturou a reáliemi frankofonních zemí. Obsah i tempo výuky budou uzpůsobeny potřebám a nárokům účastníků kurzu.

Univerzita třetího věku – Historie a kultura anglicky hovořících zemí
Cílem kurzu je seznámit frekventanty s historickým vývojem i současnou situací v anglicky hovořících zemích s důrazem na Velkou Británii a Spojené státy americké. Účastnící se seznámí z důležitými historickými milníky, které formovaly vybrané země, jako např. průmyslová revoluce, 2. světová válka, americká válka za nezávislost nebo občanská válka, objeví kouzla krajiny a nahlédnou do tajů britské a americké politiky, multikulturalismu či literatury.

Univerzita třetího věku – Moravskoslezský region a jeho společnost v proměnách posledních tří století
V tomto dvousemestrálním kurzu bude pozornost přednášejících věnována regionu českého Slezska a přilehlému severomoravského pomezí a proměnám zdejší společnosti v průběhu posledních tří století, tj. od poloviny 18. století až po současnost. Posluchači se budou moci seznámit se čtyřmi vybranými tématy, jež jim budou představeny odborníky z Katedry historie FF OU. Jiří Brňovják bude hovořit o šlechtě a šlechtické společnosti zdejšího regionu od vzniku Rakouského Slezska roku 1742 do poloviny 20. století. Pavel Kladiwa se zaměří na moderní národní vývoj v Rakouském Slezsku v 19. a 20. století, přičemž detailnější pozornost věnuje specifické oblasti Hlučínska. Andrea Pokludová představí historii zdravotní péče, hygieny a lidového léčitelství v rakouském Slezsku v „dlouhém 19. století“ a na počátku 20. století a pozastaví se rovněž u proměn kulturního a národnostního života v Opavě jako tehdejším zemském hlavním městě. Václav Kaška posluchače provede turbulentním vývojem Ostravska v dějinách lidově-demokratického, socialistického a postsocialistického Československa.

Univerzita třetího věku – Proměny a výzvy současné společnosti
Současná společnost bývá líčena jako dynamická, nepřehledná a „tekutá“. Současně o ní mnozí prohlašují, že představuje společnost, ve které se jejím obyvatelům žije tak dobře jako nikdy v historii. Jaká je tedy současná společnost? Představuje spíše hrozbu, či naději? Nebo v sobě spojuje oba prvky a jejím určujícím znakem je ambivalentnost? A není taková vlastně každá společnost? Plánovaný cyklus přednášek si klade za cíl pohlédnout na nejdůležitější proměny a výzvy současné společnosti očima sociologie. V úvodním bloku vás seznámíme se sociologii jako takovou: prostřednictvím schopnosti „sociologické imaginace“, nejdůležitějších kapitol její historie i jejích nejvyužívanějších výzkumných metod. Sociologie bude představena jako vědecká disciplína, která usiluje o porozumění člověku v rámci sociálního a kulturního prostředí, do něhož se rodí a v němž spolu s druhými žije. V následujícím bloku se pozornost zaměří na nejvýznamnější sociální kontexty, do kterých je jedinec zasazen – rodina, (sub)kultura, komunita, generace, náboženství. Třetí blok se soustředí na sféru práce, ekonomického života a vzdělávání a na klíčové proměny, kterými tyto oblasti v současnosti procházejí. V posledním bloku dostane prostor sféra politiky a veřejného života s důrazem na otázky kvality života, životního prostředí a roli pokročilých informačních technologií.

Univerzita třetího věku – Svět pohledem psychologie
Kurz U3V Svět pohledem psychologie podpoří přemýšlení o sobě, vztazích, rodině, druhých a o světě a bude inspirovat k různým pohledům na psychologická témata a společenské jevy současné doby.

Univerzita třetího věku – španělština pro začátečníky
Budeme se snažit co nejvíce mluvit a co nejméně se učit gramatická pravidla. Prvotním účelem jazyka je komunikace, nikoliv detailní studium jeho struktur. Pokusíme se napodobit malé děti, které se v šesti letech velice dobře domluví se svým okolím, přestože ještě nebyly ve škole, neumí číst a psát a určitě nenajdou ve větě podmět a přísudek. My se po jejich vzoru pokusíme gramatiku zvládnout tak, že budeme mluvit, mluvit a mluvit a tím ji praktikovat a uvádět v život. Bez toho, že bychom se speciálně věnovali gramatickým tématům, seznamovali se s pravidly a potom luštili jedno gramatické cvičení za druhým. Naším heslem bude: nejdříve mluvit a rozumět, někdy později možná i něco jiného.

Univerzita třetího věku – Velké epochy evropského umění
Vydejte se na poutavou cestu Evropou napříč staletími za poznáním fascinujícího příběhu výtvarného umění. Připravovaný dvouletý cyklus přednášek představí významné kapitoly z dějin umění od antiky po 20. století, ideová východiska jednotlivých slohů, jejich kulturní předpoklady a podstatu. Přiblíží osudy a tvorbu nejvýznamnějších umělců, ale i opomíjených tvůrců na okraji. Pomůže posluchačům porozumět obsahu prezentovaných děl a nahlédnout do vnitřního světa představ umělce, jehož imaginaci formovaly dobové filozofické názory i společenská situace. Jednotlivé kapitoly z dějin umění budou prezentovány výběrově, nikoliv chronologicky, a každý semestr tak nabídne pestré spektrum témat z umění antiky, středověku, renesance, baroku, 19. a 20. století.