Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk a literatura - Dějiny umění

Studijní programČeský jazyk a literatura
Specializace kombinaceČeský jazyk a literatura (maior)
Dějiny umění (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

Dějiny umění

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti v oblasti dějin umění?

DVOULETÝ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM DĚJINY UMĚNÍ ROZŠIŘUJE ZNALOSTI STUDENTŮ V OBLASTECH JAKO JE SOUČASNÉ UMĚNÍ, UMĚNÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY, UMĚNÍ NÁBOŽENSKÝCH A ETNICKÝCH MENŠIN ČI UMĚNÍ REGIONU SLEZSKA A SEVEROVÝCHODNÍ MORAVY. ZVYŠUJE TAK JEJICH DOSAVADNÍ KVALIFIKACI HLUBŠÍM POZNÍNÍM REGIONÁLNÍCH SPECIFIK VÝTVARNÉ KULTURY. STUDENTI SPECIALIZACE ROZŠÍŘÍ SVÉ ZNALOSTI V OBLASTI TECHNICKÝCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVÉ PÉČE A HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN. TEORETICKY I PRAKTICKY VÁS PŘIPRAVÍ NA BUDOUCÍ PROFESNÍ KARIÉRU V OBLASTI DĚJIN UMĚNÍ, GALERIJNÍHO PROVOZU ČI PAMÁTKOVÉ PÉČE.

Navazující magisterský studijní program Dějiny umění nabízí výuku specializovaných předmětů z oblasti dějin umění a architektury a památkové péče. Program se více orientuje na problematiku umění 19. a 20. století či roli umění v současném světě. Druhou oblastí, na níž je kladen důraz, je umění regionů, náboženských a etnických menšin a východní Evropy. Absolvování teoretických předmětů napomůže studentům chápat a interpretovat výtvarné dílo v širších filozofických a kulturně-historických souvislostech. Výuku obohacují přednášky významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě.

Co od vás očekáváme?

Co se naučíte?

Jako absolvent navazujícího magisterského programu Dějiny umění se naučíte

 • orientovat se v současných uměleckých teoriích
 • znát specifika uměleckého vývoje střední a východní Evropy
 • uvažovat nad vztahy regionů a center a jejich vzájemných vlivů
 • chápat umělecké dílo v širších kulturně-historických kontextech
 • kriticky posuzovat, analyzovat a interpretovat umělecké dílo
 • mít přehled v metodologii památkové péče a její legislativě
 • aplikovat získané znalosti ve vlastní badatelské činnosti
 • koncepčně připravit výstavu či umělecký projekt a prezentovat jej veřejnosti
 • prezentovat se znalosti a dovednosti na veřejnosti

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven na práci samostatného či vědeckého pracovníka v oblasti dějin umění a péče o kulturní dědictví. Najde uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost dějin umění a památkové péče. Vedle odborných institucí jako jsou galerie, muzea, národní památkový ústav, památkové objekty apod. můžete pracovat v turismu, různých typech médií, kulturních institucích či státní správě (se zaměřením na památkovou péči).

Konkrétní pracovní pozice

 • galerista
 • kurátor
 • památkář
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • badatel
 • edukační pracovník
 • průvodce
 • redaktor
 • moderátor
 • novinář

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní přijímací zkoušku, která se koná z následujících částí:

 1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
 2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
 3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
 4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
 5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).

Minimální počet bodů pro přijetí 50, maximální počet bodů 100.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
 2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
 3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
 4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
 5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci? (15. - 20. století), Praha 2003
Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004
Petrasová, T. - Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000. Arbor vitae 2017

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.