Informace o aktuální konferenci

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity si Vás dovoluje pozvat na pátou mezinárodní jazykovědnou vědeckou konferenci

Area Slavica (5),

která proběhne na půdě Ostravské univerzity v termínu 2. a 3. října 2024.Hlavní téma konference:

Slovanský substandard

Dílčí tematické okruhy:

  1. Slovanské dialekty a smíšené jazyky – současný stav jejich badání
  2. Sociolekty na slovanském území – jejich funkce, využití a vývoj
  3. Výzkum jazyka běžně mluveného
  4. Standardizace jazyka – úspěchy i úskalí normotvorného procesu
  5. Menšinové jazyky na slovanském území, jejich odborná (jazykovědná) a legislativní podpora
  6. Stylizace do nářečí/sociolektu v literární tvorbě
  7. Slovanské dialekty a sociolekty jako translatologický problém

Jazykem příspěvků v ústní i písemné formě může být kterýkoliv slovanský jazyk.

Konference se lze zúčastnit pouze kontaktní formou.

Délka vystoupení je stanovena na 15-20 minut, texty v písemné podobě mohou obsahovat 25–40 tis. znaků vč. mezer. Ty příspěvky, které úspěšné projdou recenzním řízením, budou zařazeny do 1. nebo 2. čísla periodika Studia Slavica (2025), který je na seznamu časopisů Scopus.

Prosíme o vyplnění a zaslání přiložené přihlášky do 31. května 2024 na adresu: . E-mail označte Area Slavica 5.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o vhodnosti přijetí příspěvku. Bude-li jeho obsah v souladu s tématem konference a bude-li splňovat výše uvedené požadavky, získáte nejpozději 15. července 2024 potvrzující e-mail.

Bude-li váš příspěvek zařazen do programu jednání, budete požádání o úhradu konferenčního poplatku ve výši 2 050 Kč / 80 € nejpozději do 20. září 2024 (instrukce k platbě obdržíte v příslušném informačním dopise).

Z konferenčního poplatku bude hrazeno: občerstvení po dobu trvání konference, společná večeře na konci prvního dne jednání, recenzní posudky na písemné verze vystoupení.

Ubytování a cestovné si účastníci konference hradí sami.

Těšíme se na Vaše přihlášky!

Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2024