Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Psychologie

Studijní programPsychologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program Psychologie umožňuje absolventům získat první stupeň vysokoškolské psychologické kvalifikace. Tento studijní program je realizován jako jednooborové studium v prezenční formě. Standardní délka studia je 3 roky, úspěšným zakončením studia absolvent získá titul bakalář, Bc.

V průběhu studia studenti absolvují povinné předměty a dále si vybírají z předmětů povinně volitelných a výběrových. Studium je zaměřeno teoreticko-prakticky. Odborné znalosti a dovednosti studenti získají absolvováním základních teoretických a aplikovaných psychologických disciplín a vybraných příbuzných věd. Součástí studia jsou rovněž převážně prakticky zaměřené předměty, např. předměty zahrnující praxe v sociální péči a ve zdravotnických zařízeních, exkurze a stáže v psychologických zařízeních či předměty vedoucí k získání dovedností pro přípravu a realizaci psychologického výzkumu. V rámci většiny vyučovaných předmětů jsou utvářeny osobnostní, sociální a studijní kompetence studentů, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti, tvořivé, logické a kritické myšlení, schopnost analyzovat a řešit problémy a učit se. AV Během studia si studenti postupně osvojují základní znalosti a dovednosti v oblasti teoretické, diagnostické, intervenční a výzkumné práce v psychologii, které spolu s obecnými osobnostními způsobilostmi tvoří integrovaný celek psychologických kompetencí, a to v souladu s moderním evropským standardem vzdělávání v oboru psychologie daným Evropským certifikátem z psychologie Europsy. Do života katedry mohou zájemci nahlédnout na Dni otevřených dveří, kde získají podrobnější informace o studiu u nás.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu bakalářského studijního programu Psychologie se může přihlásit zájemce se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu je dále úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky, která ověřuje základní znalosti z psychologických disciplín, biologie a fyziologie člověka, dále obeznámenost s příbuznými humanitními a společenskými vědami, jako je např. filozofie a sociologie, a schopnost logického myšlení.

Každoročně se ke studiu jednooborového bakalářského studijního programu Psychologie na naší škole hlásí přibližně 500 zájemců, z nich je přijato ke studiu asi 50 uchazečů. Očekáváme studenty, kteří mají zájem o obor psychologie a jsou připraveni získávat nejen nové poznatky, ale rovněž si osvojovat dovednosti potřebné pro úspěšné kontakty s druhými lidmi a také rozvíjet schopnost vlastní sebereflexe, sebepoznání a seberozvoje. Očekáváme rovněž zájem studentů o psychologický výzkum, který je na naší katedře rozvíjen v několika oblastech a do něhož se zájemci z řad studentů zapojují jako studentští asistenti. Studentům, ale i uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami nabízí při studiu podporu univerzitní Centrum Pyramida. Poradenské centrum univerzity poskytuje studijní, sociálněprávní, psychologické a kariérní poradenství.

Co se naučíte?

Během studia si studenti osvojí odborné znalosti z psychologických a příbuzných oborů, z dějin psychologie, z metodologie psychologie, z psychologické diagnostiky a statistického zpracování dat v psychologii, rovněž znalosti etických zásad v psychologii. Získané odborné dovednosti zahrnují především dovednost aplikovat vybrané psychodiagnostické metody a výzkumné techniky, sestavit zprávu o psychologickém vyšetření, provádět pod supervizí empirické výzkumy, analyzovat výzkumná data a interpretovat získané výsledky, realizovat individuální a skupinové intervence. Během studia jsou rovněž rozvíjeny osobnostní a sociální kompetence studentů. Díky studiu cizího jazyka jsou studenti postupně způsobilí navštěvovat cizojazyčné odborné přednášky hostujících lektorů, příp. absolvovat část studia v rámci programu Erasmus + na zahraniční vysoké škole. Řada studentů se během studia zapojuje do výzkumné činnosti probíhající na naší katedře. Výzkum je rozvíjen především v oblasti sociální psychologie a psychologie osobnosti (prosociální chování, emoční inteligence), pedagogické a školní psychologie (sociální klima ve školních třídách, on-line edukační hry), klinické psychologie a psychoterapie (trauma a posttraumatický růst, terapie v podmínkách omezené zevní stimulace) a psychologie práce (existenciální aspekty práce). Postupně se na naší katedře rozvíjí experimentální výzkumná metodologie. Zkušenosti získané při spolupráci na výzkumných projektech katedry studenti využívají v závěru studia při přípravě své bakalářské práce.

Některé výsledky vědecké práce učitelů katedry byly publikovány ve vysokoškolských učebnicích a monografiích. Jednou za dva roky probíhá na naší katedře mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání. Uskutečnily se již tři ročníky a plánují se další ročníky i do budoucna. Každoročně probíhá Studentská vědecká konference, na níž studenti prezentují výsledky své výzkumné činnosti, přičemž nejlépe ohodnocené práce postupují do celostátního kola.

Mnozí naši studenti jsou členy ostravské pobočky České asociaci studentů psychologie, která nabízí řadu zajímavých akcí, vydává časopis Časpis s aktualitami a informacemi z oblasti psychologie a umožňuje vzájemné sdílení zkušeností mezi studenty psychologie z celé České republiky. Na naší katedře je důležitý individuální přístup ke studentům, kontakty studentů s učiteli se rozvíjejí při různých příležitostech i neformálně. Moderně se rozvíjející město Ostrava nabízí řadu lokalit k zábavě i odpočinku, samotná katedra psychologie na Filozofické fakultě OU se nachází přímo v historickém jádru města.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářského studijního programu Psychologie nacházejí praktické uplatnění zejména v pomáhajících profesích, v personalistice, v oblasti řízení lidských zdrojů, ve státní správě, ve školství, v zařízeních sociálních služeb, v azylové péči, v pracovních organizacích, ve firmách a v dalších oblastech, které významně souvisejí se zvyšováním efektivity lidské činnosti či se zlepšováním kvality lidského života. Absolventi mohou rovněž působit na pozicích asistentů psychologů, pedagogů či speciálních pedagogů nebo asistentů jiných plně vysokoškolsky vzdělaných odborníků.AUkončení bakalářského studijního programu Psychologie opravňuje k psychologické práci pouze na asistentské úrovni. Absolventi tohoto programu se však mohou přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu psychologie na některé z univerzit a jiných vysokých škol, které toto studium nabízejí, a dokončit tak své psychologické vzdělání, tj. získat druhý, magisterský stupeň vysokoškolské psychologické kvalifikace. Mohou však rovněž pokračovat studiem jiných navazujících magisterských programů zejména psychosociálního zaměření (např. sociální práce, sociologie, andragogika, pedagogika, speciální pedagogika, sociální pedagogika, vychovatelství), které nabízí Ostravská univerzita nebo jiné univerzity a jiné vysoké školy.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent psychologa, asistent pedagoga, asistent speciálního pedagoga aj. asistentské pozice.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška formou písemného testu. Uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy. Pro uvedené platí rozsah středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.

V písemném testu může uchazeč získat maximálně 100 bodů (50 „single-choice“ otázek se 4 alternativami, přičemž pouze jedna je správná). Za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body. V případě žádné odpovědi nebo dvou a více odpovědí nezíská uchazeč v rámci této otázky žádný bod. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů.

Přijímací zkouška se bude konat v týdnu od 1. do 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy. Pro uvedené platí rozsah středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA V. (2001). Základy společenských věd III - Filozofie, etika. Praha: Fortuna.
ATKINSONOVÁ, R. L. et al. (2003). Psychologie. 2. vydání. Praha: Portál.
BARTONÍČKOVÁ, K. et al. (2009). Občanský a společensko-vědní základ - přehled středoškolského učiva. Brno: Computer Press.
BERGER, P. L. (2003). Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal.
GILLERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J. (2001). Základy společenských věd I - Psychologie, sociologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
HAYESOVÁ, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
HAYESOVÁ, N. (2003). Aplikovaná psychologie. Praha: Portál.
HELUS, Z. (2011). Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada.
HELUS, Z. (2018). Úvod do psychologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada.
NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDERICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
KELLER, J. (2004). Úvod do sociologie. Praha: SLON.
KOČÁREK, E. (2010). Biologie člověka 1. Praha: Scientia.
KOČÁREK, E. (2010). Biologie člověka 2. Praha: Scientia.
NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. (1998). Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna.
PLHÁKOVÁ, A. (2013). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013.
ŘÍČAN, P. (2004). Cesta životem. 2. vydání. Praha: Portál.
ŘÍČAN, P. (2010). Psychologie osobnosti. 6. vydání. Praha: Grada.
VÁGNEROVÁ, M. (2007). Úvod do psychologie. Praha: Karolinum

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.