Prostory Filozofické fakulty se pomalu, ale jistě modernizují

Co studentky a studenty čeká v novém semestru?

Kromě nově zřízené funkce studentského ombudsmana to je například také pokračování stavebních prací v budově E. Děkan Filozofické fakulty doc. Robert Antonín vysvětluje, proč rekonstrukce budov nepostupuje tak rychle, jak bychom si všichni přáli.

Začíná nový semestr, co byste vzkázal nejen studentům prvních ročníků? Co je čeká v zimním semestru, potažmo v tomto akademickém roce?

Vedle obligátního přání úspěšného zahájení studia a pevného zdraví v covidové době, bych chtěl nejen studentky a studenty prvních ročníků, ale všechny, kteří na Filozofické fakultě studují, vyzvat k tomu, aby se nebáli neúspěchu a otevřeně bez větších odkladů řešili případné problémy, které je mohou v rámci studia potkat. Téměř všechny studijní problémy lze řešit, musíme o nich ale vědět! S tím souvisí i zřízení funkce studentského ombudsmana, kterého si budou naše posluchačky a posluchači volit souběžně se svými senátory v průběhu tohoto semestru. Byl bych šťastný, kdyby těmto volbám věnovali náležitou pozornost.

No, a kromě toho bych chtěl všechny naše studentky a studenty požádat o shovívavost a trpělivost se stavem budov Filozofické fakulty, jejichž rekonstrukce se v posledním roce nečekaně zkomplikovala. Aktuálně se jedná zejména o dokončení oprav budovy E, pro které máme již bezmála rok připravený stavební projekt, zadání výběrového řízení na dodavatele stavby i pokryté financování. Bohužel se nečekaně zkomplikovalo vydání stavebního povolení na úrovni byrokratických překážek, které jsem ani já, ani vedení univerzity nemohli ovlivnit. Předpokládám ale, že se nám v nejbližších týdnech podaří tyto překážky překonat a v průběhu tohoto semestru budeme moci konečně pokračovat s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby a následně se samotnou rekonstrukcí.

Nastínil jste, že bychom měli pokračovat v rekonstrukci budovy E, co se tedy bude dít, jaké úpravy se tam chystají? Jaká vylepšení se plánují a jak to ovlivní výuku?

V „Éčku“ doposud proběhla částečná rekonstrukce třetího patra a příprava pro zpřístupnění budovy pro tělesně handicapované kolegyně, kolegy, studentky, studenty. Nyní nás čeká kompletní rekonstrukce zbývajících dvou pater. Jedná se zejména o výukové prostory, tedy učebny a studovnu (oproti předchozímu provozu před rekonstrukcí by se mělo jednat o studovnu určenou především pro studenty filologických oborů). V tomto ohledu je rekonstrukce budovy E pro zkvalitnění výuky našich posluchaček a posluchačů zásadní, jelikož jejím hlavním cílem je modernizace učeben. Současně s tím má být nově do této budovy přesunuto studijní oddělení a další složky děkanátu, včetně vedení fakulty, které dosud byly excentricky vysunuty do vrchních pater budov D a DM. Nerad se dívám na naše studentky a studenty jako „někdo ze shora“. Věřím, že se touto reorganizací zlepší nejen dostupnost studijního oddělení, ale celkově se posílí propojení studentského světa se světem těch, kteří fakultu řídí. Universita (z lať. universitas) by měla být především organickým a funkčním společenstvím.

I proto vnímám dokončení rekonstrukce budovy E jako zásadní prioritu naší fakulty a nemohu než věřit, že se ji podaří zrealizovat, jakkoli se zatím setkáváme se spoustou administrativních překážek, které přinášejí zpomalení realizace tohoto plánu. No a k tomuto zpomalení se bohužel v dnešní době připojil fakt výrazně rostoucích cen stavebních materiálů, kdy víme, že původní rozpočet bude zcela jistě překročen. To všechno jsou skutečnosti, se kterými nemohu z pozice děkana dělat nic jiného, než je přijmout a snažit se je vyřešit.

Dotkl jste se nějakých administrativních dopadů, které nemůžeme nějak ovlivnit, včetně nekontrolovatelně stoupajících cen stavebních materiálů. Jaká je tedy optimistická varianta osudu rekonstrukce budovy E a ta pesimistická?

V této fázi sleduji pouze optimistickou variantu, podle které bychom nejpozději začátkem roku 2022 měli pokračovat v rekonstrukci budovy E a přibližně za rok, tedy začátkem roku 2023 by pak měla být celá stavba zkolaudována.

Jaké tedy budete muset teď podniknout kroky, abychom se v této věci pohnuli z místa?

Pro to, abychom se pohnuli z místa s rekonstrukcí budovy E, jsem já i moji kolegové z vedení fakulty v posledních dvou letech podnikali kroků více než dost, a jsem přesvědčen, že jdeme do finále. Stavební povolení čekáme v horizontu dnů, vše další, tedy projekt a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na stavební firmu, je připraveno. Co se týče financí, nemám důvod nevěřit, že celouniverzitní dohody o financování rekonstrukce staveb naší fakulty, které byly uzavřeny v předchozích letech, platí. Z tohoto pohledu garantuje většinu financí na dokončení „Éčka“ schválená investiční podpora z MŠMT, dále pak avizovaná podpora z celouniverzitního investičního fondu a samozřejmě i z uspořených investičních prostředků naší fakulty. Celkově zde hovoříme o financích v řádu 200 milionů korun, což není právě málo.

Jaké jsou vyhlídky na rekonstrukci budov D a DM, které jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu...

Otázka rekonstrukce těchto budov je na samostatný rozhovor. Situace je paradoxní. Na D a DM máme již několik let vydáno stavební povolení. To znamená, že je vše připraveno včetně stavebního projektu atd., atd. Bohužel uvedení těchto budov do stavu, který by odpovídal modernímu vysokoškolskému prostředí je natolik nákladné, že jej nebylo možné, přes zjevnou akutnost jejich stavu, zařadit mezi aktuálně řešené stavební akce v rámci Ostravské univerzity. Plány s nimi jsou přitom skutečně zásadní. Např. prostory někdejší menzy mají být transformovány v moderní badatelnu humanitních věd (v návaznosti na filologické studovny ve snad už brzy zrekonstruované budově E, má badatelna na D sloužit historickým a literárním vědám a filozofii). Součástí projektu jsou i chill-out zóny a další. Vše visí na financích. Nedávno se otevřela jistá možnost financovat tento záměr z prostředků připravovaného strategického projektu REFRESH, což bude pravděpodobně naše cesta, jak jej zrealizovat. To je však skutečně téma na samostatný rozhovor.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2021