Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polština pro překlad

Studijní programPolská filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.

Studijní program v kostce

Chcete perfektně mluvit polsky? Zajímá vás polský a český jazyk, jejich konfrontace? Rádi překládáte? Zajímá vás polská literatura? Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o Polsku? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Navazující magisterský studijní program Polská filologie specializace Polština pro překlad navazuje na bakalářský studijní program a zaměřuje se na prohloubení jazykových dovednosti a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem dvouletého studia je rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence a poskytnutí přehledu v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení, dalším cílem je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných a literárněvědných disciplín. Prohloubíte své znalosti ze stylistiky, jazykové kultury polštiny, polské frazeologie, textové lingvistiky, získáte diachronní pohled na jazyk, prohloubíte znalosti ohledně metodologie literární vědy a moderní polské literatury. Studiem Vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako studenti magisterského studijního programu můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se zapojit do studentských grantových soutěží (a získat stipendium), pod vedením řešitele podniknout první badatelské kroky. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska na úrovni bakalářského studia. Vítány jsou znalosti základu překladu.

Vyžadujeme pozitivní přístup, odhodlání a chuť prohlubovat znalosti o polském jazyce a literatuře, zájem o překlad a tlumočení.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • získáte kompetence v oblasti odborného (částečně i uměleckého) překladu na vysoké úrovni
 • získáte základní tlumočnické kompetence
 • budete se orientovat v současných trendech teorie a praxe překladu a tlumočení (např. kritika překladu, počítačem podporovaný překlad, konsekutivní a simultánní tlumočení)
 • poznáte specifika polštiny a češtiny na základě synchronního srovnání těchto jazyků
 • dosáhnete filologického vzdělání v jazykovědné a literárněvědné oblasti
 • získáte znalosti širších kulturně-společenských souvislostí
 • budete se orientovat v hlavních lingvistických školách a směrech
 • seznámíte se se specifickými disciplínami, které vyžadují vyšší stupeň jazykovědné abstrakce, odborné percepce a interpretace textu
 • rozšíříte si jazykové kompetence v oblasti jazykové diachronie
 • můžete realizovat základní lingvistický nebo literárněvědný výzkum
 • získáte přehled o dílech světové literatury a polské literatury 20. a 21. století
 • osvojíte si metody práce s literárními díly
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do doktorského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování magisterského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel nebo tlumočník
 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie (varianta: Polština pro překlad) se prověřují písemnou zkouškou, která ověřuje uchazečovy znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, srovnávací gramatika polštiny a češtiny, polská kultura a literatura. Dále jsou v rámci písemného testu ověřovány základní znalosti odborné translatologické terminologie a praktické překlady vět a ustálených spojení z/do polštiny. V rámci písemné zkoušky uchazeč také překládá souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků z/do polského jazyka. Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška probíhá v polském a českém jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut.

Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, komplexnost, bohatost a správnost používaných gramatických, lexikálních prostředků a syntaktických struktur. K prokázání stanovené referenční úrovně musí být uchazeč schopen jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a strukturovat text. Dále je hodnocena adekvátnost překladu (vč. překladu reálií a idiomů), stylistická, gramatická a lexikální správnost cílového textu, jazykové dovednosti a faktické znalosti odborné translatologické terminologie.

Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. V případě zvolení dvou či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu bodů. Předepsané počty se mohou lišit podle typu studijního programu.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie (varianta: Polština pro překlad) se prověřují písemnou zkouškou, která ověřuje uchazečovy znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, srovnávací gramatika polštiny a češtiny, polská kultura a literatura. Dále jsou v rámci písemného testu ověřovány základní znalosti odborné translatologické terminologie a praktické překlady vět a ustálených spojení z/do polštiny. V rámci písemné zkoušky uchazeč také překládá souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků z/do polského jazyka. Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška probíhá v polském a českém jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997.
Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992.
Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993.
Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.
Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998.
Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001.
Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.
Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.
Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002.
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003.
Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997.

Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000.
Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.
Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995.
Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.
Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska - interpretacje. Katowice 2000.
Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978.
Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000.
Fiut, A. V Evropě čili… (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001.

Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991.
Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.
Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992.
Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998.

Gromová, E., Hrdlička, M., Vilímek, V. (Red.): Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.
Knittlová, D: K teorii a praxi překladu. Olomouc 2000.
Lotko, E.: Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava 1986.
Lipiński, K.: Vademecum tłumacza. Kraków 2006.
Pieńkos, J.: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa 1993.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .