Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Španělská filologie - Český jazyk a literatura

Studijní program
Španělská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o českém jazyce a literatuře?

Dvouletý navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura rozšiřuje znalosti studentů v oblastech jako současná česká i světová jazykověda, starší literatura a světová literatura a další literárněvědné a lingvistické disciplíny, a zvyšuje tak jejich dosavadní kvalifikaci v oboru bohemistika. Stranou nezůstane ani rozvíjení publicistických a popularizačních dovedností studentů. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu (Ph.D., tzv. velký doktorát).

Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura nabízí výuku specializovaných předmětů z jazykovědy, literární historie i teorie. Po absolvování povinných a povinně volitelných předmětů završíte dosavadní bohemistické vzdělání, rozhodnete se o další specializaci a prohloubíte své praktické dovednosti, popř. se rozhodnete pro doktorské studium (Ph.D.). V jazykovědné části studia poznáte lingvistické disciplíny, jako je historická lexikologie a etymologie, kvantitativní lingvistika či vývoj myšlení o spisovném jazyce. Získáte přehled o dějinách lingvistiky i současných lingvistických trendech. V literárněvědné části poznáte dějiny literatury v širším, světovém a komparativním kontextu, seznámíte se se starší českou literaturou, regionální literaturou i aktuálními trendy v literární vědě, a to i prostřednictvím přednášek významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě. Vyzkoušíte si redakční práci a procvičíte se v psaní publicistických a odborných textů nejrůznějších žánrů. Dozvíte se rovněž, jaké jsou možnosti propojení lingvistiky s literární vědou a aplikace lingvistických přístupů na analýzu literárních textů.

V rámci pokračující odborné profilace se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka i katedře české literatury a literární vědy ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka a literatury a kultury.

Program Český jazyk a literatura je možné v magisterském stupni studovat samostatně i v kombinaci s dalšími programy a také jako učitelství pro střední školy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Český jazyk a literatura

Pokud tě láká profese copywritera, redaktora nebo třeba učitele češtiny, pusť si naše video. Michal Místecký z katedry českého jazyka přiblíží, proč by vás studium českého jazyka mohlo bavit a co všechno se za ním skrývá. Český jazyk a literatura jsou však spojené nádoby. Kdo tíhne spíše k literatuře, měl by se seznámit s krátkým videem prof. Jana Malury, který popisuje, proč je studium literatury na Ostravské univerzitě dobrou volbou.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen především absolventům tříletého bakalářského programu Český jazyk a literatura nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specializované lingvistické disciplíny
 • schopen orientace v dějinách lingvistiky i současných lingvistických trendech
 • znát středověkou, renesanční a barokní literaturu
 • mít přehled v regionální literatuře a kultuře
 • schopen orientace v literárních žánrech, včetně pop-literatury
 • umět aplikovat moderní lingvistické metody na analýzu literárních textů
 • schopen redakčně pracovat s textem
 • umět koncipovat publicistické a odborné texty různých žánrů
 • schopen kriticky pracovat se zdroji a využívat je při psaní odborných textů
 • umět prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, akademických pracovištích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • novinář
 • redaktor
 • moderátor
 • PR pracovník
 • tiskový mluvčí
 • jazykový poradce
 • jazykovědný/literárněvědný badatel
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • copywriter
 • korektor
 • editor.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nejsou stanoveny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Zkouška se skládá z části jazykové (český jazyk) a literární (česká literatura).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z každé části ústní zkoušky.

Jazyková část (český jazyk) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam prostudované odborné literatury, který uchazeč předloží. Uchazeč musí prokázat znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo příbuzného programu, včetně orientace v oboru a aktuálním dění v jazykovědě.

Literární část (česká literatura) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené beletrie a prostudované odborné literatury, který uchazeč u ústní části předloží. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost srozumitelně vyložit literární dílo v širším kontextu.

Pohovor také sleduje předpoklady a motivaci uchazeče pro studium oboru. Některá z otázek se může týkat bakalářské práce, pokud uchazeč psal v předchozím studiu práci z českého jazyka, nebo z české literatury, resp. zamýšleného tématu magisterské diplomové práce.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

CVRČEK, V. a kol. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: UK – Karolinum, 2010.
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2011.
HODROVÁ, D.
"na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
Internetová jazyková příručka (on-line). Dostupné: https://prirucka.ujc.cas.cz.
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny (on-line). Dostupné: https://www.czechency.org.
LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
LEHÁR, J. – STICH, A. – JANÁČKOVÁ, J. – HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .