Charakteristika Centra pro hospodářské a sociální dějiny

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vzniklo v roce 2008 a je pracovištěm excelentního výzkumu s mezinárodně srovnatelnou kvalitou. Svým odborným zaměřením kontinuálně navazuje na dosavadní vědeckou orientaci části katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Integruje odborná zaměření jednotlivých badatelů do výzkumu aktuálních a v české historiografii dosud málo probádaných problémů, které však mají klíčový význam pro pochopení komplikovaných vztahů soudobé společnosti.

Primárně se pracovníci Centra pro hospodářské a sociální dějiny orientují na výzkum problematiky historické procesu modernizace a analyzují tento proces s důrazem na jeho antropologický rozměr a zkoumají projevy tohoto procesu v jednotlivých segmentech společenské struktury. Současně výzkumem ověřují nosnost badatelské hypotézy, že modernizace nebyla přes svou globální povahu transparentním procesem, ale prosazovala se regionálně. V centru pozornosti stojí především ekonomické a sociální projevy historického procesu modernizace na území Rakouského Slezska a Moravy a jeho komparace s obecnými vývojovými trendy. Takto definovaný výzkum také vytváří další možnosti analýzy a prostor pro případnou komparaci s jinými modernizujícími se regiony.

Kolektiv Centra pro hospodářské a sociální dějiny tvoří vědecko-pedagogičtí pracovníci katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a řada odborníků z jiných vědeckých institucí. Do aktivit Centra pro hospodářské a sociální dějiny jsou soustavně zapojováni také studenti pregraduálních a postgraduálních studijních programů katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Nejen pro ně Centrum pro hospodářské a sociální dějiny soustavně a cílevědomě vytváří podmínky pro badatelskou činnost (studijní a badatelské pobyty) i pro prezentaci (workshopy, konference) a publikaci vědeckých poznatků. O tom svědčí nejen vlastní ediční řada, ale také množství monografií vydávaných pod záštitou tohoto pracoviště.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022