Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Němčina pro překlad

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Zajímá Vás problematika tlumočení a překladu? Chcete cestovat jako tlumočníci po celém světě? Nebo překládat knihy, technické dokumenty apod. a být tak pánem svého pracovního času? Pak si zvolte studium specializace Němčina pro překlad.

Během studia získáte překladatelskou kompetenci v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnickou kompetenci, budete schopni komunikovat na velmi pokročilé úrovni C2 písemnou i ústní formou a prohloubíte své znalosti lingvistické, literárněvědné i znalosti v rámci historie, kultury a politiky německy mluvících zemí.

Výuka samozřejmě neprobíhá pouze v lavicích. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho příležitostí, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři specializace Němčina pro překlad budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Němčina pro překlad

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Milan Pišl prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Při ústní přijímací zkoušce byste měli prokázat komunikační dovednosti a znalosti z oblasti lingvistické a literární, které jste nabyli v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Dále se očekává, že máte hluboký zájem o studovaný obor a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet Vaše jazykové kompetence, samostatně zpracovávat odborná témata při seminárních pracích a diplomové práci, kooperovat, komunikovat a vědecky diskutovat s Vašimi kolegy při výuce a aktivně se zapojovat do akcí katedry.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte samostatně překládat a tlumočit v nejrůznějších komunikačních situacích a získáte přehled v oblasti translatologie. Budete písemně i ústně komunikovat na velmi pokročilé úrovni C2 a prohloubíte své lingvistické i literárněvědné znalosti. Osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty, interpretovat je z různých hledisek a získané poznatky aplikovat v praxi. Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí a tyto poznatky využít při Vašem samostatném překladu literárních děl nebo odborných textů. Posílíte si nejen schopnost samostatné tvůrčí práce, ale také týmové kooperace.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi specializace Němčina pro překlad dosáhnete vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, kompetenci translatologickou a znalost širších kulturně společenských souvislostí. Můžete pracovat jako překladatelé a tlumočníci na volné noze nebo jako zaměstnanci tlumočnických a překladatelských agentur. Budete moci působit v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních i v zahraničních institucích a orgánech EU, popř. také v německých firmách. Můžete také dále rozvíjet dosažené vzdělání studiem doktorského programu nebo programů celoživotního vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel odborných, příp. literárních textů
 • tlumočník v ČR
 • překladatel a tlumočník v zahraničních institucích a orgánech EU
 • pracovník ve státní správě s němčinou

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 2. Komplexnost projevu v německém jazyce
 3. Slovní zásoba
 4. Celkový přehled v rámci oboru

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .