Nejčastěji kladené otázky – přijímací řízení

Co je to completus, specializace, maior, minor, sdružené studium?

Studijní programy (akreditované po velké novele zákona o vysokých školách) se mohou členit na jednotlivé varianty (základní předměty mají všechny varianty stejné, v „nadstavbě“ se pak nabídka předmětů liší).

Varianta completus – student studuje pouze jeden program (co nejvíce do hloubky).

Varianta specializace – student studuje také pouze jeden program a v rámci něho se soustředí na zvolenou specializaci (např. na překlad v rámci studia filologie).

Sdružené studium – student studuje v rámci jednoho studia dva programy. Míra studijní zátěže na oba programy je na FF OU stejná. Jako maior se označuje ten program, ze kterého budete psát bakalářskou nebo diplomovou práci (do tohoto programu budete také zapsáni); druhý program je minor.

Chci se hlásit na více studií, musím podat více přihlášek a vícekrát zaplatit za přihlášku?

Ano, na FF OU se podává zvlášť přihláška za každý program či jeho variantu či za každou kombinaci programů v rámci sdruženého studia. Za každou přihlášku musí být uhrazen zvláštní poplatek.

Mohu podat či zaplatit přihlášku po termínu?

Přihlášky se podávají do 15. března a přihlášku nelze podat později. Do stejného termínu musíte také uhradit platbu za přihlášku. Platbu je možno uhradit i platební kartou.

Musím přihlášku vytisknout a poslat poštou?

Přihlášky se na FF OU podávají pro všechny programy povinně pouze v elektronické podobě (e-přihláška).

Kdy se budou přesně konat přijímací zkoušky?

Do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se přijímací zkoušky budou konat v týdnu od 29. května do 2. června 2023. Přesný termín se uchazeč doví v druhé polovině měsíce dubna v aplikaci e-přihlášky , dlaždice „Přehled přihlášek“; uchazeč zadá e-mail, prostřednictvím kterého si podával přihlášku. Do aplikace e-přihlášky se uchazeč přihlásí pomocí odkazu, který mu přišel do e-mailové schránky. Po vstupu do aplikace e-přihlášky nalezne termíny zkoušek v části Informace o řízení (ikonka stupně vítězů).

Existuje náhradní termín pro přijímací zkoušku?

Náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den, a to 14. června 2023, bude poskytnut zpravidla jen v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 19. května 2023 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky).

Mám ve výsledcích uvedeno „navržen na přijetí“, co to znamená?

Označení „navržen na přijetí“ znamená, že uchazeč splnil podmínky stanovené fakultou (úspěšně složil přijímací zkoušku, má výborný prospěch ze střední školy apod.). Pro samotné přijetí je nutné ještě doložit splnění obecné podmínky pro přijetí, kterou je maturitní vysvědčení (u bakalářského studijního programu) nebo bakalářský vysokoškolský diplom (u navazujícího magisterského studijního programu).

Když není předepsána přijímací zkouška, jsem automaticky přijat ke studiu?

Pokud není předepsána přijímací zkouška ani se nehodnotí výsledky studia ze střední školy, je navržen na přijetí každý uchazeč. K samotnému přijetí je ještě nezbytné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení v termínu, který bude uchazeči sdělen.

Hlásím se na více variant studijního programu, budu dělat vícekrát přijímací zkoušku?

Pokud je vypsána přijímací zkouška pro všechny varianty jednoho studijního programu, uchazeč koná přijímací zkoušku jen jednou a výsledky se započtou do všech variant, na které si uchazeč podal přihlášku.

Např. uchazeč si podal v rámci bakalářského studia tři přihlášky: (1.) ruská filologie (completus, tj. "jednooborové studium"), (2.) specializace ruština pro odbornou a profesní komunikaci a (3.) sdružené (tj. "dvouoborové") studium francouzská filologie + ruská filologie.

Uchazeč bude přijímací zkoušku z ruštiny konat jen jednou a výsledek se započte pod všechny tři přihlášky.

(Jedinou výjimkou je bc. studijní program Dějiny umění a nmgr. studijní program Anglická/Polská/Ruská filologie, kde uchazeč o variantu Památkové péče se zaměřením na technické památky a Angličtina/Polština/Ruština pro překlad koná jinou přijímací zkoušku než u ostatních variant programu.)

Mohu v průběhu studia přestoupit?

Není to možné. Jedinou možností změny (programu, jeho varianty nebo formy studia) je podat si novou přihlášku a úspěšně projít přijímacím řízení (po eventuálním zápisu do studia si lze požádat o uznání splněných ekvivalentních předmětů).

Jaká studia nabízíte dálkově (v kombinované formě studia)?

Bc. studium: Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci, Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, Filozofie, Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci, Španělština pro odbornou a profesní komunikaci, Polština pro odbornou a profesní komunikaci, Ruština pro odbornou a profesní komunikaci.

Nmgr. studium: Německá filologie, Literární studia.

Ph.D. studium: všechny nabízené programy.

Kdy se koná výuka v kombinované formě studia?

Pondělí: Literární studia

Středa: Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci, Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, Filozofie

Čtvrtek: Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci, Španělština pro odbornou a profesní komunikaci, Polština pro odbornou a profesní komunikaci, Ruština pro odbornou a profesní komunikaci

Pátek: Německá filologie (nmgr.)

Přímá výuka cizího jazyka pro odbornou a profesní komunikaci probíhá od 9:10 (nebo 10:50) do 17:30 (nebo 19:10) hod.

Přímá výuka programu Filozofie probíhá v odpoledních hodinách.

Přímá výuka programu Německá filologie (nmgr.) probíhá od 10:50 do 17:30 hod.

Co znamená studijní program v cizím jazyce?

FF OU nabízí řadu studijních programů, kde se učí cizí jazyk (např. Anglická filologie, Německá filologie...). U těchto programů probíhá výuka téměř od začátku v příslušném cizím jazyce, ale z hlediska administrace se jedná o studijní program v českém jazyce, který není zatížen poplatkem za studium (podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách).

FF OU nabízí i studijní program English Philology, kde výuka i administrace probíhá v anglickém jazyce. Studium je zpoplatněno poplatkem ve výši 65000,--Kč za jeden akademický rok.Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2022