Znát svůj obor nestačí. Vysokoškoláci se učí přenositelným pracovním kompetencím

Dobám, kdy stačilo mít v ruce červený diplom a dveře k vysněné práci byly otevřené, už odzvonilo. Firmy si nyní pečlivě vybírají své zaměstnance nejen na základě oborových znalostí, ale s ohledem na další osobnostní předpoklady a dovednosti. Ostravská univerzita připravila pilotní projekt, který studenty mnohem více přibližuje praxi a aktuálním požadavkům trhu práce.

Zaměstnavatelé se často zdráhají sáhnout po čerstvých absolventech především z důvodu chybějící praxe, díky níž zaměstnanci postupně a pozvolna získávají požadované dovednosti. Ostravská univerzita společně s Trnavskou univerzitou v Trnavě a Slovenskou technickou univerzitou Bratislavě připravila v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pilotní projekt, který má studenty už během studia rozvíjet v oblasti přenositelných pracovních kompetencí získávaných zpravidla až s prvními pracovními zkušenostmi. Projekt dal vzniknout dvěma mezinárodním studijním modulům: PPK – přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. a II., jejichž studijní obsah vychází z konkrétních požadavků firem a zaměstnavatelů. Vzniku studijních modulů předcházel rozsáhlý kvalitativní a kvantitativní výzkum z inzerce firem a focus group, z něhož jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle oborových znalostí očekávají také další předpoklady, dovednosti a kompetence. „Oborové znalosti jsou samozřejmostí. Navrch mají ti zaměstnanci, kteří dokáží například samostatně analyzovat a řešit problémy, ovládají alespoň základy projektového managementu, poradí si s osobním time managementem, jsou adaptabilní, mají schopnost vyjednávat a pracovat týmově, jsou zodpovědní a spolehliví, ale především umí komunikovat. Právě tyto dovednosti mnohým absolventům a žadatelům o práci schází, protože během studia se na ně neklade důraz. Přitom v aktuálně nastolených pracovních podmínkách se jeví jako klíčové. Samotnou práci se zaměstnanec naučí celkem rychle, ale my bychom měli studenty naučit dalším dovednostem, které je přiblíží k aktuálním požadavkům firem,“ vysvětluje garantka modulů dr. Lucie Dokoupilová z Katedry sociologie Filozofické fakulty OU.

Propojení univerzity se soukromým sektorem v online prostředí

Vedle zahraničních univerzit se na společném projektu podílí také řada expertů z praxe, kteří studenty seznamují s tím, co se od nich v budoucnu očekává prostřednictvím sdílení tak zvané dobré praxe. Na modelových situacích je provádí celou škálou problematických a krizových okamžiků, jsou v roli mentorů poskytujících jim cenné rady a zkušenosti a v neposlední řadě jim nabízí okamžitou zpětnou vazbu. Celá výuka probíhá online formou v menších skupinách na volně dostupných online platformách a na základě e-learningových materiálů doplněných řadou videonahrávek. Do pilotního ročníku se zapojilo 36 studentů ze tří univerzit a čtrnáct externistů z nejrůznějších firem a společností, kteří studentům poskytují vlastní know how. „Hlavním přínosem je nejen online prostředí, ale především práce v mezinárodních týmech tvořených studenty společenskovědných a technických studijních oborů při řešení zadaných úkolů, kdy se účastníci musí naučit zvládat komunikačně složité situace. Při plnění svěřených úkolů je provází jak pedagogové katedry sociologie, tak experti z praxe. Studenti tak okamžitě ví, kdy a proč chybovali, učí se řešit úkoly vícero způsoby a rozebírají proč je ten který dobrý či špatný,“ přibližuje výuku Dokoupilová. Výuka je zaměřená na základní tematické okruhy: týmová spolupráce, komunikace, time management, sebeřízení, analýza a řešení problémů, projektový management, adaptabilita a flexibilita, podnikavost, prezentační schopnosti a vyjednávání. Pilotní modul PPK – přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. bude ukončen v březnu tohoto roku a naváže na něj pokračující modul PPK – přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II. Už nyní je zřejmé, že je o ně ze strany studentů velký zájem, protože jim do jisté míry nahrazují cennou praxi, ale hlavně mají možnost získat zkušenosti či rozvinout kompetence, které by si museli sami a pracně osvojovat až v zaměstnání.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Loga


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2023