Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk a literatura - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní programČeský jazyk a literatura
Specializace kombinaceČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (maior)
Matematika (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Chcete se češtině dostat pod kůži a porozumět literárním textům?Tříletý bakalářský studijní program vám pomůže ponořit se do hlubin bohatého světa českého jazyka a literatury prostřednictvím moderních metod a přístupů. Teoreticky i prakticky vás připraví na budoucí povolání, která vyžadují odbornou znalost českého jazyka a literatury, nebo na navazující magisterské studium. Studium programu se zaměřením na vzdělávání je rozšířeno o výuku pedagogických a psychologických disciplín.

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání nabízí předměty z oblasti jazykovědy, literární historie a teorie, pedagogiky a psychologie. V průběhu výuky povinných předmětů se dozvíte vše o vývoji českého jazyka od počátků až do současnosti a jeho specifikách. Budete se  orientovat v lingvistických disciplínách, jako je fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax či stylistika, a seznámíte se rovněž s historickým vývojem češtiny. Naučíte se základům typografie a ediční praxe, ale také tomu, jak psát různé typy textů. Poznáte rovněž českou literaturu od počátku 19. století k dnešku a nahlédnete do tajů literární teorie. V průběhu studia absolvujete rovněž specializované pedagogické a psychologické disciplíny, jako je obecná a sociální pedagogika, pedagogická diagnostika, obecná a vývojová psychologie či reflektovaná asistentská praxe, které vás teoreticky připraví na navazující magisterské studium učitelství pro střední školy.

Součástí studijního programu je rovněž výuka volitelných disciplín, které vám umožní orientovat se dle vašich specifických zájmů a získat praktické dovednosti v oboru. V rámci povinně volitelných předmětů vám např. zprostředkujeme možnost zlepšit si vaše prezentační dovednosti a osvojit si zásady mediální gramotnosti, naučíme vás základům hlasové hygieny a představíme vám specifika divadelní tvorby. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka a literatury.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen studentům s ukončeným středoškolským vzděláním a se základní znalostí českého jazyka a literatury na úrovni maturitní zkoušky. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent budete

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • schopen orientace v problematice historického vývoje češtiny
 • znát českou literaturu od počátku 19. století do současnosti
 • znát lingvistickou a literárněvědnou terminologii a umět ji aplikovat na analýzu textů
 • schopen analyzovat literární texty
 • umět hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet různé typy mluvených i psaných projevů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi
 • znát základy pedagogiky a psychologie
 • mít zkušenosti z asistentských praxí
 • teoreticky připraven na navazující magisterské studium učitelství pro střední školy.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, státní správě, jako asistent pedagoga ve školách i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů. Především se vám však otevírá cesta ke studiu učitelství pro střední školy v navazujícím magisterském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Uchazeči budou skládat písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a ústní přijímací zkoušku z české literatury.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky,
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části. Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné).

Přijímací zkouška se bude konat v týdnu od 1. do 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se  maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Písemná část přijímací zkoušky je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky,
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat

Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky. Východiskem je seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části. Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné).

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
Literatura pro střední školy 1.-4. Brno: Didaktis.
Literatura v souvislostech pro SŠ 1.-4. Plzeň: Fraus.
MOCNÁ Dagmar - PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.