Požadavky

 • Žádost uchazeče s udáním oboru habilitace.
 • Odborný strukturovaný životopis (včetně data narození, rodného příjmení, stavu, adresy trvalého pobytu, pohlaví, bydliště v ČR, státního občanství, údaje o pracovním poměru uchazeče) s podpisem uchazeče a datem podání.
 • Doklad o vysokoškolském vzdělání (notářsky ověřená kopie).
 • Notářsky ověřená kopie dokladu o získání akademického titulu (např. PhDr.) – získal-li ho uchazeč.
 • Notářsky ověřená kopie dokladu o vědecké hodnosti (např. Ph.D., CSc., DrSc., Dr. atp.).
 • Souhrn a hodnocení odborné a pedagogické činnosti podepsaný vedoucím pracoviště (katedry) uchazeče.
 • Doporučující vyjádření vedoucího pracovníka (děkana) pracoviště, na němž uchazeč působí.
 • Doklad o praxi (vystavuje personální oddělení).
 • Seznam publikační činnosti v členění podle tabulky kriterií (viz Příloha č. 3 – Kvantitativní kriteria pro habilitační a profesorská řízení na FF OU).
 • Stručné představení tří nejvýznamnějších odborných prací podle uchazečova mínění, včetně jejich anotací a zdůvodnění, proč je uchazeč považuje za své stěžejní výstupy.
 • Seznam konferenčních a vyžádaných přednášek.
 • Přehled řešených grantů.
 • Přehled absolvovaných výukových a studijních pobytů, odborných a vědeckých stáží.
 • Ohlasy na vědeckou práci uchazeče – seznam recenzí, zpráv, citací, ocenění atp.
 • Členství a funkce ve vědeckých komisích, radách, společnostech nebo jiných orgánech souvisejících s oborem.
 • Návrh tří témat přednášky před odbornou veřejností (se stručnými tezemi).
 • Habilitační práce (4x).
 • Teze habilitační přednášky shrnující vědeckou a pedagogickou práci uchazeče v daném oboru, včetně výhledu do budoucna (přednáška před VR).
 • Práce uchazeče (především tři nejvýznamnější výstupy uchazeče podle bodu 10 této přílohy, dále pak další uchazečovy monografie, studie, učební texty atd.) – fyzicky dodat k samotnému řízení na zasedání VR.

Přílohy ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2019