Akademický senát FF OU

Akademický senát FF OU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Má 15 členů a je rozdělen do dvou komor: komory akademických pracovníků (9 členů) a komory studentů (6 členů). V čele senátu stojí předseda a dva místopředsedové (jeden za každou komoru). Funkční období senátu je tříleté.

Ve své činnosti se senát řídí příslušnými zákony ČR a vnitřním předpisy OU a FF OU.

Dotazy a podněty Akademickému senátu Filozofické fakulty můžete zasílat na senátní e-mailovou adresu .

Komora studentů

Komora studentů je jednou ze dvou komor Akademického senátu FF OU. Má šest členů, kteří jsou voleni přímo z řad studentů. V čele komory stojí předseda, který je zároveň místopředsedou celého Akademického senátu.

Hlavními posláním komory je zastupovat zájmy studentů Filozofické fakulty a fungovat jako komunikační most mezi studenty a akademiky.

Mimo základní povinnosti vyplývající z fungování Akademického senátu se mezi konkrétní činnosti komory řadí zejména komunikace se studenty, sběr podnětů, pomoc s řešením problémů a snaha o zlepšování studijních podmínek na fakultě. V rámci těchto činností je studentská komora v úzkém kontaktu s vedením fakulty, s ombudsmanem FF OU ad. Mezi další aktivity patří také organizování studentských akcí a debat.

Informace o aktuální činnosti studentské komory můžete nalézt buď na webových stránkách či sociálních sítích.

Jak mohu studentskou komoru kontaktovat?

Všichni studenti se mohou obracet buď na jednotlivé senátory či komoru jako celek, a to prostřednictvím e-mailu: nebo přes sociální sítě (Facebook, Instagram).

JSME STUDENTI A JSME TU PRO VÁS. I HLAS STUDENTŮ SE POČÍTÁ.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 06. 2022