Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Chemie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete se češtině dostat pod kůži a porozumět literárním textům?

Tříletý bakalářský studijní program vám pomůže ponořit se do hlubin bohatého světa českého jazyka a literatury prostřednictvím moderních metod a přístupů. Teoreticky i prakticky vás připraví na budoucí povolání, která vyžadují odbornou znalost českého jazyka a literatury, nebo na navazující magisterské studium.

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura nabízí předměty z oblasti jazykovědy, literární historie i teorie. V průběhu výuky povinných předmětů se  dozvíte vše o vývoji českého jazyka od počátků až do současnosti a jeho specifikách. Budete se orientovat v lingvistických disciplínách, jako je fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax či stylistika, a seznámíte se rovněž s historickým vývojem češtiny. Naučíte se základům typografie a ediční praxe, ale také tomu, jak psát různé typy textů. Poznáte rovněž českou literaturu od počátku 19. století k dnešku a nahlédnete do tajů literární teorie.

Součástí studijního programu je rovněž výuka volitelných disciplín, které vám umožní orientovat se dle vašich specifických zájmů a získat praktické dovednosti v oboru. V rámci povinně volitelných předmětů vám např. zprostředkujeme možnost zlepšit vaše prezentační dovednosti a osvojit si zásady mediální gramotnosti, naučíme vás základům hlasové hygieny a představíme vám specifika divadelní tvorby. Umožníme vám účastnit se terénního výzkumu a exkurzí či vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka a literatury.

Program Český jazyk a literatura je možné v bakalářském stupni studovat samostatně i v kombinaci s dalšími programy.

Český jazyk a literatura

Pokud tě láká profese copywritera, redaktora nebo třeba učitele češtiny, pusť si naše video. Michal Místecký z katedry českého jazyka přiblíží, proč by vás studium českého jazyka mohlo bavit a co všechno se za ním skrývá. Český jazyk a literatura jsou však spojené nádoby. Kdo tíhne spíše k literatuře, měl by se seznámit s krátkým videem prof. Jana Malury, který popisuje, proč je studium literatury na Ostravské univerzitě dobrou volbou.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen studentům s ukončeným středoškolským vzděláním a se základní znalostí českého jazyka a literatury na úrovni maturitní zkoušky. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • schopen orientace v problematice historického vývoje češtiny
 • mít přehled o české literatuře od počátku 19. století do současnosti
 • znát lingvistickou a literárněvědnou terminologii a schopen její aplikace na analýzu textů
 • umět analyzovat literární texty
 • schopen hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet různé typy mluvených i psaných projevů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • HR specialista/ka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání kombinované (písemné a ústní) přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí ikona pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Není stanoveno.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Zkouška se skládá z části písemné (český jazyk) a ústní (česká literatura).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky,
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat.

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části (seznam by měl ukázat čtenářské zájmy uchazeče nejen v okruhu maturitní četby). Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
Literatura pro střední školy 1.–4. Brno: Didaktis.
Literatura v souvislostech pro SŠ 1.–4. Plzeň: Fraus.
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.