Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Ruská filologie

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Ruská filologie

Studijní program v kostce

Ruštinou mluví zhruba 285 milionů obyvatel naší planety.

Mnoho slavných ruských jmen je neodmyslitelně spojeno zejména se světem hudby a literatury, chcete si jejich díla přečíst nebo vyslechnout v originále?

Znalost ruského jazyka vám tedy může sloužit jako významná konkurenční výhoda v získání zaměstnání v ekonomické a podnikatelské sféře.

Bakalářský studijní program je určen absolventům středních škol se zájmem o studium ruského jazyka a literatury. Studium je navrženo jako jednoprogramové bez specializace a se specializací na ruský jazyk pro odbornou a profesní komunikaci (v prezenční a kombinované formě) a dvouprogramové zahrnující vedle studia tradiční filologie i možnost studia filologie se zaměřením na vzdělávání. Cílem bakalářského studijního programu Ruská filologie je rozvíjet jazykové a odborné kompetenci studentů v oblasti praktického jazyka, jazykovědy, literární vědy, kultury, dějin a reálií Ruska. Studenti jsou vedeni k přijímání nových poznatků a schopností použít je v mluveném i písemném projevu. Studijní program tvoří základní teoretické předměty jazykovědné, literárněvědné a částečně i překladatelské doplněné o široké spektrum povinně volitelných předmětů.

Studijní program je realizován v následujících variantách:

 1. Completus (jednoprogramové studium ruské filologie),
 2. Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (jednoprogramové studium ruské filologie zaměřené na komunikaci v odborné a profesní sféře v prezenční a kombinovaná formě studia),
 3. Maior (dvouprogramové studium ruské filologie),
 4. Minor (dvouprogramové studium ruské filologie),
 5. Maior se zaměřením na vzdělávání (dvouprogramové studium ruské filologie zaměřené na přípravu pro studium navazujícího studijního programu Ruský jazyk pro SŠ).

V rámci studia Ruské filologie bez specializace (Completus, Maior, Minor a Maior se zaměřením na vzdělávání) je cílem získat a  prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti jazykovědy a literární vědy. Cílem studia specializace Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (v prezenční i kombinované formě studia) je navíc vzdělávání odborníků schopných komunikovat rusky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak v zahraničí.

Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele. Z hlediska jazykové kompetence je cílem studia prohloubit a zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti nutné pro dosažení úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Během studia mohou studenti využít širokou nabídku studia v zahraničí na partnerských pracovištích katedry v RF a zemích EU především v rámci programu ERASMUS+, ale i v rámci dalších stipendijních programů, navštívit přednášky významných zahraničních a domácích odborníků, aktivně se zapojit do vědecké práce (Překladatelská soutěž Den s překladem, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM) a účastnit se odborných exkurzí pořádaných Katedrou slavistiky (Slovanský ústav AV ČR, Slovanská Knihovna NKP aj.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ruská filologie

Ruštinou mluví zhruba 285 milionů obyvatel naší planety. Mnoho slavných ruských jmen je neodmyslitelně spjato zejména se světem hudby a literatury, chcete si jejich díla přečíst nebo vyslechnout v originále? Znalost ruského jazyka pro vás může být také významnou konkurenční výhodou v získání zaměstnání v ekonomické a podnikatelské sféře. Více vám o studiu ruštiny v Ostravě řekne rusista Igor Jelínek.

Co od vás očekáváme?

Jako vstupní znalosti jsou požadovány jazykové znalosti, dovednosti a způsobilosti odpovídající výstupním znalostem, dovednostem a způsobilostem na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro všechny varianty studijního programu je požadováno absolvování písemné přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Absolvent bakalářského studijního programu prokazuje zvládnutí ruského jazyka na výstupní úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je schopen dalšího vzdělávání v navazujícím magisterském studiu. Absolvent studijního programu Ruská filologie si v jazykovědné oblasti osvojí:

 • znalost synchronní jazykovědy, normativní mluvnice a pravopisu;
 • zvládne lingvistickou terminologii;
 • získá přehled o vývoji a typologii slovanských jazyků;
 • v oblasti literární vědy a reálií si osvojí základy teorie literatury;
 • získá přehled o dějinách ruské literatury 19. a 20. století;
 • bude se orientovat v oblasti historie a kultury dané jazykové oblasti;
 • v případě programu Ruština pro odbornou a profesní komunikaci se absolvent navíc seznámí se základy teorie a praxe překladatelství, orientuje se v terminologii používané např. při obchodních jednáních, v obchodní korespondenci, při uzavírání firemních smluv nebo v oblasti cestovního ruchu;
 • absolvent varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání získává navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent studijního programu se uplatní v profesích, které vyžadují vysoký stupeň jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce, znalost kultury, literatury a reálií Ruska. Absolvent studijního programu Ruská filologie - Completus, Maior, Minor a Maior se zaměřením na vzdělávání se uplatní ve všech oblastech lidské činnosti, kde je vyžadován vyšší stupeň komunikativní kompetence v ruském jazyce a širší vzdělanostní rozhled:

 • v institucích státní správy;
 • v obchodních organizacích;
 • veřejných sdělovacích prostředcích;
 • kulturních, osvětových a vzdělávacích zařízeních;

Absolvent specializace Ruština pro odbornou a profesní komunikaci může navíc nalézt uplatnění:

 • v podnikatelské sféře;
 • v ziskových organizacích na pozici středního managementu;
 • může se uplatnit jako obchodní referent v soukromých i státních firmách;
 • jako asistent ředitele firmy;
 • jako pracovník oddělení pro styk s veřejností;
 • ve sféře cestovního ruchu jako průvodce nebo delegát cestovní kanceláře, pracovník informačního centra, zaměstnanec hotelů a ubytovacích zařízení, administrace letišť apod., a to v tuzemsku i v zahraničí.

Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč musí prokázat vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se rovněž předpokládá rámcová znalost ruských reálií a ruské literatury (viz přehled doporučené literatury).

Vzhledem ke skutečnosti, že studijní program je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění akreditován v českém jazyce a že organickou součástí studijního plánu je výuka českého jazyka a disciplín zaměřených na překlad a tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny, je u všech uchazečů podmínkou pro přijetí znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, orientace v ruské literatuře a reáliích (viz přehled doporučené literatury). Uchazeč bude hodnocen ze tří okruhů:

 1. test jazykové úrovně (mluvnice, slovní zásoba),
 2. znalost ruské literatury a reálií,
 3. překlad textu (cca 10 řádků) z ruštiny do češtiny.

Maximum, které uchazeč může u přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Balcar, M. Ruská gramatika v kostce. VŠE, Praha 1997 (a jiná vydání)
Fozikoš, A. - Reiterová, T. Reálie rusky mluvících zemí. FRAUS, Plzeň 1998
Jelínek, S. - Folprechtová, J. - Hříbková, R. - Žofková, H.: Raduga 1., 2. FRAUS, Plzeň 1996, 1997
Jelínek, S. - Hříbková, R. - Žofková, H. - Alexejeva, L. Raduga po novomu 1., 2. FRAUS, Plzeň 2007
Matyušová, Z. Čítanka ruských literárně-kulturních textů. FRAUS, Plzeň 2004
Panorama ruské literatury. Albert, Boskovice 1995
Ruská mluvnice pro střední školy. SPN, Praha 1986 (a další vydání)
Sováková, J. - Filipov, V. Přehled ruské literatury. FRAUS, Plzeň 1999

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.