Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polština pro překlad

Studijní program
Polská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Chcete perfektně mluvit polsky? Zajímá vás polský a český jazyk, jejich konfrontace? Rádi překládáte? Zajímá vás polská literatura? Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o Polsku? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Navazující magisterský studijní program Polská filologie specializace Polština pro překlad navazuje na bakalářský studijní program a zaměřuje se na prohloubení jazykových dovednosti a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem dvouletého studia je rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence a poskytnutí přehledu v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení, dalším cílem je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných a literárněvědných disciplín. Prohloubíte své znalosti ze stylistiky, jazykové kultury polštiny, polské frazeologie, textové lingvistiky, získáte diachronní pohled na jazyk, prohloubíte znalosti ohledně metodologie literární vědy a moderní polské literatury. Studiem Vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako studenti magisterského studijního programu můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se zapojit do studentských grantových soutěží (a získat stipendium), pod vedením řešitele podniknout první badatelské kroky. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Polská filologie

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce! Více vám o studiu polštiny v Ostravě řekne polonista Jiří Muryc.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska na úrovni bakalářského studia. Vítány jsou znalosti základu překladu.

Vyžadujeme pozitivní přístup, odhodlání a chuť prohlubovat znalosti o polském jazyce a literatuře, zájem o překlad a tlumočení.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • získáte kompetence v oblasti odborného (částečně i uměleckého) překladu na vysoké úrovni
 • získáte základní tlumočnické kompetence
 • budete se orientovat v současných trendech teorie a praxe překladu a tlumočení (např. kritika překladu, počítačem podporovaný překlad, konsekutivní a simultánní tlumočení)
 • poznáte specifika polštiny a češtiny na základě synchronního srovnání těchto jazyků
 • dosáhnete filologického vzdělání v jazykovědné a literárněvědné oblasti
 • získáte znalosti širších kulturně-společenských souvislostí
 • budete se orientovat v hlavních lingvistických školách a směrech
 • seznámíte se se specifickými disciplínami, které vyžadují vyšší stupeň jazykovědné abstrakce, odborné percepce a interpretace textu
 • rozšíříte si jazykové kompetence v oblasti jazykové diachronie
 • můžete realizovat základní lingvistický nebo literárněvědný výzkum
 • získáte přehled o dílech světové literatury a polské literatury 20. a 21. století
 • osvojíte si metody práce s literárními díly
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do doktorského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování magisterského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel nebo tlumočník
 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z bakalářského studia aj. skutečnosti nejsou bodově bonifikovány.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie (varianta: Polština pro překlad) se prověřují písemnou zkouškou, která ověřuje uchazečovy znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, srovnávací gramatika polštiny a češtiny, polská kultura a literatura. Dále jsou v rámci písemného testu ověřovány základní znalosti odborné translatologické terminologie a praktické překlady vět a ustálených spojení z/do polštiny. V rámci písemné zkoušky uchazeč také překládá souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků z/do polského jazyka. Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška probíhá v polském a českém jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, komplexnost, bohatost a správnost používaných gramatických, lexikálních prostředků a syntaktických struktur. K prokázání stanovené referenční úrovně musí být uchazeč schopen jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a strukturovat text. Dále je hodnocena adekvátnost překladu (vč. překladu reálií a idiomů), stylistická, gramatická a lexikální správnost cílového textu, jazykové dovednosti a faktické znalosti odborné translatologické terminologie.

Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. V případě zvolení dvou či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997.
Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992.
Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993.
Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.
Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998.
Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001.
Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.
Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.
Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002.
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003.
Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997.

Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000.
Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.
Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995.
Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.
Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000.
Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978.
Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000.
Fiut, A. V Evropě čili... (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001.

Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991.
Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.
Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992.
Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998.

Gromová, E., Hrdlička, M., Vilímek, V. (Red.): Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.
Knittlová, D: K teorii a praxi překladu. Olomouc 2000.
Lotko, E.: Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava 1986.
Lipiński, K.: Vademecum tłumacza. Kraków 2006.
Pieńkos, J.: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa 1993.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .