Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Francouzská filologie - Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program
Francouzská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Zajímá vás francouzština natolik, že byste se jí chtěli věnovat na vysoké škole? Bakalářské studium Francouzské filologie na Ostravské univerzitě vám poskytne rozsáhlé znalosti z oblasti francouzské lingvistiky a literatury. Samozřejmostí je další zdokonalování se v jazyce, abyste po třech letech studia dosáhli takové úrovně, která vám umožní komunikovat i ve složitých situacích. K tomu vám napomohou hodiny konverzace s rodilou mluvčí nebo předměty zaměřené na gramatiku. Absolvováním pedagogických a psychologických předmětů získáte základ pro to, abyste mohli pokračovat v navazujícím studiu učitelství francouzského jazyka, a stali se tak výbornými pedagogy. Během studia se setkáte s předními českými i zahraničními odborníky na francouzskou filologii, kteří na katedře pravidelně hostují. Sami budete moci představit své schopnosti a dovednosti v rámci tradiční Studentské vědecké konference, v Překladatelské soutěži a během jiných odborných a kulturních aktivit. Vzhledem k tomu, že má katedra množství zahraničních kontaktů, ověříte si své znalosti v praxi na studijních nebo profesních stážích ve Francii nebo v Kanadě.

Co od vás očekáváme?

Předpokládáme, že k nám nastoupíte se znalostí francouzštiny na úrovni B1, tedy že jste se učili francouzský jazyk na střední škole nebo soukromě. Mnozí z vás francouzštinu nestudovali, ale delší dobu v některé zemi, kde se mluví francouzsky, žili - ani s takovou zkušeností se u nás neztratíte. Kromě jazykových znalostí od vás očekáváme nadšení pro francouzský jazyk, literaturu a kulturu francouzsky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu Francouzská filologie

  • se budete umět vyjadřovat francouzsky na úrovni C1
  • dokážete z lingvistického hlediska analyzovat francouzsky psané texty
  • budete umět popsat společenský, kulturní a historický kontext Francie a francouzsky mluvících zemí
  • dokážete analyzovat literární texty

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu Francouzská filologie budete připraveni především k dalšímu studiu v navazujícím studijním programu učitelství. Již s bakalářským titulem se však uplatníte v profesích, které vyžadují především vysoký stupeň jazykové kompetence, tedy např. v oblasti kultury, sdělovacích prostředků, ale také ve firmách.

Konkrétní pracovní pozice

  • redaktor
  • administrativní pracovník
  • průvodce nebo delegát v cestovní kanceláři

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku je možno prominout na základě doložení certifikátů DELF/DALF úrovně alespoň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Certifikát je uchazeč povinen doručit do 31. května 2024 na adresu: katedra romanistiky, Filozofická fakulta OU, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška je písemná. Sestává z jazykového testu, který prověří jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. V motivační části písemné zkoušky uchazeč vysvětlí svou motivaci ke studiu zvolené varianty studijního programu.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Minimální počet pro úspěšné složení přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Středoškolské učebnice odpovídající úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .