Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Dějiny umění - Anglická filologie

Studijní program
Dějiny umění
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Dějiny umění

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti v oblasti dějin umění?

DVOULETÝ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM DĚJINY UMĚNÍ ROZŠIŘUJE ZNALOSTI STUDENTŮ V OBLASTECH JAKO JE SOUČASNÉ UMĚNÍ, UMĚNÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY, UMĚNÍ NÁBOŽENSKÝCH A ETNICKÝCH MENŠIN ČI UMĚNÍ REGIONU SLEZSKA A SEVEROVÝCHODNÍ MORAVY. ZVYŠUJE TAK JEJICH DOSAVADNÍ KVALIFIKACI HLUBŠÍM POZNÍNÍM REGIONÁLNÍCH SPECIFIK VÝTVARNÉ KULTURY. STUDENTI SPECIALIZACE ROZŠÍŘÍ SVÉ ZNALOSTI V OBLASTI TECHNICKÝCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVÉ PÉČE A HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN. TEORETICKY I PRAKTICKY VÁS PŘIPRAVÍ NA BUDOUCÍ PROFESNÍ KARIÉRU V OBLASTI DĚJIN UMĚNÍ, GALERIJNÍHO PROVOZU ČI PAMÁTKOVÉ PÉČE.

Navazující magisterský studijní program Dějiny umění nabízí výuku specializovaných předmětů z oblasti dějin umění a architektury a památkové péče. Program se více orientuje na problematiku umění 19. a 20. století či roli umění v současném světě. Druhou oblastí, na níž je kladen důraz, je umění regionů, náboženských a etnických menšin a východní Evropy. Absolvování teoretických předmětů napomůže studentům chápat a interpretovat výtvarné dílo v širších filozofických a kulturně-historických souvislostech. Výuku obohacují přednášky významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen absolventům tříletého bakalářského programu Dějiny umění - Památková péče se zaměřením na technické památky nebo programů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu orientovat se ve světě umění a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent navazujícího magisterského programu Dějiny umění se naučíte

 • orientovat se v současných uměleckých teoriích
 • znát specifika uměleckého vývoje střední a východní Evropy
 • uvažovat nad vztahy regionů a center a jejich vzájemných vlivů
 • chápat umělecké dílo v širších kulturně-historických kontextech
 • kriticky posuzovat, analyzovat a interpretovat umělecké dílo
 • mít přehled v metodologii památkové péče a její legislativě
 • aplikovat získané znalosti ve vlastní badatelské činnosti
 • koncepčně připravit výstavu či umělecký projekt a prezentovat jej veřejnosti
 • prezentovat se znalosti a dovednosti na veřejnosti

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven na práci samostatného či vědeckého pracovníka v oblasti dějin umění a péče o kulturní dědictví. Najde uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost dějin umění a památkové péče. Vedle odborných institucí jako jsou galerie, muzea, národní památkový ústav, památkové objekty apod. můžete pracovat v turismu, různých typech médií, kulturních institucích či státní správě (se zaměřením na památkovou péči).

Konkrétní pracovní pozice

 • galerista
 • kurátor
 • památkář
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • badatel
 • edukační pracovník
 • průvodce
 • redaktor
 • moderátor
 • novinář

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nepromíjí se.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0–30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
 2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0–30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
 3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0–20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
 4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0–10).
 5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0–10).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50, maximální počet bodů 100.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci? (15. – 20. století), Praha 2003
Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004
Petrasová, T. – Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000. Arbor vitae 2017

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .