Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk a literatura - Španělská filologie

Studijní programČeský jazyk a literatura
Specializace kombinaceČeský jazyk a literatura (maior)
Španělská filologie (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete se češtině dostat pod kůži a porozumět literárním textům?

Tříletý bakalářský studijní program vám pomůže ponořit se do hlubin bohatého světa českého jazyka a literatury prostřednictvím moderních metod a přístupů. Teoreticky i prakticky vás připraví na budoucí povolání, která vyžadují odbornou znalost českého jazyka a literatury, nebo na navazující magisterské studium.

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura nabízí předměty z oblasti jazykovědy, literární historie i teorie. V průběhu výuky povinných předmětů se  dozvíte vše o vývoji českého jazyka od počátků až do současnosti a jeho specifikách. Budete se orientovat v lingvistických disciplínách, jako je fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax či stylistika, a seznámíte se rovněž s historickým vývojem češtiny. Naučíte se základům typografie a ediční praxe, ale také tomu, jak psát různé typy textů. Poznáte rovněž českou literaturu od počátku 19. století k dnešku a nahlédnete do tajů literární teorie.

Součástí studijního programu je rovněž výuka volitelných disciplín, které vám umožní orientovat se dle vašich specifických zájmů a získat praktické dovednosti v oboru. V rámci povinně volitelných předmětů vám např. zprostředkujeme možnost zlepšit vaše prezentační dovednosti a osvojit si zásady mediální gramotnosti, naučíme vás základům hlasové hygieny a představíme vám specifika divadelní tvorby. Umožníme vám účastnit se terénního výzkumu a exkurzí či vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka a literatury.

Program Český jazyk a literatura je možné v bakalářském stupni studovat samostatně i v kombinaci s dalšími programy.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen studentům s ukončeným středoškolským vzděláním a se základní znalostí českého jazyka a literatury na úrovni maturitní zkoušky. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • schopen orientace v problematice historického vývoje češtiny
 • mít přehled o české literatuře od počátku 19. století do současnosti
 • znát lingvistickou a literárněvědnou terminologii a schopen její aplikace na analýzu textů
 • umět analyzovat literární texty
 • schopen hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet různé typy mluvených i psaných projevů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažer/ka projektů

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Uchazeči budou skládat písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a ústní přijímací zkoušku z české literatury.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky,
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části. Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné).

Přijímací zkouška se bude konat v týdnu od 1. do 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se  maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Písemná část přijímací zkoušky je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky,
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat

Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky. Východiskem je seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části. Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
Literatura pro střední školy 1.-4. Brno: Didaktis.
Literatura v souvislostech pro SŠ 1.-4. Plzeň: Fraus.
MOCNÁ Dagmar - PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.