Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé,

obracíme se k vám, abychom vám připomněli, že náš nevelký „klan tvořivých duchů“ ve sféře „techné hermeneutiké“ se opět sejde na FF OU v Ostravě – tentokrát 11.–12. 5. 2016 – aby popřemýšlel o věcech, které jsou sice na hony vzdálené ireligiozitě dnešní intence „ducha výdělkářství“ (jak ho ve své době – už před více než sto lety označil či pojmenoval J. Burckhardt), ale vypovídají o smyslu našeho bytí i umění. Naše pošetilá snaha přijít na kloub právě smyslu jevů i dění světa nás vede k tomu, abychom vedle permanentního promýšlení obecných metodologických aspektů umění interpretace obraceli pozornost k analýze konkrétních otázek tvůrčího procesu – ať už v umění (morfologie, evoluce uměleckých forem či tvůrčích osobností) či ve filosofii, psychologii a dalších humanitních vědách.

Organizátoři vědeckého sympozia, které se bude konat v první polovině května r. 2016, chtějí znovu stimulovat myšlenkovou energii jeho účastníků k řešení komplexu otázek hermeneutické interpretace konkrétního artefaktu, synestézie různých druhů a forem umění a také provázanosti uměnovědného, filozofického, historického, právního, esteticko-teologického a diskursivního myšlení, které by vyústilo v konstituování nosného, polyfunkcionálního duchovědného „paradigmatu“ umění hermeneutické interpretace. V příštím roce by z hlediska tematického zaměření měla být pozornost věnována našemu soustavnému promýšlení jak metodologických aspektů umění interpretace, tak i konkrétní analýze aktu tvorby významných osobností z oblasti filozofie, literární vědy, psychologie, práva, sociologie a vědy o umění vůbec.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání k účasti na našem mezinárodním kolokviu, jehož výsledky budou uveřejněny v dalším ze svazků kolektivní monografie Studia humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace, kterou bychom chtěli pozvednout na úroveň „svobodné akademie duchovní kultury“, jak o ní kdysi snil ruský filosof N. Berďajev.

Srdečně zveme všechny, kteří mají smysl pro studium a uchování mravních dimenzí vědeckého bádání tak naléhavě potřebných v době duchovní krize současného světa.

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc., prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.,
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Katedra slavistiky a katedra filozofie FF OU v Ostravě
pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA
METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI,
která se bude konat ve dnech 11. - 12. 5. 2016 v prostorách FF OU.

Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé,
obracíme se k vám, abychom vám připomněli, že náš nevelký „klan tvořivých duchů“ ve sféře „techné hermeneutiké“ se opět sejde na FF OU v Ostravě – tentokrát 11.–12. 5. 2016. Naše vědecká setkání, jak víte, se na naší alma mater konají už od r. 2005 v dvouletém časovém rozmezí: jsou to setkání kolektivu badatelů a badatelek – filosofů, literárních vědců, filosofujících přírodovědců, právníků i spisovatelů přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění interpretace slovesnosti, uměleckého i filozofického textu. Shromáždění badatelé a badatelky soustřeďovali své vědní úsilí na promýšlení otázek filozofické, literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky v interpretačním aktu: věnovali pozornost proměnám umění interpretace v dějinném vývoji (mj. i přínosu slovanských myslitelů metodologii „ars interpretandi“ v minulosti i současnosti), pojednávali i o problematice provázanosti poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd („eidetické biologie“) ve výkladu uměleckých jevů i uměleckého procesu. Přednesené referáty a diskusní příspěvky směřovaly zejména k těmto tematickým okruhům: filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, dekonstruktivismus a interpretace, hermeneutika a interpretace práva, život jako hermeneutická a biologická kategorie, „ztvárnění života příběhem“ a interpretace dějinného procesu prostřednictvím polyfunkcionálního „logu“, filozofické aspekty vztahu artefaktu a mýtu, problematika „vnitřní“ a „vnější“ formy“ děl umění a jejich „duchovního zření“, otázky hermeneutické interpretace proměn umění a myšlení o umění v 19.-20. st. a v době současné. Trvalá badatelská pozornost byla a je věnována kontinuitě vědeckého poznání v oblasti hermeneutické interpretace práva (místo a úloha právní hermeneutiky v právním myšlení), teorie informace jak v humanitních, tak i v přírodních vědách. Účastníci konferencí se rovněž zaměřovali na postižení myšlenkového přínosu nezaslouženě zapomínaných myslitelů (mj. V. Hoppeho); je však žádoucí, aby vykutali ze zapomenutí i myslitele (K. Vorovka, O. Fischer, P. Florenskij, N. Berďajev aj.), kteří vnášeli do umění hermeneutického výkladu i do samotné theurgie bytí podnětné duchovědné impulsy, jevící se v badatelském úhrnu jako další rozpracování komplexní interpretace filozofického, právního, historického a literárního textu. Ukazuje se, že trvalou badatelskou pozornost vyžaduje problematika aplikace aprobovaných i inovovaných metodologických a interpretačních postupů při reflexi uměleckého díla (od teorie archetypů, přes teorii „fraktálů“ až po jev synestézie uměleckých tvarů), vývoje samotného umění (fenomén „chaosu“, „bifurkace“ evolučního procesu aj.) a také postavení tvůrčího ducha v jeho procesu vůbec. Nicméně, hledání „duše“ díla v aktu duchovního poznání („synésis pneumatiké“) forem umění, hledání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky (C. G. Jung, J. Hillman) a také z estetiky teologické (T. Špidlík, M. Altrichter) vtiskující výkladu uměleckého díla hlubinný duchovědný rozměr nadále zůstává programem i soudobé „techné hermeneutiké“.

Hermeneutika – „synésis pneumatiké“ – děl stvořených myslivou imaginací jejich tvůrce je výkladem usmiřujícím pod egidou „filo-Sofia“ antinomie oblastí biosféry a pneumatosféry, výkladem budujícím myšlenkový „most“ mezi Východem a Západem (T. Špidlík), tj. „most“ porozumění – „smíření východní moudrosti a západního ducha“, jak ho kdysi předvídavě anticipoval a akcentoval O. Březina.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání k účasti na našem mezinárodním kolokviu, jeho výsledky budou uveřejněny v VI. svazku kolektivní monografie Studia humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Srdečně zveme všechny kolegy, kteří mají smysl pro studium a uchování mravních dimenzí humanitněvědního bádání – dimenzí tak naléhavě potřebných v době duchovní kategeneze současného světa.

Příspěvky budou publikovány v podobě kolektivní monografie. Konferenční poplatek (určený k vydání kolektivní monografie) je stanoven ve výši 1 700,- Kč (65 EUR). Náklady na ubytování a dopravu hradí účastníci konference.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat do 30. 3. 2016 na e-mailovou adresu jan.vorel@osu.cz.

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc., prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.,
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022