Projekty a granty
Jazyková krajina na pozadí multietnicity česko-polského pohraničí
Id projektuSGS10/FF/2024
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný jednoletý projekt "Jazyková krajina na pozadí multietnicity česko-polského pohraničí" reaguje na aktuální jazykovou (komunikační) situaci na česko-polském pomezí. Jazykovou krajinou rozumíme obecně soubor nápisů (grafických/textových znaků) situovaných v určitém (veřejném) prostoru. Právě jazyk zde odráží širší souvislosti vývoje etnicity i aktuálních jazykových poměrů. V analýze jazykové krajiny se hodláme zaměřit na situaci polštiny v ČR a češtiny v Polsku. Jde o území českého a polského Slezska (Ostrava a okolí, Opavsko, Těšínsko, Ratibořsko, město Rybnik a okolí). Pro vlastní analýzu nebude rozhodující kvantitativní hledisko a striktní geografické vymezení. Badatelský tým bude zajímat hlavně kvalitativní přístup k jazykovému materiálu, kdy bude cílem diagnostikovat, pochopit a srovnat indikátory jazykové krajiny ve vztahu ke čtyřem tematickým okruhům - cestovnímu ruchu, sféře byznysu (např. komunikace polských/českých obchodníků se zákazníky), jazyková krajina ve městě a mimo něj a specifika jazykové krajiny ve dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Předpokládanými výstupy projektu budou zejména studie a články v periodicích typu Jsc/Jost, vystoupení na mezinárodních studentských i odborných konferencích, kapitoly v kolektivních monografiích (C). Přepokládáme také výstupy popularizačního charakteru. Do projektu budou zapojeni 2 akademici, 2 posluchači doktorského studia a 2 studující NMgr. studia.