Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vážené členky a členové Akademické obce Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
Akademický senát FF OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím řádem AS FF OU vyhlašuje dne 7. prosince 2017

volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU


Návrh na kandidáta z řad členů akademické obce FF OU může podat kterýkoli člen Akademické obce FF OU kterémukoli členovi volební komise do 12. února 2018 do 12:00 hodin.

Povinnou součástí návrhu kandidáta je vždy negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. prosinci 1971). Návrh (viz příloha) musí obsahovat písemný souhlas kandidáta v listinné podobě, kontakt na kandidáta a jeho stručný profesní životopis.

Funkční období děkana je čtyřleté.

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU:
vyhlášení voleb 7. 12. 2017
uzávěrka podávání návrhů a dodání volebního programu kandidátů předsedkyni volební komise (v tištěné i el. podobě)12. 2. 2018 do 12:00 hodin
zveřejnění návrhů kandidátů (bez jmen a počtu navrhovatelů)16. 2. 2018 do 12:00 hodin
shromáždění Akademické obce FF OU 28. 2. 2018 od 9:00 hodin, učebna E304
volba děkana FF OU15. 3. 2018 od 14:10 hodin, AS FF OU

Členové volební komise:
předsedkyně:
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
předsedkyně AS FF OU, email:
členové:
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
za komoru akademických pracovníků AS FF OU, email:
Mgr. Tereza Čapandová
za komoru studentů AS FF OU, email:

Příloha:V Ostravě dne 7. prosince 2017


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2017